Mk 6, 30-44

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 6, 30-44

30. Un apustuļi, sapulcējušies pie Jēzus, pastāstīja Viņam visu, ko tie bija darījuši un mācījuši. 31. Un Viņš tiem sacīja: Nāciet savrup vientuļā vietā un atpūtieties drusku! Jo daudz bija to, kas nāca un gāja, un viņiem nebija pat laika ēšanai. 32. Un viņi, iekāpuši laivā, aizbrauca savrup vientuļā vietā. 33. Un tie redzēja viņus aizbraucam, un daudzi uzzināja to. Un tie kājām no visām pilsētām saskrēja tur, aizsteidzoties viņiem priekšā.

34. Un Jēzus, izkāpdams malā, redzēja daudz ļaužu; un Viņam kļuva to žēl, jo tie bija kā avis, kam nav gana; un Viņš daudz mācīja tos. 35. Un kad pienāca vēla stunda, Viņa mācekļi piegāja un sacīja: Šī vieta ir tuksnešaina, un diena jau pagājusi; 36. Atlaid viņus, lai tie iet tuvākajās sētās un miestos un lai pērk sev barību ēšanai! 37. Bet Viņš atbildēja tiem un sacīja: Dodiet jūs viņiem ēst! Un tie sacīja Viņam: Mēs iesim un nopirksim par divi simts dēnārijiem maizi un dosim viņiem ēst. 38. Un Viņš sacīja tiem: Cik maizes jums ir? Ejiet un palūkojiet! Un viņi uzzinājuši sacīja: Piecas un divas zivis. 39. Un Viņš tiem pavēlēja, lai tie visus nosēdina zaļajā zālē. 40. Un apsēdās rindās pa simtiem un pa piecdesmit. 41. Un Viņš, paņēmis piecas maizes un divas zivis, pacēla acis pret debesīm, svētīja un lauza maizi, un deva saviem mācekļiem, lai tie viņiem liek priekšā; arī divas zivis Viņš sadalīja visiem. 42. Un visi ēda un paēda. 43. Un tie savāca divpadsmit pilnus grozus ar pārpalikušajām druskām un zivīm. 44. Bet to, kas ēda, bija pieci tūkstoši vīru.


Jaunais tulkojums: 

 30 Tad apustuļi sapulcējās pie Jēzus un pavēstīja viņam visu, ko bija darījuši un mācījuši. 31 Un viņš tiem sacīja: “Nāciet savrup nomaļā vietā un mazliet atpūtieties,” – jo daudzi nāca un gāja, tā ka tiem nebija pat laika paēst. 32 Un viņi laivā aizīrās uz kādu nomaļu vietu. 33 Daudzi redzēja viņus aizbraucam un tos pazina, un saskrēja no visiem ciemiem, un nonāca galā pirmie.

34 Jēzus, izkāpis krastā, ieraudzīja lielo ļaužu pūli un sirdī iežēlojās par tiem, jo tie bija kā avis, kam nav gana. Un viņš tos daudz mācīja. 35 Bija jau vēla stunda, kad mācekļi, pie viņa piegājuši, sacīja: “Šī vieta ir nomaļa, un ir jau vēls, 36 atlaid tos, ka tie, nogājuši apkārtējās sētās un ciemos, pirktu sev ēdamo.” 37 Bet viņš tiem atbildēja: “Dodiet jūs viņiem ēst!” Tad viņi jautāja: “Vai lai ejam un pērkam maizi par divi simti denārijiem un dodam tiem ēst?” 38 Tad viņš tiem sacīja: “Cik maizes jums ir? Ejiet raudzīt!” Un uzzinājuši tie sacīja: “Piecas un divi zivis.” 39 Un viņš visiem lika pa pulkiem nomesties zaļajā zālē. 40 Un tie nometās pulciņos pa simt un pa piecdesmit. 41 Tad viņš ņēma tās piecas maizes un divi zivis un, pacēlis acis uz debesīm, pateicās un lauza maizes un deva saviem mācekļiem, lai viņi liktu tiem priekšā, un arī tās divi zivis viņš visiem sadalīja. 42 Un visi paēda un bija sāti. 43 Un tie salasīja divpadsmit pilnus grozus ar maizes gabaliem, 44 un paēdušo bija ap pieci tūkstoši vīru. 


Rakstu vieta: Mk 6, 30-31

Paralēlās vietas:

 • Lk 9,10a 

Līdzīga tēma:

 • Mt 14, 12b-13
 • Lk 10,17

Atsauces:

 • Mk 6, 30 par: Mt 10,2; Mk 3,14
 • Mk 6, 31 par: Mk 1,35.45; 2,2.15; 3,20; Mk 6,32-; 8,1-

Rakstu vieta: Mk 6, 32-44

Paralēlās vietas:

 • Mt 14,13-21;
 • Lk 9,10b-17; 
 •  J 6,1-15

Līdzīga tēma:

 • Mt 15,32-39 → Mk 8,1-10
 • Mt 26,26 → Lk 22,19 → 1 Kor 11,24

Atsauces:

 • Mk 6,32 par.: Lk 10,13; Mt 11,21; J 6,23.
 • Mk 6,33 par.: Mk 6,54-55; Mt 5,1; 15,29.
 • Mk 6,34 par.: Izc 16,4; 1 Ķēn 17,8-16, 2 Ķēn 4,42-44; Sk 27,17; Ez 34,5.23; 1 Ķēn 22,17: Mt 9,36;
 • Mk 6,37: J 4,8.
 • Mk 6,38 par.: J 21,9.13; 2 Ķēn 4,42-43.
 • Mk 6,39-40: Izc 18,25; Sk 31,14; Mk 6,7; Mt 13,30; 2 Ķēn 3,16; 17,29.
 • Mk 6,41 par.: Mk 7,34; J 11,41; 17,1; Mt 26,26-; Mk 14,22-; Lk 22,19; 1 Kor 11,24; Lk 24,30, Apd 27,35.
 • Mk 6,43 par.: 2 Ķēn 4,43-44.

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16