Mk 1, 9-15

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 1, 9-15

9. Un notika, ka tanīs dienās Jēzus no Nācaretes ienāca Galilejā; un Jānis Viņu kristīja Jordānā. 10. Un tūdaļ, izkāpdams no ūdens, viņš redzēja atvērtas debesis un Svēto Garu baloža veidā nolaižamies un paliekam pār Viņu. 11. Un balss atskanēja no debesīm: Tu esi mans mīļais Dēls; pie Tevis man labpatikšana.

12. Un Gars Viņu tūdaļ aizveda tuksnesī. 13. Un Viņš bija tuksnesī četrdesmit dienas un četrdesmit naktis un tika sātana kārdināts; un Viņš bija pie zvēriem, un eņģeļi Viņam kalpoja.

14. Bet pēc tam, kad Jānis bija nodots, Jēzus atnāca uz Galileju, sludinādams Dieva valstības evaņģēliju. 15. Un Viņš sacīja, ka laiks piepildījies, un Dieva valstība tuvu klāt; gandariet par grēkiem un ticiet evaņģēlijam!


Jaunais tulkojums: 

9 Tajās dienās Jēzus atnāca no Galilejas Nācaretes, un Jānis viņu kristīja Jardānā. 10 Un tūlīt, no ūdens izkāpdams, viņš ieraudzīja debesis atveramies un Svēto Garu kā balodi uz sevi nolaižamies. 11 Un balss atskanēja no debesīm: “Tu esi mans mīļotais Dēls, uz ko man labs prāts.”

12 Un Gars viņu tūlīt aizdzina tuksnesī. 13 Jēzus bija tuksnesī četrdesmit dienas, un sātans viņu kārdināja; viņš bija kopā ar zvēriem, un eņģeļi viņam kalpoja.

14 Bet, kad Jānis bija apcietināts, Jēzus atnāca uz Galileju un sludināja evaņģēliju, sacīdams: 15 “Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir klāt. Atgriezieties no grēkiem un ticiet evaņģēlijam!”


Paralēlās vietas:

  • Mt 3,13 – 4,11;
  • Lk 3,21 – 4,13;
  • J 1,29-34 

Līdzīga tēma: – 

Atsauces:

  • Mk 1,9: J 1,45n u.t.t.
  • Mk 1,10: Ez 1,1; Apd 10,11; 7,56; J 1,51; Atkl 19,11; J 1,33; Is 63,19 (LXX); Rad 7,11; Ps 77,23 (LXX); Is 11,2; 61,1; 42,1. + Is 11,2; 42,1; 1 P 4,14.
  • Mk 1,11: At 4,12; Is 42,1; 44,2; Ps 2,7; Rad 22,2; Jer 31,20; Mt 12,18.
  • Mk 1,12: Apd 8,39; Rad 7,4.12; 2 Ķēn 2,16; 1 Ķēn 19,4; 18,12; Ez 8,3; 37,1; 40,2; Atkl 17,3; Mk 1,10; 3,13; At 8,2; Rad 22,1-14.
  • Mk 1,13: Is 13,21; 2 Mak 5,27; Īj 5,22n; Is 11,6-;  65, 17-25; Os 2,18; Ez 34.5.8.25; Ps 22,13-; 91,13; Rad 1,28; 2,19-20.
  • Mk 1,14 par.: Mt 14,3; Apd 10,37; J 3,22-24; 4,1; Mk 1,9.
  • Mk 1,15 par.: Dan 1,22; Ez 7,12; 9,1; 1 P 1,11; Atkl 1,3; Mk 11,13; Is 52,7; 61,1; Mt 12,28; Mk 4,11; 9,1.13; Apd 11,17-18; 20,21; Ebr 6,1; Ga 4,4; Mt 10,7; Lk 10,9.11.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16