Mk 7, 31-37

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 7, 31-37

31. Un atkal Viņš, izgājis no Tiras robežām, nāca caur Sidonu pie Galilejas jūras desmit pilsētu robežās. 32. Un pie Viņa atveda kurlmēmo un lūdza Viņu, lai Viņš tam uzliek roku. 33. Un Viņš, paņēmis to savrup no ļaudīm, ielika savus pirkstus tā ausīs; un Viņš izspļāvis aizskāra tā mēli. 34. Un Viņš, pacēlis acis pret debesīm, nopūtās un sacīja tam: Efeta, tas ir: atveries! 35. Un tūdaļ viņa ausis atvērās, un viņa mēles saite atraisījās, un viņš runāja pareizi. 36. Un Viņš tiem pavēlēja par to nevienam nesacīt. Bet jo vairāk Viņš liedza, jo vairāk tie sludināja. 37. Un jo vairāk tie brīnījās, sacīdami: Viņš visu labi darījis: kurliem deva dzirdi un mēmiem – spējas runāt. 


Jaunais tulkojums: 

31 Tad, no Tīras apvidus atkal aizgājis, viņš caur Sidonu nonāca pie Galilejas jūras Dekapoles apvidū. 32 Pie viņa atveda kādu kurlmēmu un lūdza, lai viņš tam uzliek rokas. 33 Un viņš, aizvedis to no ļaužu pūļa savrup, lika pirkstus tā ausīs un spļāva, un aizskāra tā mēli. 34 Un, paskatījies uz debesīm, viņš ievaidējās un sacīja: “Efata!” – tas ir: atveries! 35 Un viņa ausis tūlīt atvērās un mēles saites atraisījās, un viņš sāka skaidri runāt. 36 Un viņš tiem piekodināja nevienam to nestāstīt; bet, jo vairāk viņš aizliedza, jo vairāk tie daudzināja. 37 Un ļaudis ļoti brīnījās un runāja: “Viņš visu labi izdara – kurlie spēj dzirdēt un mēmie runāt.”


Paralēlās vietas:

  • Mt 15, 29-31

Līdzīga tēma: –

 Atsauces:

  • Mk 7,31 par.: Is 23,4n; Ez 27,8; Mt 15,21; Mk 7,24; 3,8; Lk 4,26; Mt 5,1; Mk 5,20; Mt 4,25.
  • Mk 7,32 par.: Mt 19,2; Mk 3,10; Mt 9,18; 19,13; Mk 5,23; 6,5; 8,23.25; 16,18; Lk 4,10; 13,13; Apd 6,6 u.t.t.
  • Mk 7,33: J 9,6; Mk 5,40; 6,13; 8,23.
  • Mk 7,34: Mk 6,41; Ps 121,1; Lk 18,13; J 11,41; 17,1; Mk 8,12; Jk 5,9 u.t.t.
  • Mk 7,35: Gudr 10,21; Is 35,5; 6,9; Apd 17,20; Lk 13,16.
  • Mk 7,36: Mk 1,34.44 par.; 3,12; 5,43 par.; 8,26.30 par.; 9,9 par.; Mt 9,30; 12,16.
  • Mk 7,37 par.: Sīr 39,16; Ps 37,14; Is 35,5n; Mk 1,22; 6,2; 10,26; 11,18; Mt 7,28; 13,54; 19,25; 22,33; Lk 2,48; 4,32; 9,43; Apd 13,12; Mt 11,4n; Lk 2,20; 5,25n; Mt 9,8; Mk 2,12; Lk 7,16; 13,13; 17,15; 18,43; 23,47; Apd 11,18.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16