Mk 15, 6-15

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 15, 6-15

6. Bet uz svētkiem tas viņiem mēdza atlaist vienu cietumnieku, kuru tie prasīja. 7. Bet tur bija kāds, vārdā Baraba, sagūstīts ar dumpiniekiem, kas dumpī bija izdarījuši slepkavību. 8. Un ļaudis, augšā sanākuši, sāka prasīt, lai tiem tā darītu, kā parasts. 9.  Bet Pilāts tiem atbildēja un sacīja: “Vai jūs gribat, ka es jums atlaižu Jūdu ķēniņu?” 10. Jo viņš zināja, ka augstie priesteri To bija nodevuši aiz skaudības. 11.  Bet augstie priesteri sakūdīja ļaudis, lai labāk tiem atlaistu Barabu. 12. Bet Pilāts atkal griezās pie tiem un sacīja: “Ko tad lai daru ar To, ko jūs saucat par Jūdu ķēniņu?” 13. Bet tie atkal brēca: “Sit Viņu krustā!” 14. Bet Pilāts tiem sacīja: “Ko tad Viņš ļaunu darījis?” Bet tie vēl vairāk brēca: “Sit Viņu krustā!” 15 Bet Pilāts, gribēdams ļaudīm iztapt, tiem atlaida Barabu un Jēzu lika šaust un nodeva, lai sistu krustā.


Jaunais tulkojums: 

6 Svētkos viņš mēdza viņiem atlaist vienu cietumnieku – to, kuru tie prasīja. 7 Tur bija kāds cietumnieks, vārdā Baraba, kas bija sagūstīts reizē ar citiem, kuri dumpja laikā bija kādu noslepkavojuši. 8 Un ļaužu pūlis devās augšup un lūdza, lai viņš rīkojas tā, kā bija darījis jau agrāk. 9 Bet Pilāts tiem teica: “Vai jūs gribat, lai atlaižu jums jūdu Ķēniņu?” 10 Jo viņš zināja, ka virspriesteri bija nodevuši viņu tam aiz skaudības. 11 Bet virspriesteri bija sakūdījuši ļaužu pūli, lai labāk tiem atlaiž Barabu. 12 Tad Pilāts atkal vērsās pie tiem un jautāja: “Ko lai es daru ar jūdu Ķēniņu?” 13 Tie sāka kliegt: “Sit viņu krustā!” 14 Bet Pilāts tiem jautāja: “Ko tad sliktu viņš ir izdarījis?” Bet tie kliedza vēl stiprāk: “Sit viņu krustā!” 15 Pilāts, gribēdams ļaužu pūlim iztapt, atlaida tiem Barabu, bet Jēzu lika šaust un nodeva, lai sistu krustā.


Paralēlās vietas:

  • Mt 27,  17-23;
  • Lk 23, 17-23;
  • J 18, 39-40

Līdzīga tēma:

  • Apd 3, 13-14;
  • Apd 13, 27-28

Atsauces:

  • Mk 15, 6-7 par.:: At 22,8.
  • Mk 15, 8: Mt 1,16; 16,16n; J 19,21.
  • Mk 15, 12-13 par.: At 21,23.
  • Mk 15, 14 par.: Lk 23,4.15; J 18,38; Apd 3,13; 13,28.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16