Mk 9, 2-13

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 9, 2-13

2.Un pēc sešām dienām Jēzus ņēma līdz Pēteri un Jēkabu, un Jāni un veda viņus vienus savrup augstā kalnā, un tika apskaidrots viņu priekšā. 3. Un Viņa drēbes kļuva spožas un ļoti baltas kā sniegs, kādas neviens balinātājs virs zemes nevar izbalināt. 4. Un viņiem parādījās Elijs ar Mozu un runāja ar Jēzu. 5. Un Pēteris griezās pie Jēzus un sacīja: Mācītāj, labi mums šeit būt; mēs taisīsim trīs teltis: Tev vienu, Mozum vienu un Elijam vienu! 6. Jo viņš nezināja, ko viņš runāja, jo tie bija pārbijušies. 7. Un padebess tos apēnoja, un no padebess nāca balss, sacīdama: Šis ir mans vismīļais Dēls; klausiet Viņu! 8. Un viņi, tūdaļ apskatījušies, vairs nevienu pie sevis neredzēja, kā tikai Jēzu.

9. Un Viņš, tiem no kalna nokāpjot, pavēlēja nevienam par redzēto nestāstīt, pirms Cilvēka Dēls nebūs no miroņiem augšāmcēlies. 10. Un viņi vārdu paturēja sevī, savā starpā pārrunādami, kas tas ir, kad Viņš būs no miroņiem augšāmcēlies. 11. Un tie jautāja Viņam, sacīdami: Kā tad farizeji un rakstu mācītāji saka, ka iepriekš jānāk Elijam? 12. Viņš atbildēja un sacīja tiem: Elijs, protams, iepriekš atnācis, visu atjaunos, tāpat kā arī par Cilvēka Dēlu ir rakstīts, ka Viņam daudz būs jācieš un jātop nicinātam? 13. Bet es jums saku, ka arī Elijs ir nācis, un tie viņam darīja, ko gribēdami, kā par to rakstīts.


Jaunais tulkojums: 

2 Un pēc sešām dienām Jēzus ņēma pie sevis Pēteri, Jēkabu un Jāni un uzveda tos savrup kādā augstā kalnā, un viņš tapa pārveidots to priekšā – 3 viņa drēbes tapa mirdzoši baltas, kā neviens balinātājs uz zemes nespēj balināt. 4 Viņiem parādījās Elija ar Mozu, un tie sarunājās ar Jēzu. 5 Un Pēteris vērsās pie Jēzus un sacīja: “Rabi, šeit mums ir labi, taisīsim trīs teltis – vienu tev, vienu Mozum un vienu Elijam.” 6 Jo viņš nezināja, ko sacīja; tādēļ ka tie bija pārbijušies. 7  Un padebesis tos apēnoja, un balss nāca no padebeša: “Šis ir mans mīļotais Dēls, klausiet viņu!” 8 Un, tūlīt apkārt palūkojušies, viņi nevienu vairs neredzēja kā vienīgi Jēzu. 

9 Un, no kalna kāpjot, viņš tiem stingri piekodināja nevienam nestāstīt, ko redzējuši, kamēr Cilvēka Dēls nebūs augšāmcēlies no mirušajiem. 10 Un tie šos vārdus paturēja sevī, apspriezdami savā starpā, kas tas ir – augšāmcelties no mirušajiem. 11  Un tie viņu izjautāja: “Kādēļ rakstu mācītāji saka: Elijam jānāk papriekš?” 12 Bet viņš tiem sacīja: “Tiešām Elija, papriekš atnākdams, visu atjaunos. Un kā ir rakstīts par Cilvēka Dēlu, ka viņš daudz cietīs un tiks nonicināts? 13 Bet es jums saku: kad Elija bija atnācis, tie arī viņam darīja visu, ko gribēja, kā par viņu ir rakstīts.”


Rakstu vieta: Mk 9, 2-10

Paralēlās vietas:

 • Mt 17,1-9 
 • Lk 9,28-36

Līdzīga tēma:

 • Mt 3,17;
 • Mk 1,11;
 • Lk 3,22b;
 • J 12,28-30; 
 • 2 P 1,16-18 

Atsauces:

 • Mk 9,2a par.: Izc 24,1.9.13nn; Mk 5,37; Lk 8,51; Mt 26,37; Mk 13,3; 14,33.
 • Mk 9,2b-3 par.: Izc 34,29.35; Dan 12,3; Mt 28,3; 13,43; Rom 12,2; 2 Kor 3,18; Izc 34,29-35; Atkl 1,16.
 • Mk 9,4 par.: 1 Ķēn 19,8; Mk 16,5 par.; Apd 1,10; Atkl 11,1-13; At 19,15; Mal 4,4n (3,22n).
 • Mk 9,5 par.: Izc 33,7-11; Sk 12,5-9; Lev 23,39-44; Mk 10,28; Mt 8,2; 24,49 par.; 20,33 par.; 21,20 par.: Lk 5,5; 8,24.45; 9,33.49; 17,13.
 • Mk 9,7 par.: Lk 9,54; 2 Mak 2,8; Is 4,5; J 1,33n; Izc 24,16; 40,34n; Rad 22,2; Ps 2,7; Is 42,1; At 18,15; Is 42,1; 53,6; Mt 16,16; Mk 8,29; Lk 9,20; J 6,69; Mt 12,18; Lk 23,35.
 • Mk 9,8 par.: Mk 13,36; Izc 2,12.
 • Mk 9,9 par.: Mk 1,34.44; 5,43; 7,36; 8,26.30; Mt 8,4; 9,30; 12,16; 16,20; Lk 8,56; Apd 7,31; 9,10.12; 10,3.17.19 utt.
 • Mk 9,10: Mk 1,27.

Rakstu vieta: Mk 9, 11-13 

Paralēlās vietas:

 • Mt 17,9-13

Līdzīga tēma:

 • Mt 11,14 
 • Lk 9,28-36 

Atsauces:

 • Mk 9,11 par.: Mal 3,23n.
 • Mk 9,12a par.: Mal 3,23; 4,6; Apd 1,6; 3,21; Lk 1,17; Sīr 48,10; Ps 22,7; Is 53,3
 • Mk 9,12b par.: Lk 1,17.76; 1 Ķēn 9,1; 10,13; 19,2.10; 2 Mak 7,16; 1 Ķēn 19,2.10; J 1,10; 1 Kor 1,23; Atkl 11,6n.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16