Mk 12, 18-27

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 12, 18-27

18. Un saduceji, kas saka, ka augšāmcelšanās neesot, nāca pie Viņa un jautāja Viņam, sacīdami: 19. Mācītāj, Mozus mums rakstījis: ja kam brālis mirst un atstāj sievu, bet bērnus neatstāj, tad lai tā brālis precē viņa sievu un rada brālim pēcnācējus. 20. Tad nu bija septiņi brāļi. Un pirmais apprecēja sievu un, neatstājis pēcnācējus, nomira. 21. Un otrs apprecēja viņu; un arī tas, neatstājis pēcnācējus, nomira. Tāpat arī trešais. 22. Līdzīgā kārtā viņu apprecēja visi septiņi, bet pēcnācējus neatstāja. Beidzot pēc visiem nomira arī sieva. 23. Tad nu augšāmceļoties, kad viņi augšāmcelsies, kuram no viņiem šī sieva piederēs, jo septiņiem tā bijusi sieva? 24. Un Jēzus atbildēja un sacīja viņiem: Vai jūs nemaldāties, nepazīdami nedz Rakstus, nedz Dieva spēku? 23. Jo kad tie no miroņiem augšāmcelsies, viņi nedz precēsies, nedz taps precēti, bet būs kā eņģeļi debesīs. 26. Bet par mirušajiem, ka viņi celsies augšām, vai neesat lasījuši Mozus grāmatā, kā Dievs tam pie ērkšķu krūma runājis, sacīdams: Es esmu Ābrahama Dievs un Īzāka Dievs, un Jēkaba Dievs? 27. Viņš nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Un tā jūs ļoti maldāties.


Jaunais tulkojums: 

18 Un saduķeji, kas noliedza augšāmcelšanos, nāca pie viņa un viņu izjautāja: 19 “Skolotāj, Mozus mums ir rakstījis: ja kādam mirst brālis un atstāj sievu bez bērna, tad lai viņa brālis apņem šo sievu un dod pēcnācējus savam brālim. 20 Bija septiņi brāļi; pirmais apņēma sievu un mirstot neatstāja pēcnācējus. 21 Otrais viņu apņēma un nomira, arī neatstādams pēcnācējus; un tāpat trešais. 22 Neviens no tiem septiņiem neatstāja pēcnācējus. Beigās nomira arī sieva. 23 Tad nu augšāmcelšanās dienā, kad tie celsies augšā, kuram no tiem šī sieva piederēs? Jo visiem septiņiem tā bijusi sieva.” 24 Un Jēzus tiem atbildēja: “Vai ne tādēļ jūs maldāties, ka nepazīstat ne Rakstus, ne Dieva spēku? 25 Kad tie celsies augšām no mirušajiem, tie nedz precēs, nedz tiks precēti, bet būs kā eņģeļi debesīs. 26  Bet par mirušajiem, ka tie taps uzmodināti, vai jūs Mozus grāmatā neesat lasījuši, kā Dievs pie ērkšķu krūma viņu uzrunāja: es esmu Ābrahāma Dievs un Īzaka Dievs, un Jēkaba Dievs? – 27 Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Jūs stipri maldāties.”


Paralēlās vietas:

  • Mt 22, 23-33;
  • Lk 20, 27-40 

Līdzīga tēma:

  • Kor 15, 40-44  

Atsauces:

  • Mk 12,18 par.: Apd 23,8.6; 4,2; 1 Kor 15,12.
  • Mk 12,19 par.: At 25,5n; Rad 38,8.
  • Mk 12,21: Tob 3,7n.
  • Mk 12,25.: Tob 12,19 utt.
  • Mk 12,26.: Izc 3,2.6.15; Mt 8,11.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16