Mk 4, 1-9.13-20

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 4, 1-9.13-20

1. un Viņš atkal sāka mācīt pie jūras; un daudz ļaužu pulcējās pie Viņa, tā ka Viņš, iekāpis laivā, sēdēja uz jūras; un visi ļaudis bija uz zemes pie jūras. 2. un Viņš tos daudz mācīja līdzībās; un savā mācībā sacīja tiem:

3. Klausieties: lūk, sējējs izgāja sēt. 4. un sēkla, viņam sējot, krita ceļmalā; un debess putni nāca un to apēda. 5. Cita krita akmenājā, kur tai nebija daudz zemes; un tā tūliņ uzdīga, tāpēc, ka nebija dziļi zemē. 6. un kad uzlēca saule, tā novīta un nokalta, tāpēc, ka tai nebija saknes. 7. un cita krita starp ērkšķiem; un ērkšķi uzauga un nomāca to, un tā nenesa augļus. 8. un cita krita labā zemē, tā uzdīga un auga, un nesa augļus; un cita nesa trīsdesmitkārtīgi, cita sešdesmitkārtīgi un cita simtkārtīgi. 9. un Viņš sacīja: Kam ir ausis dzirdēšanai, lai dzird!

(…) 13. un Viņš tiem sacīja: Jūs nesaprotat šo līdzību? Kā tad jūs sapratīsiet visas līdzības?

14. Tas, kas sēj, sēj vārdu. 15. Bet šie, kas ceļmalā, kur vārds top sēts, ir tie, kas dzirdējuši, bet tūdaļ nāk sātans un atņem viņu sirdīs sēto vārdu. 16. un tāpat tie, kas akmenājā sēti; viņi, kad vārdu dzird, tūdaļ to priecīgi pieņem. 17. Bet tiem nav saknes sevī: viņi ir nepastāvīgi; tiklīdz rodas apspiešanas un vajāšanas vārda dēļ, tie tūdaļ krīt apgrēcībā. 18. Bet citi, kas starp ērkšķiem sēti, tie ir tie, kas vārdu uzklausa, 19. Bet pasaules rūpes un bagātības, viltus un citas kārības, ieejot tanī, nomāc vārdu, un tas paliek neauglīgs. 20. un labajā zemē sētie ir tie, kas vārdu dzird un to uzņem, un nes augļus: cits trīsdesmitkārtīgus, cits sešdesmitkārtīgus, cits simtkārtīgus.


Jaunais tulkojums: 

1 Un viņš atkal sāka mācīt pie jūras. Liels ļaužu pūlis pie viņa sapulcējās, tā ka viņš iekāpa laivā un apsēdās; un viņš bija jūrā, bet visi ļaudis jūras krastā. 2 Viņš tos daudz mācīja līdzībās un savā mācībā tiem sacīja:

3 “Klausieties! Redzi, sējējs izgāja sēt. 4 Sējot cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. 5 Cita krita akmenājā, kur tai nebija daudz zemes; tā tūlīt uzdīga, tādēļ ka tā nebija dziļi zemē. 6 Bet, kad saule uzlēca un to dedzināja, tā nokalta, tādēļ ka tai nebija sakņu. 7 Cita sēkla krita starp ērkšķiem, un ērkšķi izauga un to nomāca, un tā nenesa augļus. 8 Bet cita sēkla krita labā zemē un nesa augļus; tā uzdīga un izauga, un cita nesa trīsdesmitkārtīgi, cita sešdesmitkārtīgi un cita simtkārtīgi.” 9 Un viņš sacīja: “Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird.”

13 Un viņš tiem sacīja: “Jūs šo līdzību nesaprotat? Kā tad jūs sapratīsiet visas citas līdzības?

14 Sējējs sēj vārdu. 15 Vieni ir tie, kas ceļmalā, kuros vārdu iesēj, un, tikko viņi to dzird, nāk sātans un paņem prom viņos iesēto vārdu. 16 Un citi kā sēkla, kas krīt akmenājā, tikko vārdu dzirdējuši, viņi ar prieku to uzņem, 17 bet viņiem nav sakņu, un tie nav pastāvīgi. Kad nāk spaidi un vajāšanas vārda dēļ, viņi tūlīt apgrēkojas. 18 Un tie, kas starp ērkšķiem sēti, vārdu dzird, 19 bet laicīgās rūpes un bagātības viltus, un visas citas kārības uznāk un noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs. 20 Un ir tādi, kas sēti labā zemē, kas vārdu dzird un uzņem un nes augļus – cits trīsdesmitkārtīgus, cits sešdesmitkārtīgus un cits simtkārtīgus.”


Rakstu vieta: Mk 4, 1-9 

Paralēlās vietas:

 • Mt 13, 1-9;
 • Mk 4, 1-9.13-20;
 • (Mk 2,13);
 • Lk 8, 4-8. 

Līdzīga tēma: –

Atsauces:

 • Mk  4,1 par.: Mt 5,1; 15,29; 24,3; Mk 2,13. 
 • Mt 13,36; Mk 1,14-15; 4,10 u.t.t..; 3,9; 6,34; J 6,22.
 • Mk 4,2 par.: Ties 9,7; Is 28,23; Ez 20,47; Mk 1,38; 2,13.17; 1 Ķēn 5,12; Sak 1,1; Sīr 47,17; Māc 12,9; Mt 13,34- par.; Ebr 9,9; 11,19.
 • Mk 5,5 par.: Mt 13,20 par.
 • Mk 4,6: Jon 4,7.10; Jk 1,11; 1 P 1,24-25; J 15,6; Ps 1,3; Jer 17,8.
 • Mk 5,7 par.: Rad 3,18; Īj 31,40; Is 32,13; Os 10,8; Ebr 6,8.
 • Mt 5,8 par.: Rad 26,12; Is 5,10.
 • Mk 5,9 par.: Jer 5,21; Ez 12,2; Is 6,9; Mt 11,15; 13,43; 25,29; Mk 4,23; 7,16; Lk 12,21; 13,9; 14,35; 21,4; Atkl 2,7.11.17 u.t.t.            

Rakstu vieta: Mk 4, 13-20 

Paralēlās vietas:

 • Mt 13, 18-23;
 • Lk 8,11-15.

Līdzīga tēma: –

Atsauces:

 •  Mk 4,13 par.: Mt 13,3-9 par.; 1 Kor 9,11 u.t.t.
 •  Mk 4,15 par.: Mt 13,14 par.; Rom 1,16; 1 Kor 1,21 u.t.t.; 1 Tes 2,18; 3,5; 2 Kor 11,3.
 •  Mk 4,16 par.: Mt 13,5 par.; Apd 8,14; 11,1; 17,11; 1 Tes 1,6; 2,13; 2 Kor 11,4; 2 Tim 1,8-9; Jk 1,21.
 • Mk 4,17 par.: 1 Tim 4,1; 2 Tim 4,3; Rom 8,35; 2 Kor 4,8n; Ebr 11,25; 1 Tes 3,7; 2 Tes 1,4.
 • Mk 4,18-19 par.: Mt 6,19-34; 19,23 par.; Lk 12,22-33; Lk 14,18-20; 21,34; 1 Tim 6,9; Tit 3,14; 2 P 1,8; 2,13; 2 Tes 2,10; Ebr 3,13; Tit 3,3; Jk 4,1.3; 2 P 2,13.
 • Mk 4,20 par.: Mt 3,8 par.; 12,33 par.; Lk 13,9; J 15,2.4-5.8.16; Rom 7,4-5; Kol 1,6.10.
 • (Mk 4,20 → sal. Lk 8,15b: Lk 21,19; Rom 2,7; Ebr 10,36; 12,1; Atkl 3,10; 13,10; 14,12.)

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16