Mk 5, 1-20

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 5, 1-20

  1. Un Viņi nonāca viņpus jūras geraziešu zemē. 2. Un Viņam, izkāpjot no laivas, tūdaļ no kapiem nāca pretim nešķīstā gara apsēsts cilvēks. 3. Viņam bija mītne kapos; un neviens nevarēja viņu pat važām sasiet, 4. Jo bieži viņš, sasiets kāju valgā un važās, sarāva važas un salauza valgu; un neviens nespēja viņu savaldīt. 5. Un vienmēr dienām un naktīm viņš mita kapos un kalnos, kliedza un sevi dauzīja akmeņiem. 6. Bet ieraudzījis Jēzu tālumā, tas pieskrēja un pielūdza Viņu. 7. Un viņš, kliegdams stiprā balsī, sacīja: Kas man un Tev, Jēzu, Dieva Visaugstākā Dēls? Es zvērinu Tevi pie Dieva, nemoci mani! 8. Jo Viņš tam sacīja: Nešķīstais gars, izej no šī cilvēka! 9. Un Viņš tam jautāja: Kāds tavs vārds? Un tas atbildēja Viņam: Leģions mans vārds, jo mēs esam daudz. 10. Un tas Viņu ļoti lūdza, lai Viņš tos no šī apgabala neizdzītu. 11. Bet tur pie kalna ganījās liels cūku bars. 12. Un gari lūdza Viņu, sacīdami: Sūti mūs cūkās, lai mēs tanīs ieejam! 13. Un Jēzus tūdaļ atļāva tiem. Un nešķīstie gari izgāja un iegāja cūkās, un cūku bars, kurā bija ap divi tūkstoši, lielā ātrumā metās jūrā un noslīka. 14. Bet to gani aiz-bēga un pastāstīja pilsētā un laukos. Un iedzīvotāji izgāja raudzīt, kas noticis. 15. Un viņi nāca pie Jēzus un redzēja to, kas tika ļaunā gara mocīts, sēžam apģērbtu un pilnā prātā; un tie ļoti nobijās. 16. Un tie, kas to bija redzējuši, stāstīja viņiem, kas notika ar ļaunā gara apsēsto un cūkām. 17. Un tie sāka Viņu lūgt, lai Viņš aizietu no to robežām.

18. Bet kad Viņš kāpa laivā, sāka Viņu lūgt tas, kas bija ļaunā gara apsēts, lai tas varētu palikt pie Viņa. 19. Un Viņš tam neatļāva, bet sacīja tam: Ej savās mājās pie savējiem un pasludini viņiem, kādas lielas lietas Kungs tev darījis un ka Viņš par tevi apžēlojies! 20. Un viņš aizgāja un desmit pilsētu apgabalā sāka sludināt, ko Jēzus viņam darījis, un visi brīnījās.


Jaunais tulkojums:

1 Viņi nonāca viņpus jūras, Gerasas apgabalā. 2 Kad viņš izkāpa no laivas, tūlīt viņu sastapa kāds nešķīsta gara apsēsts cilvēks, kas nāca no kapiem. 3 Viņa miteklis bija kapos, un neviens viņu pat ar ķēdēm nespēja saistīt. 4 Jo viņš bieži bija važām un ķēdēm saistīts, bet viņš sarāva ķēdes un salauza važas, un neviens nespēja viņu savaldīt. 5 Naktīm un dienām viņš kapos un pakalnos kliedza un dauzīja sevi ar akmeņiem. 6 Jēzu no tālienes ieraudzījis, viņš pieskrēja un metās viņa priekšā zemē, 7 un skaļā balsī kliedza: “Kāda mums daļa vienam gar otru, Jēzu, tu Dieva, Visuaugstā, Dēls? Es zvērinu tevi pie Dieva, nemoki mani!” 8 Jēzus tam sacīja: “Nešķīstais gars, izej no šī cilvēka!” 9 Tad viņš tam jautāja: “Kāds ir tavs vārds?” Un tas atbildēja viņam: “Mans vārds ir leģions, jo mūsu ir daudz.” 10 Un tas sāka viņu ļoti lūgt, lai viņš neaizsūtītu tos prom no šī apvidus. 11 Turpat kalna tuvumā ganījās liels cūku bars. 12 Un visi nešķīstie gari lūdza viņu: “Sūti mūs, lai ieejam cūkās!” 13 Un Jēzus tiem to atļāva, un nešķīstie gari izgāja un iegāja cūkās; un ganāmpulks, skaitā ap divi tūkstoši, metās no kraujas jūrā un tur noslīka. 14 Bet cūku gani aizbēga un izdaudzināja to pilsētā un laukos. Un ļaudis nāca skatīt, kas noticis. 15 Viņi nāca pie Jēzus un ieraudzīja dēmonu apsēsto, to, kurā nupat vēl bija leģions, sēžam apģērbtu un pie pilna prāta, un tie izbijās. 16 Tie, kas to bija redzējuši, izstāstīja viņiem, kas bija noticis ar dēmonu apsēsto un cūkām. 17 Ļaudis ņēmās viņu pierunāt, lai iet prom no šī apvidus.

18 Kad viņš kāpa laivā, tas, kas vēl nesen bija dēmonu apsēsts, lūdza Jēzu, lai atļauj būt kopā ar viņu. 19 Bet Jēzus to neļāva un tam sacīja: “Ej savās mājās pie savējiem un stāsti tiem, ko Kungs tev darījis un kā ir tevi apžēlojis.” 20 Un viņš aizgāja un sāka Dekapolē stāstīt, ko Jēzus viņam bija darījis, un visi brīnījās.


Paralēlās vietas:

 • Mt 8,28-34;
 • Mk 5, 1-20;
 • Lk 8,26-39  

Līdzīga tēma:-

Atsauces

 • Mk 5,2n: Ps 67,7 (LXX); Iz 65,4 (LXX).
 • Mk 5,5 par.: Is 65,4.
 • Mk 5,7 par.: 1 Ķēn 17,18; 2 Ķēn 3,13; 9,18n; Ties 11,12; 2 Sam 16,10; 19,23; 2 Hr 35,21; Mk 1,24; Lk 4,34 (Mt 27,19; J 2,4); Rad 14,18-20; Sk 24,16; Is 14,14; Dan 3,26.42; Mk 3,11; Lk 4,41; Apd 16,17n; 19,15; Jk 2,19.
 • Mk 5,9 par.: Mk 16,9; Mt 12,45 par.; Łk 8,2
 • Mk 5,11n par.: Is 65,5.
 • Mk 5,14 par.: Mk 6,36.56; 16,12 u.t.t.
 • Mk 5,17 par.: Lk 5,8; 4,42; Mk 1,37n.
 • Mk 5,18 par.: Mk 3,14
 • Mk 5,19 par.: Mt 9,6n par.; Mk 8,26; Mt 8,4; 9,30; 12,16; Mk 1,34.43n; 3,12; 5,43; 7,36; 8,26.30; 9,9; Lk 5,14; 8,56; 9,21.
 • Mk 5,20 par.: Mk 7,31; Mt 4,25.

 

                                        

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16