Mk 15, 42-47

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 15, 42-47

42. Kad jau vakars metās un tā kā bija sataisāmā diena, tas ir, sabata priekšvakars, 43. Jāzeps no Arimatijas, cienīts runas kungs, kas pats arīdzan gaidīja Dieva valstību, iegāja droši pie Pilāta un izlūdzās Jēzus miesas. 44. Bet Pilāts brīnījās, ka Viņš jau bija nomiris, un, virsnieku aicinājis, tam jautāja, vai jau ilgi, kamēr Viņš miris? 45. Un, to no virsnieka dabūjis zināt, viņš atvēlēja Jāzepam Jēzus miesas. 46. Un tas, nopircis smalku audeklu, Jēzu noņēma un ietina tai audeklā un ielika Viņu kapā, kas klintī bija izcirsts, un akmeni pievēla pie kapa durvīm. 47. Bet Marija Magdalēna un Marija, Jozēta māte, skatījās, kur Viņš tapa nolikts.


Jaunais tulkojums: 

42 Un pievakarē, jo bija sagatavošanas diena, tas ir, priekšsabats, 43 Jāzeps no Arimatejas, cienījams sinedrija loceklis, kas arī pats gaidīja Dieva valstību, uzdrošinājās ieiet pie Pilāta un izlūdzās Jēzus miesas. 44 Bet Pilāts izbrīnījās, ka viņš jau ir miris. Pasaucis centurionu, viņš tam jautāja: “Vai viņš jau nomira?” 45 Un, saņēmis ziņu no centuriona, viņš atvēlēja Jāzepam Jēzus miesas. 46 Un tas, nopircis smalku linu audeklu, Jēzu nocēla un ietina audeklā, un ielika viņu kapā, kas bija izcirsts klintī, un kapa ieejai aizvēla priekšā akmeni. 47 Bet Marija Magdalēna un Marija, Jāzepa māte, skatījās, kur viņš tika nolikts. 


Paralēlās vietas:

  • Mt 27, 57-61;
  • Lk 23, 50-55;
  • J 19, 38-42 

Līdzīga tēma:

  • Apd 13,29

Atsauces:

  • Mk 15,43a par.: At 21,22n; Izc 34,25.
  • Mk 15,43b (…izlūdzās Jēzus miesas…) par.: Joz 8,29; 1 Ķēn 13,29n; Mt 14,12; Lk 24,3; Apd 9,40 utt..
  • Mk 15,44: Mk 15,39.
  • Mk 15,46 → sal. J 19,40-41 par.: J 20,6n; 11,44; 2 Ķēn 21,18.26; Mk 11,2; Lk 19,30.
  • Mk 15,47 par.: Lk 23,49 par.; Mt 28,1; Mk 15,40.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16