Mk 6, 45-52

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 6, 45-52

45. Un Viņš tūdaļ lika saviem mācekļiem kāpt laivā un pirms Viņa pārcelties pāri jūrai uz Betsaidu, kamēr Viņš atlaidīs ļaudis. 46. Un Viņš, atlaidis tos, uzgāja kalnā Dievu lūgt. 47. Un kad vakars metās, laiva bija jūras vidū un Viņš viens pats uz zemes. 48. Un Viņš redzēja tos strādājam airējot, jo bija pretvējš; un ap ceturto nakts sardzes maiņu Viņš, iedams pa jūru, gāja pie tiem un gribēja paiet tiem garām. 49. Bet tie, redzot Viņu pa jūras virsu staigājam, noturēja Viņu par parādību un kliedza. 50. Jo visi Viņu redzēja un izbijās. Un Viņš tūdaļ uzrunāja tos un tiem sacīja: Nomierinieties, es esmu, nebīstieties! 51. Un Viņš iekāpa pie tiem laivā; un vējš apklusa. Bet viņi vēl vairāk sevī brīnījās. 52. Jo viņi nesaprata notikumu ar maizēm; un viņu sirdis bija akluma skartas.


Jaunais tulkojums: 

 45 Un tūlīt viņš lika mācekļiem sakāpt laivā un pirmajiem doties pāri otrā krastā uz Bētsaīdu, kamēr viņš pats atlaistu ļaužu pūli. 46 Un, tos atlaidis, viņš uzkāpa kalnā Dievu lūgt. 47 Un, vakaram pienākot, laiva bija jūras vidū un viņš viens pats krastā. 48 Un, redzēdams viņus nopūlamies airējot, jo vējš bija pretī, viņš ap ceturto nakts sardzes maiņu nāca pie tiem pa jūras virsu un gribēja tiem iet garām. 49 Tad, ieraudzījuši viņu pa jūras virsu staigājam, tie domāja, ka tas ir spoks, un sāka kliegt, 50 jo visi viņu ieraudzīja un ļoti izbijās. Bet viņš tūlīt tos uzrunāja un sacīja: “Turiet drošu prātu, es tas esmu; nebīstieties!” 51 Viņš iekāpa pie tiem laivā, un vējš norima; un tie bija pagalam satricināti, 52 jo nebija sapratuši par tām maizēm, un viņu sirds vēl bija nocietināta. 


Paralēlās vietas:

  • Mt 14,22-33;
  • Mk 6,45-52;
  • J 6,16-21  

Līdzīga tēma: –

Atsauces:

  • Mk 6,45 par.: Mt 15,39; Mk 8,10; Mt 26,36; Mk 8,22; J 1,44; 6,23; 12,21.
  • Mk 6,46 par.: At 33,2; Hab 3,3; Mk 1,35; Lk 6,12; 9,18.
  • Mk 6,48a par.: Izc 14,24; Mt 8,24; Mk 4,37; Lk 8,23.
  • Mk 6,48b par.: Mk 13,35; Lk 12,38; J 21,1; Ps 77,16-20; Is 43,16; Īj 9,8.
  • Mk 6,49 par.: Īj 20,8; Gudr 17,14; Lk 24,37; Īj 4,15; Gudr 17,4; Apd 12,15; Izc 33,19-23; 34,6; 1 Hr 19,11.
  • Mk 6,50: Izc 3,14; Is 41,4; 43,10n; 43,25; Lk 24,37.
  • Mk 6,51 par.: Mk 4,39 par.

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16