Mk 3, 7-12

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 3, 7-12 

 7. Bet Jēzus ar saviem mācekļiem aizgāja pie jūras; un daudz ļaužu no Galilejas un Jūdejas sekoja Viņam. 8. Un liels daudzums no Jeruzalemes un no Idumejas, un Aizjordānijas, un no Tiras apkārtnes, un Sidonas, dzirdēdami, ko Viņš dara, nāca pie Viņa. 9. Un Viņš sacīja saviem mācekļiem, lai tie sagatavo Viņam laivu ļaužu dēļ, lai tie Viņu nenospiestu. 10. Jo Viņš daudzus izdziedināja, tā ka tie, kam bija kādas kaites, metās pie Viņa, lai Viņam pieskartos.  11. Un nešķīstie gari, redzot Viņu, metās Viņa priekšā zemē un kliedza, sacīdami: 12. Tu esi Dieva Dēls! Un Viņš tos stingri norāja, lai tie Viņu neatklāj.


Jaunais tulkojums: 

7 Bet Jēzus aizgāja ar saviem mācekļiem pie jūras, un liels ļaužu pulks no Galilejas gāja viņam līdzi. Tāpat arī no Jūdejas, 8 no Jeruzālemes, no Idūmejas un no Aizjardānas, no Tīras un Sidonas apkaimes daudz ļaužu, dzirdējuši, ko viņš dara, nāca pie viņa. 9 Viņš saviem mācekļiem sacīja, lai tie viņam tur gatavībā laivu ļaužu pūļa dēļ, ka tie nespiestos virsū. 10 Jo viņš daudzus darīja veselus; tādēļ tie, kam bija kādas kaites, lauzās viņam klāt, lai viņam pieskartos. 11 Un nešķīstie gari, kad tie viņu redzēja, krita pie zemes viņa priekšā un brēca: “Tu esi Dieva Dēls!” 12 Un viņš tiem daudzkārt piedraudēja, lai tie viņu neatklāj.


Paralēlās vietas:

  • Mt 4,24-25;
  • Lk 6, 17-19 

Līdzīga tēma:

  • Mt 12, 15-16

Atsauces:

  • Mk 3,7-: Mk 1,27-28.33-34; 4,1.24-25; 5,24.27.31; 7,24-30; 2 Ķēn 13,21; 1 Ķēn 17,21; 2 Ķēn 4,34.
  •  Mk 3,8 par.: Mk 1,5; Lk 5,17; Mk 7,24.31; Mt 15,21 par.
  •  Mk 3,9: Mk 4,1 par.; J 6,22.
  •  Mk 3,10 par.: Mk 1,34; Mt 8,16; 15,30; 19,2; Lk 4,41; Mk 6,55-56; Mt 14,35-36; Mk 5,29.34; Lk 7,21.
  •  Mk 3,11 par.: Lk 4,33- (īpaši 41.); 9,42; Mt 9,30; 17,18; Mk 1,43; 7,36; 8,30; 9,25.
  •  Mk 3,12: Lk 4,41; Mk 1,43-44; 5,43; 7,36; 8,26; Mt 8,4; 9,30; Lk 5,14; 8,56.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16