Mk 15, 23-32

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 15, 23-32

23 Un Viņam deva dzert vīnu, sajauktu ar mirrēm, bet Viņš to nepieņēma. 24 Un tie Viņu sita krustā un izdalīja savā starpā Viņa drēbes, mezdami kauliņus par tām, ko kurš dabūtu. 25 Un tā bija trešā stunda, kad Viņu sita krustā. 26 Un bija likts uzraksts Viņa vainas apzīmēšanai: JŪDU ĶĒNIŅŠ. 27 Un līdz ar Viņu sita krustā divi slepkavas, vienu Viņam pa labo, otru pa kreiso roku. 28 Un raksti ir piepildīti, kas saka: “Viņš tika ļaundariem pielīdzināts.”

     29 Un tie, kas gāja garām, Viņu zaimoja, kratīja galvas un sacīja: “Redzi, Tempļa noplēsēj un uztaisītāj trijās dienās, 30 palīdzies pats Sev un kāp no krusta zemē.” 31 Tāpat arī augstie priesteri ar rakstu mācītājiem Viņu apsmēja un sacīja: “Citus Viņš ir pestījis un Sevi pašu Viņš nevar pestīt. 32 Lai nu Kristus, Israēla ķēniņš, no krusta nokāpj, ka mēs redzam un ticam.” Un arī tie, kas līdz ar Viņu bija krustā sisti, Viņu zaimoja.


Jaunais tulkojums: 

23 un tie deva viņam vīnu ar mirrēm, bet viņš neņēma. 24  Un tie sita viņu krustā un sadalīja viņa drēbes, mezdami par tām kauliņus, kas ko dabūs. 25 Bija trešā stunda, kad viņu sita krustā. 26 Uzraksts par viņa vainu bija: jūdu Ķēniņš. 27  Un līdz ar viņu sita krustā divus laupītājus, vienu pa labo un otru pa kreiso roku. 28 Un piepildījās Raksti, kas saka: viņu pieskaitīja noziedzniekiem. 

29  Tie, kas gāja garām, zaimoja viņu, grozīja galvu un teica: “Āā, tempļa nojaucējs un uzcēlējs trijās dienās! 30 Glāb nu sevi pats un kāp no krusta zemē!” 31 Tāpat arī virspriesteri un rakstu mācītāji ņirgājās par viņu, viens otram sacīdami: “Citus viņš glāba, sevi pašu izglābt viņš nevar. 32 Lai Kristus, Israēla ķēniņš, kāpj nu zemē no krusta, ka redzam un ticam!” Un arī tie, kas bija krustā sisti kopā ar viņu, zaimoja viņu.


Paralēlās vietas:

 • Mt 27, 34-38;
 • Lk 23, 33-34;
 • J 19, 18-24 

Līdzīga tēma:

 • Mt 26, 67-68;
 • Mk 14,65;
 • Łk 22, 63-65

Atsauces:

 • Mk 15,23 par.: Ps 69,21n; Lk 23,36; Mt 27,48; Mk 15,36; J 19,29.
 • Mk 15,24b par. un J 19,24: Is 53,12; Apd 3,17; 13,27; 1 Kor 2,8; Ps 22,18n.
 • Mk 15,26: Ps 96,10. + Mk 15,31n; Mt 26,63 par.; 27,41n.
 • Mk 15,27 par.: Is 53,12; Mk 15,32b par; Lk 23,32.
 • Mk 15,29a par.: Ps 22,8; 109,25; Jer 18,16; Rdz 2,15.
 • Mk 15,29b-30 par.: Mk 14,58.62nn; Mt 16,22; 26,61-63; J 2,19; Apd 6,14; Gudr 2,13nn.
 • Mk 15,31-32a par.: Sof 3,15; Lk 16,14; 9,20.35; Rom 4,24; 9,33; 10,11 utt.
 • Mk 15,32b par.: Mt 26,68 par.; 27,39n par.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16