Mk 2, 13-17

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


 Rakstu vieta: Mk 2, 13-17

13. Un Viņš izgāja atkal pie jūras, un visi ļaudis gāja pie Viņa, un Viņš tos mācīja. 14. Un Viņš, garām iedams, redzēja Levi, Alfeja dēlu, sēžam pie muitas, un sacīja tam: Seko man! Un tas uzcēlies gāja Viņam līdz.

15. Un notika, ka Viņam, tā mājā esot pie galda, daudzi muitnieki un grēcinieki bija pie galda līdz ar Jēzu un Viņa mācekļiem, jo to bija daudz, kas arī Viņam gāja līdz. 16. Un rakstu mācītāji un farizeji, redzēdami, ka Viņš ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem, sacīja Viņa mācekļiem: Kāpēc jūsu Mācītājs ēd un dzer kopā ar muitniekiem un grēciniekiem? 17. Un Jēzus, to dzirdējis, sacīja viņiem: Veseliem ārsts nav nepieciešams, bet gan slimiem, jo es neesmu nācis aicināt taisnīgos, bet gan grēciniekus.


Jaunais tulkojums: 

13 Tad viņš atkal aizgāja pie jūras, un visi ļaudis nāca pie viņa, un viņš tos mācīja. 14 Garām iedams, viņš ieraudzīja Leviju, Alfeja dēlu, pie muitnīcas sēžam un tam sacīja: “Seko man!” Tad tas piecēlies gāja viņam līdzi.

15 Reiz viņš apsēdās tā namā pie galda, un līdz ar Jēzu un viņa mācekļiem tur sēdēja arī daudz muitnieku un grēcinieku, jo daudz tādu viņam sekoja. 16 Kad rakstu mācītāji no farizeju vidus viņu redzēja ēdam kopā ar grēciniekiem un muitniekiem, tie jautāja viņa mācekļiem: “Kādēļ viņš ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem?” 17 Jēzus, to dzirdējis, tiem sacīja: “Veseliem ārsta nevajag, bet gan slimajiem. Es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus.”


Paralēlās vietas:

  •  Mt 9,9-13;
  •  Lk 5,27-32   

Līdzīga tēma: –

 Atsauces

  • Mk 2,13 par.: Mk 2,1; 10,1; Lk 5,1-3; Mk 2,1; 3,20 u.t.t.
  • Mk 2,14 par.: Mt 10,3; Mk 3,18; Lk 6,15; Apd 1,13; Mt 8,22; Mk 10,21 par.; J 1,43; Mt 19,27 par.
  • Mk 2,15 par.: Mk 6,26; 14,3.18; 1 Kor 8,10; Judt 13,15
  • Mk 2,16 par.: Mt 11,19; Lk 7,34; Gal 2,11-18.
  • Mk 2,17 par.: Os 6,6 (1 Sam 15,22; Sak 15,8; 16,7 LXX; Ps 40,7; 51,19); Ebr 10,5.8; 13,16; 1 Tim 1,15; Mk 10,45; Lk 15,7.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16