Mk 8, 1-10

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 8, 1-10 

1.Tanīs dienās, kad daudz ļaužu bija kopā un tiem nebija ko ēst, Viņš, saaicinājis mācekļus, sacīja tiem: 2. Man žēl šo ļaužu, jo, lūk, viņi jau trīs dienas paliek pie manis, un viņiem nav ko ēst. 3. Un ja es tos atlaidīšu mājās neēdušus, tie ceļā nonīks, jo daži no viņiem nākuši no tālienes. 4. Un Viņa mācekļi atbildēja Viņam: Kas šos var paēdināt ar maizi še, tuksnesī? 5. Un Viņš jautāja tiem: Cik jums ir maizes? Tie atbildēja: Septiņas. 6. Un Viņš pavēlēja ļaudīm apmesties zemē. Un, paņēmis septiņas maizes, Viņš pateicās, lauza un deva tās saviem mācekļiem, lai viņi ceļ priekšā; un viņi cēla tās ļaudīm priekšā. 7. Un viņiem bija nedaudz zivtiņu; un tās Viņš svētīja un pavēlēja celt priekšā. 8. Un viņi ēda un paēda, un pielasīja ar atlikušajām druskām septiņus grozus. 9. Bet to, kas ēda, bija tūkstoši četri; un tad Viņš tos atlaida.

  1. Un tūdaļ Viņš ar saviem mācekļiem, iekāpis laivā, nonāca Dalmanutas robežās.

Jaunais tulkojums: 

1 Tanīs dienās, kad atkal liels ļaužu pūlis pulcējās un tiem nebija ko ēst, Jēzus pieaicināja savus mācekļus un tiem sacīja: 2 “Man ļoti žēl šo ļaužu, jo tie jau trīs dienas ir pie manis un tiem nav ko ēst. 3 Un, ja es tos neēdušus atlaidīšu uz mājām, viņi ceļā novārgs, jo daži ir nākuši no tālienes.” 4 Uz to viņa mācekļi sacīja: “Kas šeit tuksnesī šos ar maizi var pabarot?” 5 Bet viņš tiem jautāja: “Cik maizes jums ir?” Un tie atbildēja: “Septiņas.” 6 Tad viņš lika ļaužu pūlim apsēsties zemē. Un, paņēmis šīs septiņas maizes, viņš pateicās, lauza un deva saviem mācekļiem, lai viņi tās pasniegtu, un viņi pasniedza tās ļaudīm. 7 Un vēl viņiem bija arī nedaudz zivtiņu, un pateicies viņš lika tās izdalīt. 8 Un viņi paēda un bija sāti, un tie salasīja ar pārpalikušajiem maizes gabaliem septiņus lielus grozus. 9 Paēdušo bija ap četri tūkstoši. Un viņš tos atlaida.

10 Tūlīt iekāpis laivā, viņš ar saviem mācekļiem pārcēlās uz Dalmanutas apvidu. 


Paralēlās vietas:

  • Mt 15, 32-39

Līdzīga tēma:

  • Mt 14,13-21 → Mk 6,30-44 → Lk 9,10b-17 → J 6,1-15

 Atsauces:  

  • Mk 8,1-2 par.: Mt 9,35; 20,34; Mk 1,31n; 1,41.45 u.t.t; Lk 7,13; 10,33.
  • Mk 8,3: Joz 9,6 (LXX); Is 60,4 (LXX); Is 5,26; 43,6 u.t.t.; Apd  2,39; 22,21; Ef 2,11n.
  • Mk 8,5 par.: Rad 9,4-6; Apd 6,3; Mk 6,38.
  • Mk 8,6 par.: Mk 6,41;  Mk 6,42; 7,27.

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16