“Uzdāvini Lieldienas sev un citiem!” Vēstule no Radio Marija Latvija (2.04.2020.)

Slavēts Jēzus Kristus!
Dārgais RML draugs,

Radio Marija Latvija jau gandrīz 5 gadus ir daudzu cilvēku neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Daudziem no mums RML sniedz atbalstu, iespēju uzturēt pastāvīgu lūgšanu ritmu, ikdienas pārdomāt Svētos Rakstus, uzticēt savus lūgšanu nodomus citiem, kas par mums lūdzas, piedalīties dievkalpojumos.

Kad vīrusa straujās izlatības dēļ nevaram apmeklēt Svētās Mises, lūgšanu grupas, savas kopienas, Radio Marija Latvija misija ir īpaši svarīga visiem kristiešiem, jo šobrīd tā ir vienīgā iespēja piedalīties dievkalpojumos, uzturēt aktīvu lūgšanu dzīvi kopā ar citiem kristiešiem, gūt stiprinājumu un Dieva klātbūtnes apstiprinājumu pandēmijas radītajā satraukumā.

Radio Marija Latvija savu misiju var veikt pateicoties pašu klausītāju ziedojumiem. Arī Tu vari atbalstīt Radio Marija Latvija darbu. Pateicoties Tavam ziedojumam, RML varēs turpināt sūtīt gavēņa laika pārdomas katru rītu, nodrošināt ik dienas 2 Svētās Mises pārraides, iespēju lūgties kopā ar pāvestu un citiem kristiešiem Latvijā un pasaulē. Tavs ziedojums palīdzēs tūkstošiem latviešu gūt Lieldienu prieku, izdzīvojot Kristus ciešanu liturģiju, sākot ar Lielo Ceturtdienu un beidzot Augšāmcelšanās svētkiem, kurus svinēsim līdz pat Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem.

Tu vari jau tagad ziedot, zvanot uz numuru 90006769 (ziedojums 4,10 eur, 17 centi nonāk operatoram), vai arī ziedot ar bankas pārskaitījumu, vai Paypal kontu.

 

RML rekvizīti bankas pārskaitījumam: 

Biedrība Radio Marija Latvija
Ojāra Vācieša iela 6, Rīga, LV-1004
Reģ. No: 40008212777
Bankas konts: LV41HABA0551037409657

 

Ar 5 eur ir iespējams nodrošināt 1h ētera skanējuma (neieskaitot darbinieku algas/ autordarbu)
Ar 10 eur ir iespējams nodrošināt, ka dienā izskan 2 Svētās Mises translācijas
Ar 15 eur  tiek nosegtas mūziķu autortiesības 1 ētera dienas programmai
Ar 25 eur tiek nosegti studijas apsaimniekošanas izdevumi par 1 dienu
Ar 50 eur Tu nodrošini 10 h  RML skanējuma
Ar 100 eur var nosegt visu priestera katehēžu izskanēšanu RML ēterā 1 mēneša garumā. (neskaitot priestera algu/autordarbu)

 

Paldies par Tavu atbalstu RML!

pr. Pēteris Skudra, RML direktors tel. 26991964

          

Vatikānas dekrēts par atlaidām COVID-19 pandēmijas laikā

Tiek piešķirtas īpašas Atlaidas jeb indulģences visiem ar koronavīrusu Covid-19 sasirgušajiem ticīgajiem, kā arī veselības aprūpes darbiniekiem, ģimenes locekļiem un visiem tiem, kuri jelkādā veidā, arī ar lūgšanu, rūpējas par slimajiem.  

 

“Esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, pastāvīgi lūgšanā!”

(Rom 12,12)

 

Svētā Pāvila Romas baznīcai rakstītie vārdi atskan visā Baznīcas vēsturē un apgaismo ticīgo prātus, saskaroties ar ciešanām, slimībām un nelaimes gadījumiem. Pašreizējo brīdi, kurā cilvēce ir pakļauta neredzamas un mānīgas slimības briesmām, kas jau ilgu laiku spēcīgi ietekmē ikviena cilvēka dzīvi, dienu no dienas iezīmē mokošas bailes, neskaidrība un vispirms jau plaši izplatītas fiziskas un morālas ciešanas.

Baznīca, sekojot sava dievišķā Skolotāja paraugam, vienmēr ir rūpējusies par slimniekiem. Kā norāda svētais Jānis Pāvils II, cilvēku ciešanām ir divējāda vērtība: «Pirmkārt, pārdabiska, jo tās sakņojas pasaules atpestīšanas dievišķajā noslēpumā, un arī dziļi cilvēciska, jo tajās cilvēks atrod pats sevi, savu cilvēcību, cieņu un misiju “(Apustuliskā vēstule Salvifici doloris, 31).

Šajās dienās arī pāvests Francisks ir paudis savu tēvišķo tuvību koronavīrusa slimniekiem un atkārtojis aicinājumu nemitīgi lūgt par viņiem.
Lai visi tie, kas cieš Covid-19 dēļ, šo ciešanu noslēpumā varētu no jauna atklāt “Kristus pestījošās ciešanas” (turpat, 30), Apustuliskais penitenciārijs, ex auctoritate Summi Pontificis, paļaujoties uz Kristus vārdiem un ticības garā izvērtējot pašreiz notiekošo epidēmiju, kas jāizdzīvo kā personiska atgriešanās, piešķir atlaidu dāvanu ar šādiem nosacījumiem.

Tiek piešķirtas pilnas atlaidas ar koronavīrusa sasirgušajiem ticīgajiem, kuriem veselības iestādes ir noteikušas karantīnu slimnīcā vai mājās, ja viņi, iekšēji atraisījušies no jelkāda grēka, ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību garīgi piedalīsies Svētās Mises upurī, vienosies Rožukroņa lūgšanā, Krustaceļa dievbijīgā apcerē vai cita veida lūgšanā, un palūgsies lūgšanas „Es ticu“, „Tēvs mūsu“ un kādu no Jaunavai Marijai veltītajām lūgšanām, ticības garā upurējot savas ciešanas Dievam un mīlestībā uz brāļiem, ar nodomu, tikko tas būs iespējams, izpildīt ierastos noteikumus (sakramentāla grēksūdze, komūnija un lūgšana Svētā tēva nodomos).

Veselības aprūpes darbinieki, ģimenes locekļi un tie, kuri, sekojot labā samarieša piemēram, pakļaujot sevi inficēšanās riskam, palīdz koronavīrusa slimniekiem saskaņā ar dievišķā Pestītāja vārdiem: «Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem»(Jņ 15:13), saņems to pašu pilno atlaidu dāvanu, izpildot augstāk minētos nosacījumus.

Pašreizējās pasaules epidēmijas apstākļos Apustuliskais penitenciārijs labprāt piešķir pilnas atlaidas ar tiem pašiem nosacījumiem arī tiem ticīgajiem, kuri apmeklē Jēzu Vissvētākajā Sakramentā vai piedalās Euharistiskajā adorācijā, vai vismaz pus stundu lasa Svētos Rakstus, lūdzas Rožukroņa lūgšanu vai dievbijīgi pārdomā Krusta ceļa apceres, vai palūdzas Dieva žēlsirdības kronīti, lūdzot no Visvarenā Dieva epidēmijas izbeigšanos, atvieglojumu slimajiem un mūžīgo pestīšanu tiem, kurus Kungs ir aicinājis pie sevis.

Baznīca lūdzas par tiem, kuriem nav iespējams saņemt Slimnieku sakramentu (Viaticum), svēto sadraudzības spēkā uzticot visus un ikvienu dievišķajai žēlsirdībai, un piešķir ticīgajiem pilnas atlaidas viņu nāves brīdī ar nosacījumu, ja viņi ir attiecīgi noskaņoti un dzīves laikā lūgušies (šajā gadījumā Baznīca kompensē trīs nepieciešamos nosacījumus). Lai saņemtu šīs atlaidas, ieteicams izmantot krucifiksu vai krustu (sal. Enchiridion indulgentiarum, n.12).
Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva un Baznīcas māte, slimnieku veselība un kristiešu palīdzība, mūsu aizstāve, palīdzi ciešanu pārņemtajai cilvēcei, attālini no mums šīs pandēmijas postu un dāvā mums to, kas vajadzīgs mūsu pestīšanai un svēttapšanai.

 

Roma, Apustuliskais Penitenciārijs, 2020.gada 19.martā

 

Mauro Kard. Piacenza – Penitenziere Maggiore;

Krzysztof Nykiel – Reggente

Vatikānas dekrēts par Lieldienu svinībām COVID-19 pandēmijas laikā (no 25.03.2020.) 

Dārgie Kristum ticīgie!

Ņemot vērā straujo pandēmijas Covid-19 izplatīšanos un atsaucoties uz ieteikumiem, kas saņemti no bīskapu konferencēm, Kongregācija veic vispārējo normu un ieteikumu, kas bīskapiem jau sniegti iepriekšējā, 2020. gada 19. marta, dekrētā, atjaunināšanu.

 

Tā kā Lieldienu datumu pārnest nevar, slimības skartajās valstīs, kur ir noteikti cilvēku pulcēšanās un pārvietošanās ierobežojumi, bīskapi un priesteri LIELĀS NEDĒĻAS RITUĀLUS VEIC BEZ TICĪGO LĪDZDALĪBAS un piemērotā vietā, izvairoties no koncelebrācijas un miera žestu apmaiņas. 

 

Ticīgie tiek informēti par svinību sākuma laiku, lai viņi varētu vienoties kopīgā lūgšanā savās mājās, izmantojot arī dažādus komunikāciju līdzekļus. Katrā gadījumā joprojām ir svarīgi veltīt pienācīgu laiku lūgšanai, īpaši izceļot Liturgia Horarum nozīmi.

 

Bīskapu konferences un atseviškas diecēzes ir aicinātas ticīgajiem piedāvāt materiālus, kas veicinātu lūgšanu ģimenē un personisko lūgšanu.

1 – Pūpolu svētdiena. Kunga ierašanās Jeruzalemē piemiņa tiek svinēta dievnamā; katedrālēs tiek izmantota Romas Misālē paredzētā otrā forma, bet draudzes baznīcās un citās vietās – trešā.

2 – Hrizmas svētīšanas Mise. Izvērtējot konkrēto situāciju dažādās valstīs, bīskapu konferences var sniegt norādes par iespējamu tās pārcelšanu uz citu datumu.

3 – Lielā ceturtdiena. Kāju mazgāšana, kas jau nav obligāta, tiek izlaista. Kunga Pēdējo vakariņu piemiņas svētās Mises beigās tiek izlaista arī procesija un Vissvētākais Sakraments tiek uzglabāts tabernakulā. Šajā dienā tikai priesteriem ir dota iespēja svinēt svēto Misi bez ticīgo līdzdalības, atbilstošā vietā.

4 – Lielā piektdiena. Bīskapiem ir jārūpējas, lai vispārējā lūgšanā tiktu sagatavots īpašs nodoms par tiem, kuri pārdzīvo satraucošo situāciju, par slimajiem un mirušajiem (sal. Missale Romanum). Krusta adorācija un tā skūpstīšana ir atļauta tikai celebrantam.

5 – Lieldienu Vigīlija. To vajadzētu svinēt tikai katedrālēs un draudzes baznīcās. Kristības liturģijas vietā tiek izmantota tikai kristību solījumu atjaunošana (Missale Romanum).

 

Šis dekrēts tiek ievērots arī garīgajos semināros, priesteru kolēģijās, klosteros un reliģiskajās kopienās.

 

Tautas dievbījības izpausmes un procesijas, kas bagātina Lielās nedēļas un Lieldienu Triduum dienas, pamatojoties uz diecēzes bīskapa lēmumu var tikt pārnestas uz citām piemērotām dienām, piemēram, 14. un 15. septembri.

 

 

De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020.

 

Dieviškā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācija, 2020. gada 25. martā, Kunga pasludināšanas svētkos.

 

Roberts kardināls Sara, Prefekts

Arturs Rohe, Arhibīskaps sekretārs