Mk 16, 9-14

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 16, 9-14

9. Bet, uzcēlies pirmajā nedēļas dienā rīta agrumā, Jēzus parādījās papriekš Marijai Magdalēnai, no kuras Viņš septiņus ļaunus garus bija izdzinis. 10. Šī gāja un pasludināja to tiem, kas ar Viņu bijuši un tagad skuma un raudāja. 11. Un tie, dzirdēdami, ka Viņš esot dzīvs un tā Viņu redzējusi, neticēja.

12. Bet pēc tam, kad divi no tiem staigāja, Jēzus, tiem uz lauku ejot, parādījās citā veidā. 13. Un tie arīdzan nogājuši to pārējiem pasludināja, tomēr arī tiem viņi neticēja.

14. Bet pēc tam Viņš parādījās tiem vienpadsmit pie galda sēžot un norāja viņu neticību un cietsirdību, ka tie nebija ticējuši tiem, kas pēc Viņa augšāmcelšanās Viņu jau bija redzējuši.


Jaunais tulkojums: 

9 Augšāmcēlies rīta agrumā nedēļas pirmajā dienā, Jēzus vispirms parādījās Marijai Magdalēnai, no kuras viņš bija izdzinis septiņus dēmonus. 10 Viņa gāja un to pavēstīja tiem, kas ar viņu bijuši kopā un tagad sēroja un raudāja. 11 Bet, dzirdot, ka viņš esot dzīvs un ka tā viņu redzējusi, tie neticēja.

12 Pēc tam viņš parādījās citā izskatā diviem no viņiem, kad tie gāja uz laukiem. 13 Arī tie aizgājuši pavēstīja to pārējiem, un arī tiem viņi neticēja.

14 Vēlāk viņš parādījās tiem vienpadsmit, kad viņi pie galda sēdēja, un viņš norāja viņu neticību un sirds cietību, ka viņi neticēja tiem, kas bija redzējuši viņu pēc augšāmcelšanās.


Paralēlās vietas:

  • Mk 16, 9-20
  • Mt 28, 16-20
  • Lk 24, 36-43
  • J 20, 19-29

Līdzīga tēma:-

Atsauces:

  • Mk  16,9: 1 Kor,15,5.
  • Mk 16,11: Mt 28,17; Lk 24, 11.25.38.41; J 20,25nn.
  • Mk 16,14: Mt 28,16; Lk 24,9.33; Apd 1,26; 2,14.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16