Mk 4, 26-34

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 4, 26-34

26. Un Viņš sacīja: Ar Dieva valstību ir tāpat, kā cilvēks sēklu iesēj zemē. 27. Vai nu viņš guļ, vai ceļas naktī, vai dienā, sēkla dīgst un aug, tam nezinot. 28. Jo zeme nes augļus: vispirms stiebru, tad vārpu, beigās pilnu vārpu graudiem. 29. Un kad augļi ienākušies, tad viņš tūdaļ lieto sirpi, jo pļaujamais laiks ir klāt.

30. Un Viņš sacīja: Kam mēs pielīdzināsim Dieva valstību? Vai kādā līdzībā mēs to attēlosim? 31. Viņa ir kā sinepju grauds, kas iesēts zemē, kurš ir mazākais no visām sēklām, kas ir virs zemes; 32. Un kad tas ir iesēts, tas aug un kļūst lielāks par visiem stādiem; un tas laiž lielus zarus, tā ka debesu putni var dzīvot tā pavēnī.

33. Un daudzās tādās līdzībās Viņš runāja tiem vārdu, tā ka tie spēja to saprast. 34. Bet bez līdzībām Viņš tiem nerunāja, bet saviem mācekļiem Viņš atsevišķi izskaidroja visu. 


Jaunais tulkojums:

26 Un viņš sacīja: “Ar Dieva valstību ir tāpat, kā kad cilvēks iemet sēklu zemē 27 un guļas un ceļas, nakti un dienu, bet sēkla uzdīgst un izaug, tā ka viņš pats to nemana. 28 Zeme pati nes augļus: vispirms asnu, tad vārpu un tad graudu pilnu vārpu. 29 Un, kad augļi ienākušies, viņš tūdaļ laiž sirpi darbā, jo pļaujas laiks ir klāt.”

30 Un viņš runāja tālāk: “Ar ko lai salīdzinām Dieva valstību? Jeb kādā līdzībā lai to attēlojam? 31 Tā līdzinās sinepju graudiņam, kas iesēts zemē; tā ir vismazākā no visām sēklām virs zemes, 32 bet iesēta augtin aug un kļūst lielāka par visiem dārza augiem, un tai izaug lieli zari, kuru paēnā var ligzdot debesu putni.”

33 Un daudz tādu līdzību viņš tiem sacīja, tā ka tie varēja klausīties. 34 Viņš nerunāja ar tiem citādi kā vien līdzībās, bet saviem mācekļiem viņš visu atsevišķi izskaidroja.


Paralēlās vietas:

 • Mt 13, 31-32.34-35;
 • Mk 4, 26-34;
 • Lk 13, 18-19 

Līdzīga tēma:-

 Atsauces

 • Mk 4,26: Mt 13,3- par.; Lk 13,19.
 • Mk 4,27: Ps 3,6; Mt 13,25; Jk 5,7.
 • Mk 4,28: Joz 6,15; Lev 25,5.11; Apd 12,10; Mt 24,32 par.
 • Mk 4,29: J 14,13; Atkl 14,15; Mt 9,37; 13,30; Lk 10,2; J 4,35.
 • Mk 4,30 par.: Mt 13,24; Is 40,18; Lk 7,31; Mt 17,20; Lk 17,6; J 18,1.26; 19,41.
 • Mk 4, 31-32 par.: Mk 5.7; Ps 104,12; Dan 4,9.18; Ez 17,23; 31,6.
 • Mk 4,33 par.: Mt 13,10nn par.; Mk 2,2; J 6,60; 16,12; 1 Kor 3,1; Mt 13,18- par.; 13,36-; Lk 12,41; 2 P 1,20.
 • Mk 4,34: Mk 4,10; 6,31-32 u.t.t.; 1 P 1,20;

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16