Mk 1, 16-20

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 1, 16-20

16. Un Viņš, iedams gar Galilejas jūru, redzēja Sīmani un tā brāli Andreju, tīklus jūrā metam, jo tie bija zvejnieki. 17. Un Jēzus viņiem sacīja: Sekojiet man, un es padarīšu, ka jūs būsiet cilvēku zvejnieki. 18. Un tūdaļ tie atstāja tīklus un sekoja Viņam.

19. Un pagājis nedaudz tālāk, Viņš redzēja Jēkabu, Zebedeja dēlu, un tā brāli Jāni, kas laivā lāpīja tīklus. 20. Un tūdaļ Viņš tos aicināja. Un tie, atstājuši savu tēvu Zebedeju ar algādžiem laivā, sekoja Viņam.


Jaunais tulkojums: 

16 Viņš, iedams gar Galilejas jūru, ieraudzīja Sīmani un viņa brāli Andreju tīklus jūrā metam; viņi bija zvejnieki. 17 Un Jēzus viņiem sacīja: “Nāciet, sekojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem!” 18 Un tūlīt tie atstāja tīklus un viņam sekoja.

19 Pagājis mazliet tālāk, viņš ieraudzīja Jēkabu, Zebedeja dēlu, un viņa brāli Jāni; tie laivā tīklus lāpīja. 20 Un viņš tos tūlīt aicināja. Un, tie savu tēvu Zebedeju ar algādžiem laivā atstājuši, aizgāja viņam līdzi.


Paralēlās vietas:

  • Mt  4,18-22;
  • Lk 5,1-11
  • J 1,35-42

Līdzīga tēma: – 

Atsauces:

  • Mk 1,16: Mt 16,17-18; Mk 7,31; J 21,15-; J 1,42.
  • Mk 1,17: Jer 16,16; Ez 47,10; Sak 6,2; Mt 13,47-; Mk 2,14 u.t.t.
  • Mk 1,18: Mt 4,21 par.; 19,27; 1 Ķēn 19,19-.
  • Mk 1,19: Mt 20,20-28; Mk 10,35-45; Lk 5,10; Apd 12,1-2; 3-4; Ga 2,9; Mk 5,37; 9,2; 13,3; 14,33 (par.).
  • Mk 1,20: sal. Mt 4,20 par.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16