Mk 13, 24-32

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 13, 24-32

24. Bet tanīs dienās pēc tām apspiešanām saule aptumšosies, un mēness nedos vairs savu spīdumu, 25. Un zvaigznes kritīs no debesīm, un debess stiprumi sakustēsies. 26. Un tad redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebešos lielā spēkā un godībā. 27. Un tad Viņš sūtīs savus eņģeļus un sapulcinās savus izredzētos no četriem vējiem, no zemes gala līdz debesu augstumiem.

28. Bet mācieties līdzību no vīģes koka! Kad jau tā zari kļūst maigi un lapas plaukst, tad ziniet, ka vasara tuvu. 29. Tā arī jūs, kad redzēsiet to notiekam, ziniet, ka Viņš tuvu durvju priekšā. 30. Patiesi es jums saku: Šī cilts neizzudīs, iekams viss tas notiks. 31. Debess un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs.

32. Bet par šo dienu vai stundu neviens nezina: ne eņģeļi debesīs, ne Dēls, tikai Tēvs.


Jaunais tulkojums: 

24 Bet tajās dienās pēc tām bēdām saule aptumšosies un mēness nedos sava spožuma. 25  Un zvaigznes kritīs no debesīm, un debesu spēki tiks satricināti. 26  Un tad tie redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebesīs ar lielu varenību un godību. 27 Tad viņš sūtīs savus eņģeļus un sapulcinās vienkopus savus izredzētos no četriem vējiem, no zemes malas līdz debess malai.

28 Bet mācieties līdzību no vīģes koka: kad tā zars pilns sulas un raisa lapas, jūs zināt, ka vasara ir tuvu. 29 Tā arī jūs, kad jūs visu šo redzēsiet notiekam, ziniet: viņš ir tuvu pie durvīm. 30 Patiesi es jums saku: šī paaudze nezudīs, tiekams tas viss notiks. 31 Debess un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. 

32  Bet to dienu vai stundu nezina neviens – ne eņģeļi debesīs, ne Dēls, vienīgi Tēvs.


Rakstu vieta: Mk 13, 24-27

Paralēlās vietas:

 • Mt 24, 29-31;
 • Lk 12, 25-28

Līdzīga tēma:

 • 1 Tes 4,16 

Atsauces:

 • Mk 13, 24 par.: Is 13,10; 34,4; Ez 32,7n; Jl 2,10.3.15; Am 8,9; Ez 32,7n; Rom 8,38; Ef 1,21; 1 P 3,22; Atkl 6,12nn.
 • Mk 13, 26 par.: Is 18,3; 49,22; Zah 12,10nn; Dan 7,13n; Atkl 1,7; Mt 26,64; Mk 14,62; 2 Tes 1,7n; Atkl 14,14 utt.
 • Mk 13, 27 par.: Zah 2,10; At 30,4; Is 27,13; Jer 32,37; Ez 34,13; 36,24; Ps 106,47; 2 Mak 2,7; 1 Kor 15,52; Atkl 8,2.

Rakstu vieta: Mk 13, 28-32

Paralēlās vietas:

 • Mt 24, 32-36;
 • Lk 21, 29-33

Līdzīga tēma:

 • Mt 16,28;
 • Mk 9,1;
 • Lk 9,37
 • Mt 5,18, Lk 16,17  

Atsauces:

 • Mk 13, 28 par.: J 4,35; Jk 5,9.
 • Mk 13, 30 par.: Mt 11,16; 12,41n.45; 23,36.
 • Mk 13, 31 par.: Lk 16,17; Is 40,8; 51,6; 2 P 3,7.11n.
 • Mk 13, 32 par.: Zah 14,7; Apd 1,7; 1 Tes 5,1nn.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16