Mk 8, 34 – 9, 1

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 8, 34 – 9, 1 

34. Un Viņš, pieaicinājis ļaudis līdz ar saviem mācekļiem, sacīja tiem: Ja kas man grib sekot, lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un seko man! 35. Un kas savu dzīvību grib glābt, tas to pazaudēs; bet kas savu dzīvību pazaudēs manis un evaņģēlija labad, tas to izglābs. 36. Jo kāds labums cilvēkam, ja viņš iemantotu visu pasauli, bet savai dvēselei darīs zaudējumu? 37. Vai kādu maiņas pretvērtību cilvēks dos par savu dvēseli? 38. Ja kas manis un manu vārdu dēļ kaunēsies šīs laulības pārkāpējas un grēcīgās cilts priekšā, tā dēļ arī Cilvēks Dēls kaunēsies, kad Viņš ar saviem eņģeļiem nāks sava Tēva godībā.

9,1 Un Viņš tiem sacīja: Patiesi es jums saku, ka daži no šeit stāvošajiem nāvi nebaudīs, pirms tie nebūs redzējuši Dieva valstību spēkā atnākam.


Jaunais tulkojums: 

34 Un, piesaucis klāt ļaudis un savus mācekļus, viņš tiem sacīja: “Kas man grib sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un seko man! 35  Jo, kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, bet, kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. 36 Ko gan iegūst cilvēks, kas iemanto visu pasauli, bet nodara ļaunumu savai dvēselei? 37 Un ko cilvēks var dot kā samaksu par savu dvēseli? 38 Kas manis un manu vārdu dēļ būs kaunējies šajā laulības pārkāpēju un grēcinieku paaudzē, tā dēļ arī Cilvēka Dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem sava Tēva godībā.”

9,1 Viņš tiem sacīja: “Patiesi es jums saku: daži no tiem, kas šeit stāv, nāvi nebaudīs, pirms nebūs redzējuši Dieva valstību ar spēku atnākam.”


 Paralēlās vietas:

 • Mt 16,24-28;
 • Lk 9,23-27;

Līdzīga tēma:

 • Mt 10,38-39;
 • Mt 10,33;
 • Lk 14,27;
 • Lk 17,33;
 • Lk 12,9;
 • J 12,25
 • J 21,20-23;
 • J 8,51-52; 
 • Tim 2,12

Atsauces:

 • Mk 8,34 par.: Mt 10,24n; 1 P 2,21.
 • Mk 8,35 par.: Lk 12,33; J 12,25; Atkl 12,11.
 • Mk 8,36-37 par.: Sīr 10,28n; Flp 3,8; Jk 4,13; Ps 49,8n; Sīr 26,14.
 • Mk 8,38 par.: Jūd 4; Rom 1,16; Mt 12,39.45; 16,4; 17,17; Mk 9,19; 13,30; Lk 9,41; Apd 2,40; Flp 2,15; Os 2,4nn; Ez 16,32nn; Is 1,21; Jer 3,3.
 • Mk 9,1 par.: Mt 10,23; 24,29n; Mk 13,30; Lk 21,32; Mt 26,73; J 3,29; Apd 22,25.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16