Mk 1, 21-28

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 1,21-28

21. Un tie iegāja Kafarnaumā, un Viņš tūdaļ sabatā iegāja sinagogā un mācīja tos. 22. Un tie brīnījās par Viņa mācību, jo Viņš mācīja kā tāds, kam ir vara, un ne tā kā rakstu mācītāji.

23. Un  viņu sinagogā bija nešķīstā gara apsēsts cilvēks; un viņš kliedza, 24. Sacīdams: Kas mums ar Tevi, Jēzu Nācarieti? Vai Tu esi atnācis mūs nomaitāt? Es zinu, kas Tu esi, Dieva Svētais! 25. Un Jēzus tam piedraudēja, sacīdams: Ciet klusu un izej no šī cilvēka! Un nešķīstais gars, raustīdams viņu un kliegdams stiprā balsī, izgāja no tā. 27. Un visi brīnījās, viens otram jautādami un sacīdami: Kas ir tas? Kas tā par jaunu mācību, jo Viņam vara ļaunajiem gariem pavēlēt? Un tie Viņam paklausa. 28. Un Viņa cildināšana tūdaļ izpaudās visā Galilejas zemē.


Jaunais tulkojums: 

21 Iedami viņi nonāca Kapernaumā, un, tūlīt sabatā iegājis sinagogā, viņš mācīja. 22 Ļaudis brīnījās par viņa mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, nevis kā rakstu mācītāji.

23 Un tobrīd viņu sinagogā bija kāds cilvēks ar nešķīstu garu, un tas sāka kliegt: 24 “Kāda daļa mums ar tevi, Jēzu, Nācarieti? Vai tu esi nācis mūs pazudināt? Es zinu, kas tu esi – Dieva Svētais.” 25 Un Jēzus to apsauca: “Apklusti un izej no viņa!” 26 Un, to raustīdams un brēkdams skaļā balsī, nešķīstais gars no viņa izgāja. 27 Tie visi pārbijās un sāka cits citu izprašņāt: “Kas tas ir? Vai jauna mācība, kurai ir vara? Pat nešķīstiem gariem viņš pavēl, un tie viņu paklausa.” 28 Un tūlīt runas par viņu izplatījās visā Galilejas apgabalā.


Paralēlās vietas:

  • Lk 4,31-37

Līdzīga tēma:

  • Mt 7,28

Atsauces:

  • Mk 1,21.: Mt 8,5; 17,24; Mk 2,1; 9,33; Lk 7,1; J 6,17.24.59.
  • Mk 1,22.: Mk 1,27; 6,2; 7,37; 10,26; 11,18; Lk 9,43; Mt 13,54; 19,25; 22,33.
  • Mk 1,23.: Lev 1,2; Mk 3,1; 4,26; 5,2; 7,11; 8,36-37; 11,2; 12,1; 13,34; 14,13 u.t.t..; Mk 3,30; 6,7; 7,25; 9,17; Mt 10,1 u.t.t..; Zah 13,2; Mk 3,11; 5,5.7; 9,26; Mt 8,29; Lk 4,41; 8,28.
  • Mk 1,24.: Ties 11,12; 2 Sam 16,10; 19,23; 1 Ķēn 17,18; 2 Ķēn 3,13; 9,18n; 2 Hr 35,21; Mk 5,7; Mt 8,29; 27,19; Lk 8,28; J 2,4; Ties 13,7; 16,17; Ps 106,16; J 6,69; 1 J 2,20; 3,8; Apd 3,14; 4,27.30; Atkl 3,7.
  • Mk 1,25.: Mk 1,34; 3,12; 9,25; Mt 12,16; 17,18; Lk 4,41; 9,42.
  • Mk 1,26.: Mk 9,26; Lk 9,39.
  • Mk 1,27.: Mk 4,41 par: Lk 4,36.
  • Mk 1,28.: Mk 1,39; Lk 21,25; Apd 2,2; Ebr 12,19.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16