Mk 16, 15-20

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 16, 15-20

15. Un Viņš tiem sacīja: “Ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. 16. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts. 17. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, 18. tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli.”

19. Un Kungs, kad Viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un sēž pie Dieva labās rokas. 20. Un tie izgāja un mācīja visās malās, un Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm.


Jaunais tulkojums: 

15 Un viņš tiem sacīja: “Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. 16 Kas tic un tiks kristīts, tas tiks glābts, bet, kas netic, tas tiks pazudināts. 17 Bet tiem, kas tic, ies līdzi šādas zīmes: manā vārdā tie izdzīs dēmonus, runās jaunās mēlēs; 18 tie ņems rokās čūskas, un, pat ja tie dzers indi, tā tiem nekaitēs. Neveseliem tie rokas uzliks, un viņi atlabs.”

19 Kungs Jēzus pēc tam, kad bija ar tiem runājis, tika pacelts debesīs un sēdās pie Dieva labās rokas. 20 Bet viņi izgāja un sludināja it visur, un Kungs darbojās līdzi un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm.


Paralēlās vietas:

  • Mt 28, 18-20;
  • Lk 24, 50-53

Līdzīga tēma:

  • Lk 10, 17-20; 
  • Apd 1, 3-14 

Atsauces:

  • Mk 16,15: Mk 13,10; 14,9; Mt 28,18; 24,14; 26,13; 25,32; 10,5n; 8,11; 21,43 utt. Kol 1,23.
  • Mk 16,16: Apd 2,38; 16,31.33 utt.; Mk 8,35; 10,26; 13,13.
  • Mk 16,17: J 14,12; Mk 9,38; 6,7.13; Mt 10,1.8; Lk 9,1; 10,17; Apd 8,7; 16,18; 5,16; 2,4.11; 10,46; 19,6; 1 Kor 12,10; 14,5nn.
  • Mk 16,18: Apd 28,3nn; Is 11,8; Mk 6,13; Lk 9,19; Apd 28,8; 3,7n; 5,12.15n utt. J 5,14n; 1 Kor 11,30.
  • Mk 16,19: 2 Ķēn 2,11; Ps 110,1; Apd 7,55.
  • Mk 16,20: Apd 14,3; Ebr 2,4.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16