Mk 8, 11-21

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 8, 11-21

11. Un farizeji izgājuši sāka strīdēties ar Viņu un, Viņu kārdinādami, prasīja no Viņa zīmi no debesīm. 12. Un Viņš nopūtās savā garā un sacīja: Ko šī cilts meklē zīmi? Patiesi es jums saku: šai ciltij nekāda zīme netiks dota. 13. Un Viņš, tos atlaidis, atkal iekāpa laivā un pārcēlās otrā malā.

14. Un viņi bija aizmirsuši paņemt līdz maizi; un viņiem laivā nebija vairāk līdz kā viena maize. 15. Un Viņš tiem piekodināja un sacīja: Skatieties un sargieties no farizeju rauga un Heroda rauga! 16. Un viņi domāja un savā starpā runāja: Tas tāpēc, ka mums nav maizes. 17. To nomanīdams, Jēzus sacīja viņiem: Ko jūs domājat, ka jums maizes nav? Vai jūs vēl nemanāt, nedz noprotat? Vai jums sirds vēl nocietināta? 18. Jums ir acis, bet jūs neredzat; jums ir ausis, bet jūs nedzirdat? Un jūs neatminaties, 19. Kad es piecas maizes lauzu pieciem tūkstošiem, cik grozu jūs savācāt pilnus druskām? Tie Viņam saka: Divpadsmit. 20. Kad es lauzu septiņas maizes četriem tūkstošiem: cik grozu jūs savācāt ar druskām? Un tie sacīja Viņam: Septiņus. 21. Un Viņš tiem sacīja: Kā tad jūs vēl nesaprotat?


Jaunais tulkojums: 

11 Tad pie viņa nāca farizeji un sāka ar viņu strīdēties, un izaicinādami prasīja viņam kādu zīmi no debesīm. 12 Viņš dziļi nopūtās un sacīja: “Kādēļ šī paaudze meklē zīmi? Patiesi es jums saku: šai paaudzei nekāda zīme netiks dota.” 13 Un, tos atstājis, viņš atkal iekāpa laivā un cēlās pāri uz otru malu.

 14 Bet tie bija aizmirsuši paņemt līdzi maizi, vairāk viņiem nebija kā tikai viena maize laivā. 15 Un viņš tiem piekodināja: “Pielūkojiet, sargieties no farizeju rauga un Hēroda rauga!” 16 Un tie pārrunāja savā starpā, ka tiem nav maizes. 17 To nopratis, Jēzus tiem sacīja: “Kādēļ jūs spriežat par to, ka jums nav maizes? Vai tad jūs vēl neaptverat un nesaprotat? Vai jums sirds vēl ir nocietināta? 18 Jums ir acis, bet jūs neredzat? Jums ir ausis, bet jūs nedzirdat? Vai jūs neatceraties, 19 kad es tās piecas maizes pieciem tūkstošiem lauzu, cik grozu ar maizes gabaliem jūs pielasījāt?” Tie viņam saka: “Divpadsmit.” 20 “Un, kad tās septiņas – četriem tūkstošiem, cik pilnu grozu ar maizes gabaliem jūs pielasījāt?” Un tie viņam atbildēja: “Septiņus.” 21 Un viņš tiem jautāja: “Vai jūs vēl nesaprotat?”


Paralēlās vietas: –

Līdzīga tēma:

 • Mt 12, 38-42; 
 • Mt 16,1-4; 
 • Lk 11,29-32;
 • J 6,26-59

Atsauces:

 • Mk 8,11 par.: Mt 8,19 u.t.t.; 16,4; 19,3; 22,35; Mk 10,2; J 6,30; 8,6; 2,18; 4,48; 20,29; 1 Kor 1,22; Mt 27,42 par.; Lk 23,8.
 • Mk 8,12 par.: Mt 12,45; 28,11-15; Mk 7,34; 8,38; At 32,5; Os 1-3; Rad 8,23.26; 2 Kor 5,2.4; Mk 8,38; Mt 17,17; Lk 9,41; Apd 2,40; Flp 2,15.
 • Mk 8,15 par.: Mk 5,43; 7,36; 9,9; Mt 13,33; Lk 13,21; Ga 5,9; 1 Kor 5,6; Ga 5,9; Lev 2,11.
 • Mk 8,16 par.: J 4,33.
 • Mk 8,17 par.: Mk 2,8; 7,18; Lk 5,22; Mt 6,30; 8,26 par.; 14,31; 17,20: Lk 12,28: Mk 6,52.
 • Mk 8,18 par.: Is 6,9n; Jer 5,21; Ez 1,2; 12,2; Mt 13,13nn; Mk 4,11n.
 • Mk 8,19 par.: Mt 14,17-21; Mk 6,41-44; Lk 9,14-17; J 6,10-13.
 • Mk 8,20 par.: Mt 15,34-38; Mk 8,5-9.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16