Mk 7, 1-23

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 7, 1-23

1. Un pie Viņa sapulcējās farizeji un daži no Jeruzalemes atnākušie rakstu mācītāji. 2. Un tie, redzēdami dažus no Viņa mācekļiem netīrām, tas ir, nemazgātām rokām maizi ēdam, ņēma to ļaunā. 3. Jo farizeji un visi jūdi neēd, pirms tie, turēdamies pie senču ieražām, nav vairākkārt nomazgājuši rokas. 4. Un tie, pārnākuši no tirgus, neēd, kamēr nav mazgājušies; un ir vēl daudz cita, kas tiem uzdots pildīt: kā biķeru, krūžu, vara trauku un guļamvietu mazgāšana. 5. Un farizeji un rakstu mācītāji jautāja Viņam: Kāpēc Tavi mācekļi nedzīvo pēc senču ieražām, bet ēd maizi, nemazgājuši rokas? 6. Bet Viņš tiem atbildēja un sacīja: Isajs labi pravietojis par jums, liekuļiem, kā ir rakstīts: “Šī tauta godina mani lūpām, bet viņu sirdis ir tālu no manis. 7. Velti viņi mani cienī, mācot cilvēku mācības un likumus.” 8. Dieva bausli atmetuši, jūs pildāt cilvēku ieražas: krūžu un kausu mazgāšanas un daudz ko citu šim līdzīgu jūs darāt. 9. Un Viņš tiem sacīja: Vai labi, ka jūs Dieva bausli padarāt nesaistošu, lai pildītu savas ieražas? 10. Jo Mozus saka: “Godā savu tēvu un māti! Un kas nolād tēvu un māti, tam būs mirt.” 11. Bet jūs sakāt: Ja kāds sacītu tēvam un mātei: “Korban”, tas ir: Upura dāvana lai būs tas, kas tev no manis varētu par labu nākt, 12. Tad jūs neļaujat viņam vairs nekā darīt sava tēva un mātes labā, 13. Atceldami Dieva vārdu ar jūsu ieražām, ko jūs esat ieveduši. Un daudz šim līdzīga jūs darāt.

14. Un atkal Viņš, pieaicinājis ļaudis, tiem sacīja: Klausieties mani visi un saprotiet! 15. Nekas cilvēku nevar sagānīt, kas no ārienes viņā ieiet, bet kas no cilvēka iziet, tas ir, kas cilvēku apgāna. 16. Ja kam ir ausis dzirdēšanai, lai dzird!

17. Un ad Viņš aizgāja no ļaudīm namā, Viņa mācekļi jautāja Viņam par šo līdzību. 18. Un Viņš tiem sacīja: Tā arī jūs vēl esat neprašas? Vai jūs nesaprotat, ka viss, kas no ārienes ieiet cilvēkā, nevar to apgānīt? 19. Jo tas neieiet viņa sirdī, bet nonāk vēderā un iziet laukā, tīrīdams katru barību. 20. Bet Viņš sacīja: Kas no cilvēka iziet, tas apgāna cilvēku. 21. Jo no iekšienes, no cilvēka sirds iziet ļaunās domas, laulības pārkāpšana, nešķīstības, slepkavības. 22. Zādzības, mantkārība, blēdības, viltība, nekaunība, skaudīga acs, Dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība. 23. Visi šie ļaunumi iziet no iekšienes; un tie apgāna cilvēku.


Jaunais tulkojums: 

1 Pie viņa sapulcējās farizeji un daži rakstu mācītāji, kas bija atnākuši no Jeruzālemes. 2 Ieraudzījuši, ka daži viņa mācekļi ar netīrām, tas ir, nemazgātām, rokām ēd maizi – 3 jo farizeji un visi jūdi, vecajo paražas turēdami, neēd, pirms nav īpaši mazgājuši rokas; 4 tāpat no tirgus pārnākuši, tie neēd, iekams nav šķīstījušies, un vēl daudz ko citu viņi uzņēmušies ievērot: vīna kausu, kannu un vara trauku šķīstīšanu –, 5 tādēļ farizeji un rakstu mācītāji viņam jautāja: “Kādēļ tavi mācekļi nedzīvo pēc vecajo paražām, bet maizi ēd ar nemazgātām rokām?” 6 Bet viņš tiem sacīja: “Jesaja labi par jums, liekuļiem, ir pravietojis, rakstīdams: «Šī tauta mani godā ar mēli, bet viņu sirds ir tālu no manis. 7 Tie man velti izrāda godbijību, mācīdami mācības, kas ir cilvēku pavēles.» 8 Dieva bausli atmetuši, jūs ievērojat cilvēku paražas.” 9 Un viņš turpināja: “Jums labi izdodas atmest Dieva bausli, lai turētu savas paražas. 10 Mozus taču ir teicis: «Godā savu tēvu un māti, – un: kas runā ļaunu par tēvu un māti, lai mirdams mirst.» 11 Bet jūs sakāt: ja kāds cilvēks savam tēvam vai mātei saka: es ziedošu Dievam to, kas jums pienākas no manis, – 12 tad jūs viņam neko vairs neļaujat darīt tēva un mātes labā, 13 jūs ar savām paražām, ko esat ieviesuši, atceļat Dieva vārdu; un daudz ko tamlīdzīgu jūs darāt.”

14 Un, ļaudis atkal pieaicinājis, viņš tiem sacīja: “Klausieties mani visi un saprotiet! 15 Nekas cilvēku nespēj sagānīt, kas no ārpuses viņā ieiet, bet, kas no cilvēka iziet, tas viņu sagāna.”

17 Kad viņi iegāja namā, prom no ļaudīm, mācekļi izjautāja viņu par šo līdzību. 18 Un viņš tiem sacīja: “Vai arī jūs esat tādi nejēgas? Vai jūs nesaprotat, ka tas, kas no ārpuses ieiet cilvēkā, nespēj viņu sagānīt? 19 Jo tas neieiet viņa sirdī, bet vēderā un iziet ārā, tā šķīstot katru barību.” 20 Un tad viņš teica: “Kas no cilvēka iziet, tas sagāna cilvēku. 21 Jo no iekšienes, no cilvēka sirds iziet ļaunas domas, izvirtība, zādzība, slepkavība, 22 laulības pārkāpšana, alkatība, ļaunprātība, viltība, izlaidība, skaudīga acs, zaimošana, lepnība, muļķība. 23 Viss šis ļaunums nāk no iekšienes un sagāna cilvēku.”


Paralēlās vietas:

 • Mt 15, 1-20
 • Lk 11, 37-41 

Līdzīga tēma: –

 Atsauces:

 • Mk 7,1 par.:Mk 3,22; Lk 7,36; 14,1.
 • Mk 7,2 par.: Apd 10,14.28; 11,8; Atkl 21,27; Lev 15,11 (LXX)
 • Mk 7,3 par.: Izc 30,17-21; 40,12; Judt 12,7; Ga 1,14.
 • Mk 7,4 par.: 2 Ķēn 5,14; Mt 23,25-26
 • Mk 7,5 par.: Kol 2,8.
 • Mk 7,6n par.: Is 29,13 (LXX); Ps 78,36-37; Kol 2,22.
 • Mk 7,10 → Mt 15,4: Mk 7,10n; Mt 19,19 par.; Ef 6,2; Mt 27,9; Izc 20,12; Atk 5,16: Izc 21,17; Lev 20,9; Lk 14,26.
 • Mk 7,11 → Mt 15,5: Sak 28,24; 1 Tim 5,8; Mt 27,6.
 • Mk 7,14 par.: Mk 4,1-2; Is 6,9-10.
 • Mk 7,15 par.: Sk 32,24; 30,3: Apd 10,14-; 11,8-; 15,28-29; Rom 14,14; 1 Kor 10,25-; Ga 2,11-14; Kol 2,20-22; 1 Tim 4,4; Tit 1,15.
 • Mk 7,17 par.: Mk 4,10,34 par.
 • Mk 7,20 par.: Mt 12,35; Lk 6,45.
 • Mk 7,21 par.: Rom 1,28-; 1 Kor 5,10-11; 6,9-10; 2 Kor 12,20-21; Ga 5,19-; Ef 5,3-; Kol 3,5-; 1 Tim 1,9-13; 6,4-5; 2 Tim 3,2-; Tit 3,3; 1 P 4,3; Atkl 9,21; 21,8; 22,15; At 15,9 (LXX); Sīr 14,10: 31,13.
 • Mk 7,22 par.: Mt 6,23; 20,15; At 15,9.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16