Mk 14, 43-52

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 14, 43-52

43. Un, Viņam vēl runājot, no augstajiem priesteriem un rakstu mācītājiem, un vecākajiem atnāca Jūdass Iskariots, viens no tiem divpadsmit, un ar viņu liels ļaužu pūlis ar zobeniem un rungām. 44. Bet Viņa nodevējs bija devis tiem zīmi, sacīdams: Ko es skūpstīšu, tas ir Viņš, to gūstiet un vediet uzmanīgi! 45. Un kad Viņš atnāca, tas tūliņ, piegājis pie Viņa, sacīja: Esi sveicināts, Rabbi! Un skūpstīja Viņu. 46. Un tie pacēla pret Viņu rokas un saņēma Viņu. 47. Bet viens no tiem, kas ap Viņu stāvēja, izvilcis zobenu, cirta augstā priestera kalpam un nocirta tam ausi.

48. Un Jēzus uzrunādams sacīja tiem: Jūs esat izgājuši ar zobeniem un nūjām mani gūstīt it kā kādu slepkavu? 49. Ik dienas es biju pie jums svētnīcā un mācīju; un jūs mani nesaņēmāt. Bet Rakstiem jāpiepildās.

50. Tad Viņa mācekļi, atstājuši Viņu, visi aizbēga. 51. Bet kāds jauneklis, apjozis audeklā kailo miesu, sekoja Viņam; un viņu satvēra; 52. Bet viņš, nometis audeklu, kails aizbēga no tiem.


Jaunais tulkojums: 

43 Un tūlīt, viņam vēl runājot, nāca Jūda, viens no tiem divpadsmit, un kopā ar viņu nāca virspriesteru un rakstu mācītāju, un vecajo sūtīts ļaužu pūlis ar zobeniem un nūjām. 44 Bet tas, kas viņu nodeva, bija norunājis tiem dot zīmi, sacīdams: “Kuru es noskūpstīšu, tas ir viņš, ņemiet viņu ciet un vediet prom uzraudzīdami.” 45 Un atnācis viņš tūlīt piegāja Jēzum klāt un sacīja: “Rabi!” – un viņu noskūpstīja. 46 Un tie satvēra viņu un apcietināja. 47 Bet viens no tiem, kas viņam stāvēja līdzās, izvilcis zobenu, cirta virspriestera kalpam un nocirta tam ausi. 

48 Tad Jēzus vērsās pie tiem: “Kā pret laupītāju jūs esat izgājuši ar zobeniem un nūjām mani gūstīt. 49  Ik dienas es biju pie jums templī mācīdams, un jūs mani neņēmāt ciet. Bet Rakstiem ir jāpiepildās!” 

50 Tad visi viņu atstāja un aizbēga. 51 Bet kāds jauneklis, kailumu ar linu drānu vien apjozis, sekoja viņam, un tie mēģināja to sagūstīt. 52 Bet tas, drānu pametis, izbēga no tiem kails.


Paralēlās vietas:

 • Mt 26, 47-56;
 • Lk 22, 47-55;
 • J 18, 2-12

Līdzīga tēma:

 • J 17,12
 • J 18,36;
 • Atkl 13,1

Atsauces:

 • Mk 14, 43 par.: Mk 3,19; 14,10.20 par.; Apd 1,16; J 7,32.45; Apd 5,22.26; Mt 16,21; 26,3; 27,1.
 • Mk 14, 45 par.: Mt 27,29; Mk 15,18; Mt 28,9; J 19,3; Lk 1,28; 2 J 10n; Lk 7,38.45; Rom 16,16; 1 Kor 16,20; 2 Kor 13,12; 1 Tes 5,16; 1 P 5,14.
 • Mk 14, 47 par.: J 18,26; Lk 6,6; Mt 5,29.
 • Mk 14, 48 par.: Lk 19,47; 21,37; J 7,14.
 • Mk 14, 49 par.: Is 53,6; J 16,32.
 • Mk 14, 51n: Is 20,3; Mk 13,16; J 21,7; Am 2,16.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16