Mk 13, 14-23

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 13, 14-23

14. Bet kad redzēsiet izpostīšanas negantību esam, kur nevajag, kas to lasa, lai saprot! – tad, kas ir Jūdejā, lai bēg kalnos! 15. Un kas uz jumta, tas lai nenokāpj namā un lai neieiet kaut ko paņemt savās mājās! 16. Un kas būs tīrumā, lai neatgriežas atpakaļ paņemt savas drēbes! 17. Bet bēdas grūtniecēm un zīdītājām tanīs dienās! 18. Bet lūdziet Dievu, lai tas nenotiek ziemā! 19. Jo tanīs dienās būs tādas apspiešanas, kādas nav bijušas no iesākuma līdz šim, kamēr Dievs pasauli radījis, un arī vairs nebūs. 20. Un ja Kungs šīs dienas nesaīsinātu, neviena miesa netiktu izglābta, bet izvēlēto dēļ, kurus Viņš ir izredzējis, Viņš šīs dienas saīsinājis.

21. Un ja kāds tad jums sacīs: Lūk, še ir Kristus, lūk, tur, tad neticiet! 22. Jo celsies viltus kristi un viltus pravieši, un darīs zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas iespējams, arī izredzētos. 23. Bet to jūs ievērojiet! Lūk, es esmu jums to visu iepriekš pateicis.


Jaunais tulkojums: 

14  Bet, kad jūs redzēsiet postīšanas negantību tur, kur tai neklātos būt, – kas to lasa, lai saprot, – tad tie, kas ir Jūdejā, lai bēg kalnos, 15  kas uz jumta, lai nenokāpj, nedz ieiet savā namā kaut ko paņemt. 16 Un, kas laukā, lai negriežas atpakaļ paņemt savas drēbes. 17 Bet vai! grūtniecēm un zīdītājām tajās dienās! 18 Lūdziet Dievu, lai tas nenotiek ziemā! 19  Jo tik smagas dienas nav piedzīvotas no Dieva radītās pasaules sākuma līdz pat šim laikam un tādu arī vairs nebūs. 20 Un, ja Kungs šīs dienas nesaīsinātu, neizglābtos neviens dzīvais; bet to izredzēto dēļ, ko viņš izredzējis, viņš tās dienas ir saīsinājis. 

21 Ja kāds jums tad sacīs: redzi, te ir Kristus, redzi, tur – neticiet! 22 Jo viltus kristi un viltus pravieši celsies un rādīs zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas iespējams, arī izredzētos. 23 Bet jūs pielūkojiet, es jums visu esmu iepriekš pateicis.


Rakstu vieta: Mk 13, 14-20

Paralēlās vietas:

 • Mt 24, 15-22;
 • Lk 21, 20-24 

Līdzīga tēma:

 • Lk 19,43-44
 • Lk 17,22-37  

Atsauces:

 • Mk 13,14a par.: Dan 11,31; 12,11; 9,27; 2 Tes 2,3n; Dan 12,4; 1 Mak 1,54; 6,7; 2 Mak 8,17; Is 60,13; Apd 6,13; 21,26; Dan 8,15-17.
 • Mk 13,14b par.: Sak 22,3; Ez 7,12nn; 1 Mak 2,28.
 • Mk 13,15: 1 Sam 9,25; Is 15,3; 22,1; Jer 19,13; Sof 1,5.
 • Mk 13,16 par.: Rad 19,26.17; Lk 9,62.
 • Mk 13,17-18 par.: Lk 23,29; 1 Kor 7,26.28.
 • Mk 13,19 par.: Dan 12,1; 1 Mak 9,27; Jl 2,2; Izc 9,18; At 4,32: 1 Kor 7,29; Rom 13,11.
 • Mk 13,20 par.: Mt 24,22; 1 Kor 7,29.

Rakstu vieta: Mk 13, 21-23

Paralēlās vietas:

 • Mt 24, 23-28;
 • Lk 17, 23-24 

Līdzīga tēma:

 • Mt 24,4-5; Mk 13,5-6; Lk 21,8
 • Mt 24,11; Lk 17,20-21
 • 1 Tes 2,8-10  

Atsauces:

 • Mk 13,21 par.: Lk 17,21; Apd 5,36n; 21,38.
 • Mk 13,22 par.: At 13,1-4; Izc 7,3; Mt 7,15; 24,24; 1 J 2,18.22; 4,3; 2 J 7; Atkl 13,13; 2 Tes 2,8n; 2 P 2,1 utt.
 • Mk 13,23 par.: J 7,27; 13,19,14,29; 16,4.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16