Mk 3, 22-30

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 3, 22-30

22.Un rakstu mācītāji, kas bija atnākuši no Jeruzalemes, sacīja, ka Viņā Belcebuls un ka ļaunos garus Viņš izdzen ar velnu virsnieka spēku.

23. Un tos kopā sasaucis, Viņš sacīja tiem līdzībās: kā sātans var sātanu izdzīt? 24. Un ja valsts savā iekšienē sašķeļas, tad tāda valsts nevar pastāvēt. 25. Un ja kāds nams pret sevi pašu nāk naidā, tāds nams nevar pastāvēt. 26. Ja nu sātans celsies pret sevi pašu, tad viņā notiek šķelšanās; un viņš nevar pastāvēt, bet viņam ir gals klāt. 27. Neviens nespēj, spēcīgā namā iegājis, tā rīkus laupīt, pirms nebūs stiprais saistīts; un tad viņš tā namu izlaupīs.

28. Patiesi es jums saku, ka cilvēku bērniem visi grēki un zaimi, ar kādiem ir zaimojuši, tiks piedoti, 29. Bet kas zaimo Svēto Garu, tas piedošanu ne mūžam nedabūs, bet pelnīs mūžīgo grēku. 30. Jo viņi sacīja: Viņā ir nešķīstais gars. 


Jaunais tulkojums: 

22 Un rakstu mācītāji, kas bija atnākuši no Jeruzālemes, runāja: “Viņā ir Belcebuls, – un: viņš izdzen dēmonus ar dēmonu valdnieka palīdzību.”

23 Tos pieaicinājis, viņš runāja uz tiem līdzībās: “Kā var sātans izdzīt sātanu? 24 Ja kāda valstība sašķeļas sevī, tad tāda valstība nevar pastāvēt. 25 Un, ja kāds nams sašķeļas sevī, tad tāds nams nevar pastāvēt. 26 Ja sātans saceļas pret sevi un sašķeļas, tad tas nevar pastāvēt, bet iet bojā. 27 Bet neviens nevar ielauzties stipra vīra namā, lai izlaupītu tā mantu, pirms stiprais netiks sasiets; tikai tad tā namu varēs izlaupīt.

28 Patiesi es jums saku: viss cilvēku dēliem tiks piedots – gan grēki, gan zaimi, lai cik tie būtu zaimojuši. 29 Bet, kas pret Svēto Garu zaimos, tas nemūžam nesaņems piedošanu, bet būs vainīgs mūžīgā grēkā,” – 30 jo viņi sacīja: “Viņam ir nešķīsts gars.” 


Paralēlās vietas:

 • Mt 12, 24-32;
 • Mk 3,22-30;
 • Lk 11, 15-23;
 • Lk 12,10 

Līdzīga tēma: –

Atsauces:

 • Mk 3,22: Mt 9,34; Mt 12,24-.; Lk 11,17-; Mk 15,1; 2,6; 3,28-; 7,1; J 1,19; Mk 3,30; Mt 10,25; 2 Ķēn 1,2.6.;
 •  Mk 3,24: Mt 12,25.: Mt 9,4; Mk 2,8; Lk 6,8; 9,47; Mt 18,23-; 22,2-; Lk 14,31-; 19,12-; Mt 7,24-; Lk 6,47-.;
 •  Mk 3,27: Mt 12,29; Is 49,24; 53,12; Kol 2,15; 1 J 4,4.
 •  Mk 3,28: At 27,15-; 1 Hr 16,36; 1 Ķēn 1,36; Jer 11,5; Sk 15,22-; 1 Sam 2,25; Rom 3,25; 1 Kor 6,18; Ebr 6,4-6; 10,29; 1 J 5,16.
 •  Mk 3,29.: Apd 3,17-18; 13,27-28; 1 Tim 1,13; 1 Sam 2,25; Rad 2,16-17; Izc 12,10; Mt 15,24-; Izc 23,30-31.
 •  Mk 3,30: Mk 3,11.
 • Baznīcas mācībā: KBK 1864 (sal. 2091, 1037) “Katrs grēks un zaimi cilvēkiem tiks piedoti, bet zaimi pret Garu netiks piedoti.” (Mt 12, 31) [Sal. Mk 3, 29; Lk 12, 10.]  Dieva žēlsirdībai nav robežu, taču cilvēks, kas brīvprātīgi atsakās ar nožēlu pieņemt Dieva žēlsirdību, atraida savu grēku piedošanu un Svētā Gara dāvāto pestīšanu. [Jānis Pāvils II, Enc. Dominum et vivificantem, 46: AAS 78 (1986), 864. un 865. lpp.] Šāda nocietināšanās var novest pie tā, ka grēki netiek nožēloti arī nāves brīdī un cilvēks nonāk mūžīgajā pazušanā.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16