Mk 15, 33-41

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 15, 33-41

33 Un ap sesto stundu palika tumšs pār visu zemi līdz devītai stundai. 34 Un ap devīto stundu Jēzus stiprā balsī brēca, saukdams: “Eloī, Eloī, lamā zabahtani?” Tas ir tulkots: “Mans Dievs, Mans Dievs, kāpēc Tu Mani esi atstājis?” 35 Un daži no tiem, kas tur klāt stāvēja, to dzirdēdami, sacīja: “Redzi, Viņš sauc Ēliju.” 36 Bet viens aizskrēja, pildīja sūkli ar etiķi un to lika uz niedri, un deva Viņam dzert, sacīdams: “Pagaidiet, redzēsim, vai Ēlija nāks un Viņu noņems.” 37 Bet Jēzus stiprā balsī iekliedzās un nomira.

     38 Un priekškars Templī pārplīsa divos gabalos no augšas līdz zemei. 39 Bet virsnieks, kas tur klāt stāvēja Viņam pretī, redzēdams, ka Viņš tādā veidā bija miris, sacīja: “Patiesi, šis cilvēks bija Dieva Dēls.” 40 Un tur bija arī sievas, kas no tālienes skatījās; starp tām bija Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba jaunākā un Jāzepa māte, un Salome. 41 Tās, kad Viņš bija Galilejā, Viņam bija gājušas pakaļ un Viņam kalpojušas un daudz citas, kas līdz ar Viņu bija nākušas uz Jeruzālemi.


Jaunais tulkojums: 

33 Kad pienāca sestā stunda, tumsa pārklāja zemi līdz devītai stundai. 34  Un devītā stundā Jēzus sauca skaļā balsī: “Ēli, Ēli, lamā sabahtani!” – tulkojumā: “Mans Dievs, mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis!” 35 Daži no tiem, kas tur stāvēja klāt, to dzirdēdami, sacīja: “Redzi, šis sauc Eliju!” 36  Tad kāds pieskrēja un iemērca sūkli etiķī; uzspraudis to niedres galā, tas sniedza viņam padzerties un teica: “Pagaidiet, redzēsim, vai Elija nāks viņu noņemt.” 37 Bet Jēzus skaļi iekliedzās un nomira. 

38 Un tempļa priekškars tika pārplēsts divās daļās no augšas līdz pat apakšai. 39 Centurions, kas stāvēja viņam pretī, redzēdams, ka viņš, tā saukdams, bija miris, sacīja: “Patiesi, šis cilvēks bija Dieva Dēls!” 40  Arī kādas sievietes skatījās no tālienes. Starp tām bija Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba jaunākā un Jāzepa māte, un Salome – 41 tās, kuras viņam sekoja un kalpoja, kad viņš bija Galilejā, un vēl daudzas citas, kas viņam bija atnākušas līdzi uz Jeruzālemi.


Paralēlās vietas:

  • Mt 27, 45-54
  • Lk 23, 44-47
  • J 19, 28-30

Līdzīga tēma:

  • Mk 15,37 → sal. ar Apd 7, 59

Atsauces:

  • Mk 15,33 par.: Am 8,9; Jer 15,9; J 1 2,2; Sof 1,15; Izc 10,21nn; Lk 21,35; Atkl  13,3.
  • Mk 15,34 par.: Ps 22,2.5; Mk 5,41; 7,34; Rom 3,25; 2 Kor 5,21; Kol 1,20; Ebr 5,7-10; 7,27; 9,11-14.
  • Mk 15,35 par.: Mk 6,15 utt.
  • Mk 15,36 par.: Ps 69,22; Lev 14,4.6.49.51n; Sk 6,3; 19,6; Rut 2,14; Ps 51,9; Ebr 9,19; Izc 12,22; Mk 14,25 par.; 15,23 par.
  • Mk 15,37 par.: Ps 31,6; Lk 12,50; J 4,34; Īj 19,26n; Mt 8,20; Lk 9,28.
  • Mk 15,38 par.: Izc 26,31nn; 36,35nn; Am 9,1; Is 6,1nn; Ebr 12,26

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16