Mk 14, 32-42

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 14, 32-42

32. Un Viņš gāja uz muižu, kuru sauca Ģetzemane. Un Viņš sacīja saviem mācekļiem: Sēdiet šeit, kamēr es lūgšu Dievu! 33. Un Viņš ņēma sev līdz Pēteri un Jēkabu, un Jāni, un iesāka baiļoties un skumt. 34. Un Viņš tiem sacīja: Mana dvēsele noskumusi līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet nomodā! 35. Un Viņš, nedaudz pagājis tālāk, krita zemē un lūdza Dievu: ja tas varētu būt, lai šī stunda paietu Viņam secen. 36. Un Viņš sacīja: Abba, Tēvs! Tev viss iespējams, novērs šo biķeri no manis, tomēr ne ko es gribu, bet ko Tu.

37. Un Viņš atnāca un atrada tos guļam. Un Viņš sacīja Pēterim: Sīmani, tu guli? Vai tu nevarēji vienu stundu būt nomodā? 38. Esiet nomodā un lūdziet Dievu, lai jūs nekristu kārdināšanā! Gars gan ir modrs, bet miesa vāja. 39. Un atkal Viņš nogāja un lūdza Dievu, tos pašus vārdus sacīdams. 40. Un atgriezies Viņš atkal atrada tos guļam, jo viņu acis bija smagas kļuvušas; un tie nezināja, ko Viņam atbildēt.

41. Un Viņš atnāca trešoreiz un sacīja tiem: Guliet jau un dusiet! Ir diezgan! Stunda ir pienākusi: lūk, Cilvēka Dēls tiks nodots grēcinieku rokās. 42. Celieties, iesim! Lūk, kas mani nodos, jau ir tuvu klāt!


Jaunais tulkojums: 

32 Un tie nonāca vietā, ko sauc Getzemene, un viņš sacīja saviem mācekļiem: “Apsēdieties šeit, kamēr es Dievu lūgšu.” 33 Viņš ņēma sev līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni. Un tad viņu pārņēma šausmas un izbailes. 34 “Mana dvēsele ir satriekta līdz nāvei,” viņš tiem sacīja, “palieciet šeit un esiet nomodā!” 35 Un, mazliet pagājis, viņš krita pie zemes un lūdza, lai tā stunda, ja tas iespējams, ietu viņam garām. 36 Un viņš sauca: “Aba, Tēvs, tev viss ir iespējams. Ņem šo biķeri prom no manis! Tomēr nevis kā es gribu, bet kā tu.”

37 Un viņš nāca un atrada tos guļam un sacīja Pēterim: “Sīmani, tu guli? Tu vienu stundu nespēj būt nomodā? 38 Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā! Gars ir apņēmīgs, bet miesa vāja.” 39 Un viņš atkal nogāja un lūdza, sacīdams tos pašus vārdus, 40 un atnācis viņš atrada tos atkal guļam, jo tiem acis lipa ciet, un viņi nezināja, ko viņam atbildēt.

41 Viņš nāca trešo reizi un tiem sacīja: “Vai jūs vēl aizvien guļat?! Diezgan! Tā stunda ir klāt! Redzi, Cilvēka Dēls tiek nodots grēcinieku rokās! 42 Celieties, ejam! Redzi, mans nodevējs ir klāt.”


Paralēlās vietas:

 • Mt 26, 36-46;
 • Lk 22, 39-46;

Līdzīga tēma:

 • J 12,27;
 • J 14,31;
 • J 18, 1
 • Ebr 5,7-8

Atsauces:

 • Mk 14, 32 par.: Lk 21,37; 10,32; J 18,2.26; Rad 22,5; Izc 24,14.
 • Mk 14, 33 par.: Mt 17,1; 27,36; Ebr 5,7; Mk 9,2; Lk 9,28; Mk 5,37; Lk 8,51; Mk 13,3.
 • Mk 14, 34 par.: Ps 6,4; 42,6n.12; 43,5; 55,6; Izc 12,49; Ties 16,16; 1 Ķēn 19,4; Jon 4,9 (LXX); Sīr 37,2.
 • Mk 14, 35 par.: Mt 17,6; Atkl 1,11; 11,16; 14,10; 16,19; Lk 17,6; Rom 8,15; Gal 4,6; Mt 19,26; Mk 10,27; Lk 18,27; Mt 20,22; Mk 10,38; J 18,11; Lk 12,50; J 6,38; Mt 6,10; Apd 21,14.
 • Mk 14, 37n par.: Mk 7,18; 1 Kor 6,5; 1 Tes 5,6n; Ef 5,14; 1 Kor 16,13; Kol 4,2; 1 P 5,8; Ef 6,18; 1 Tes 5,17; 1 P 4,7.
 • Mk 14, 40 par.: Lk 9,32; Mk 9,6.
 • Mk 14, 41 par.: Lk 22,53; J 7,30; 8,20 utt.; Gal 2,15.
 • Mk 14, 42 par.: Mk 14,18nn par.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16