Mk 14, 53-65

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 14, 53-65

53. Un viņi atveda Jēzu pie augstā priestera; un tur sapulcējās visi priesteri un rakstu mācītāji, un vecākie. 54. Bet Pēteris sekoja Viņam no tālienes līdz pat augstā priestera pagalma iekšienei un, sēdēdams ar kalpiem pie uguns, sildījās.

55. Bet augstie priesteri un visa tiesa meklēja liecību pret Jēzu, lai Viņu nodotu nāvei, bet neatrada. 56. Jo daudzi nepareizi liecināja pret Viņu; bet liecības nesaskanēja. 57. Un daži cēlās un nepareizi liecināja pret Viņu, sacīdami: 58. Mēs dzirdējām Viņu runājam: Es šo rokām celto dievnamu noplēsīšu un trijās dienās uzcelšu citu, ne rokām celtu. 59. Bet viņu liecībā nebija saskaņas.

60. Un augstais priesteris, nostājies vidū, jautāja Jēzum, sacīdams: Vai Tu nekā neatbildi uz to, ko viņi Tev pārmet? 61. Bet Viņš klusēja un nekā neatbildēja. Atkal augstais priesteris jautāja Viņam, sacīdams: Vai Tu esi Kristus, augsti teicamā Dieva Dēls? 62. Bet Jēzus sacīja viņam: Es esmu; un jūs redzēsiet Cilvēka Dēlu sēžam pie Dieva spēka labās rokas un nākam debesu padebešos. 63. Tad augstais priesteris saplēsa savas drēbes un sacīja: Kam mums vēl vajag liecinieku? 64. Jūs dzirdējāt zaimus! Kā jums šķiet? Un tie visi Viņu notiesāja, ka Viņš esot pelnījis nāvi. 65. Un daži sāka apspļaudīt Viņu un, aizklājuši Viņa vaigu, sita Viņu dūrēm, sacīdami Viņam: Pravieto! Un kalpi sita Viņu sejā.


Jaunais tulkojums: 

53 Un tie aizveda Jēzu pie augstā priestera; un tur sapulcējās visi virspriesteri un vecajie, un rakstu mācītāji. 54 Un Pēteris no tālienes viņam sekoja līdz pat augstā priestera pagalmam, kur iegājis apsēdās kopā ar sargiem un sildījās pie uguns. 

55 Virspriesteri un viss sinedrijs meklēja liecību pret Jēzu, lai viņu nonāvētu, bet neatrada. 56 Jo daudzi deva nepatiesas liecības pret viņu, bet tās nesaskanēja. 57 Un daži cēlās un nepatiesi liecināja pret viņu, sacīdami: 58  “Mēs esam dzirdējuši viņu sakām: es šo rokām darināto templi nojaukšu un trijās dienās uzcelšu citu, kas nav rokām darināts.” 59 Bet arī šīs viņu liecības nesaskanēja. 

60 Tad piecēlās augstais priesteris un, vidū nostājies, jautāja Jēzum: “Tu neko neatbildi uz to, ko viņi liecina pret tevi?” 61 Bet viņš klusēja un neatbildēja neko. Augstais priesteris vēlreiz vērsās pie viņa un jautāja: “Vai tu esi Kristus, Augsti teicamā Dēls?” 62  Jēzus sacīja: “Es esmu. Un jūs redzēsiet Cilvēka Dēlu sēžam pie Visuspēcīgā labās rokas un nākam ar debess padebešiem.” 63 Tad augstais priesteris pārplēsa savas drēbes un teica: “Kam mums vēl liecinieki? 64  Jūs šo zaimošanu dzirdējāt! Kā jums šķiet?” Un tie nosprieda, ka viņš sodāms ar nāvi. 65 Tad daži sāka viņu apspļaudīt un aizklāja viņam seju, un sita viņam, sacīdami: “Pravieto nu!” Un tempļa kalpotāji ņēmās viņu pļaukāt.


Rakstu vieta: Mk 14, 53-54 

Paralēlās vietas:

 • Mt 26, 57-68
 • Lk 22, 54b-66;
 • J 18, 15-18.25-27

Līdzīga tēma:-

 Atsauces: –


Rakstu vieta: Mk 14, 55-65

Paralēlās vietas:

 • Mt 26, 59-68;
 • Lk 22, 67-71;
 • J 18, 19-24

Līdzīga tēma:

 • Apd 6,14

Atsauces:

 • Mk 14, 55 par.: Mt 15,19; Ps 27,12; Dan 13,28nn.
 • Mk 14, 56 par.: J 8,17; At 17,6; Ps 27,12; 109,2nn.
 • Mk 14, 57-58 par.: Mk 13,2; 15,29; Mt 27,40; J 2,19nn; Tob 14,4.
 • Mk 14, 61a par.: Is 53,7; Mt 27,14; Mk 15,5; Mt 27,11; Mk 15,2; Lk 23,3; Apd 6,13n.
 • Mk 14, 61b par.: 1 Ķēn 22,16.
 • Mk 14,62 par.: Mt 27,11; Mk 15,2; Mt 26,25; 16,20; Mk 9,9 par.; J 3,12; Jer 38,15; Mt 22,46; Dan 7,13; Ps 110,1; Mt 24,30; 23,39; 26,29.
 • Mk 14, 63 par.: Rad 37,29; Judt 14,19; 2 Mak 4,38; Apd 14,14; 22,23; Lev 10,6; 21,10; 2 Ķēn 19,1; Mt 9,3.
 • Mk 14, 64 par.: Lev 24,16; J 10,33; 19,7; Apd 7,55nn.
 • Mk 14, 65 par.: Mk 10,34; Mt 20,19; 27,30; Mk 15,19n; Is 50,6; 53,3.5; Mih 4,14; 5,1; Is 60,6; 1 Ķēn 22,24.
 • Mk 14, 65 par.: Mt 27,30; Is 50,6; 53,3.5; Mih 5,1.
 • Mk 14, 66 par.: Mt 20,30.
 • Mk 14, 69 par.: Mt 2,23 utt.
 • Mk 14, 71-72a par.: Mk 14,30 par.; Apd 4,13.
 • Mk 14, 72b par.: Is 22,4; Ps 51,19.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16