Mk 16, 1-8

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 16, 1-8

1. Un, kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome pirka dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu. 2. Un pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, saulei lecot, tās gāja uz kapu 3. un runāja savā starpā: “Kas mums novels akmeni no kapa durvīm?”

4. Un paskatīdamās tās redzēja, ka akmens bija novelts; tas bija ļoti liels. 5. Un, kapā iegājušas, tās redzēja kādu jaunekli pa labo roku sēžam, apģērbtu garās baltās drēbēs. Un tās izbijās. 6. Viņš tām sacīja: “Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu no Nacaretes, kas bija krustā sists; Viņš ir augšāmcēlies, Viņa nav šeit: redziet še to vietu, kur Viņu nolika, 7. bet noejiet un sakiet to Viņa mācekļiem un Pēterim, ka Viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs Viņu redzēsit, kā Viņš jums ir sacījis.”

8. Un tās izgāja ārā un bēga no kapa, jo drebēšana un bailes tās bija pārņēmušas, tās nesacīja nevienam nenieka, jo tās bijās.


Jaunais tulkojums: 

1 Kad sabata diena bija pagājusi, Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome nopirka smaržīgas zāles, lai ietu un svaidītu Jēzu. 2 Nedēļas pirmajā dienā rīta agrumā, saulei lecot, tās nāca pie kapa 3 un sarunājās savā starpā: “Kas mums novels akmeni no kapa ieejas?” 

4 Pacēlušas acis, tās redzēja – akmens jau novelts. Bet tas bija ļoti liels. 5 Ienākušas kapā, tās ieraudzīja baltās drānās tērptu jaunekli sēžam labajā pusē, un tās izbijās. 6  Bet viņš tām sacīja: “Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu, Nācarieti, krustā sisto, viņš ir augšāmcēlies, un viņa šeit nav. Redziet, vieta, kur tie viņu nolika. 7 Bet ejiet un pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim: viņš pirms jums aizies uz Galileju; tur jūs viņu redzēsit, kā viņš jums sacījis.” 

8 Iznākušas no kapa tās metās bēgt prom, tās trīcēja un bija satriektas, un nestāstīja nevienam neko, jo baidījās.


Paralēlās vietas:

 • Mt 28, 1-8;
 • Lk 4, 1-10
 • J 20,1-10

Līdzīga tēma:

 • Mt 26,32;
 • Mk 14,28;
 • Mt 28,10;
 • Lk 20,17

Atsauces:

 • Mk 16,1 par.: Mk 15,40.47 par.; Izc 12,16; 20,10; Lev 23,8; At 5,13n.
 • Mk 16, 2 (→ sal. ar J 20,1): 1 Kor 15,3n; Mk 8,31 par.; Os 6,2.
 • Mk 16,3: Mk 15,46 par.
 • Mk 16,5 par.: 2 Mak 3,26.33; Apd 1,10; 10,30; Mt 17,2; Dan 10,6; Is 1,18; Dan 7,9 (LXX); Atkl  1,14 utt.
 • Mk 16,6 (→ sal. ar Lk 24,5-7):
  • Lk 24,5: Lk 1,13.30; 2,10; 14,27; 17,7; Atkl 1,17n.
  • Lk 24,6n: Mt 16,21nn; Mk 8,31nn; Lk 9,22; Mt 17,22n;  Mk 9,30nn; Lk 9,43nn; Mt 20,17nn; Mk 10,32nn; Lk 18,31nn; 24,44nn.
 • Mk 16,7 par.: Apd 3,15; 4,10; 13,30; Rom 10,9; 1 Kor 15,12.
 • Mk 16,8 par.: Ps 2,11.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16