Mk 11, 15-19.27-33

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 11, 15-19. 27-33 

15. Un viņi iegāja Jeruzalemē. Un Viņš, iegājis dievnamā, sāka dzīt ārā tos, kas pārdeva un pirka svētnīcā; un Viņš apgāza naudas mainītāju galdus un baložu pārdevēju solus. 16. Un Viņš neļāva, lai kāds nestu kādu trauku caur svētnīcu. 17. Un Viņš mācīja, sacīdams tiem: Vai nav rakstīts: manu namu sauks par lūgšanas namu visām tautām? Bet jūs to esat padarījuši par slepkavu bedri. 18. To dzirdot, augstie priesteri un rakstu mācītāji meklēja, kā Viņu nonāvēt, bet baidījās Viņa, jo viss ļaužu pulks brīnījās par Viņa mācību. 19. Un Viņš, vakaram metoties, izgāja no pilsētas. (…)

     (…) 27. Un viņi atkal atnāca Jeruzalemē. Un Viņam svētnīcā staigājot, augstie priesteri un rakstu mācītāji, un vecākie pienāca pie Viņa 28. Un sacīja Viņam: Kā varā Tu šo dari? Un kas Tev šo varu devis, lai Tu to darītu? 29. Bet Jēzus atbildēja un sacīja viņiem: Es arī jautāšu jums vienu vārdu, un jūs atbildiet man! Un tad es jums pateikšu, kā varā es to daru. 30. Atbildiet man: vai Jāņa kristība bija no debesīm, vai no cilvēkiem? 31. Bet viņi savā starpā pārdomāja un sacīja: Ja mēs teiksim: no debesīm, Viņš mums sacīs, kāpēc tad mēs neticējām viņam? 32. Ja mēs sacīsim: no cilvēkiem, mums jābaidās no tautas, jo visi par Jāni domāja, ka viņš patiesi ir pravietis. 33. Un viņi atbildēja un sacīja Jēzum: Mēs nezinām. Un Jēzus atbildēja un sacīja viņiem: Arī es jums neteikšu, kā varā es to daru.


Jaunais tulkojums: 

15 Tad viņi nonāca Jeruzālemē. Templī iegājis, viņš sāka dzīt ārā tos, kas templī pārdeva un pirka, un apgāza naudas mijēju galdus un baložu pārdevēju solus. 16 Un viņš neļāva neko nest caur tempļa pagalmu. 17  Viņš tos mācīja: “Vai nav rakstīts: mans nams tiks saukts par lūgšanas namu visām tautām? – Bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju midzeni.” 18  To dzirdēja virspriesteri un rakstu mācītāji, un tie meklēja, kā viņu pazudināt, jo tie baidījās no viņa, tādēļ ka visi ļaudis apbrīnoja viņa mācību. 19 Kad iestājās vakars, tie izgāja no pilsētas. (…)

27 Tad tie atkal ieradās Jeruzālemē. Viņam templī staigājot, pie viņa pienāca virspriesteri, rakstu mācītāji un vecajie. 28 Un tie viņam jautāja: “Kā varā tu to dari? Kas tev ir devis varu to darīt?” 29 Jēzus tiem atbildēja: “Arī es jums uzdošu vienu jautājumu, un atbildiet man, tad es jums teikšu, kā varā es visu to daru. 30 Jāņa kristība nāca no debesīm vai no cilvēkiem? Atbildiet man!” 31 Un tie sprieda savā starpā: “Ko lai sakām? Ja sacīsim: no debesīm, – viņš teiks: kādēļ tad jūs neticējāt viņam? 32 Vai lai sakām: no cilvēkiem?” Taču viņi baidījās no ļaudīm, jo visi par Jāni domāja, ka tas patiesi bijis pravietis. 33 Un viņi Jēzum atbildēja: “Mēs nezinām.” Jēzus tiem sacīja: “Tad arī es jums neteikšu, kā varā es to daru.”


Rakstu vieta: Mk 11, 15-17                                                                 

Paralēlās vietas:                                

 • Mt 21, 10-17;
 • Lk 19, 45-48;
 • J 2, 13-17

Līdzīga tēma:-

Atsauces:

 • Mk 11,15 par.: Mal 3,1; Zah 14,21; Os 9,15; J 2,15n; 6,37; 9,34; 12,31; Lev 12,8; 14,22; 15,14.29; Lk 2,24; Mt 12,6.
 • Mk 11,17 par.: Is 56,7; Jer 7,11; Zah 14,21; Is 60,7; Jer 7,21-23; Am 5,21-24; Mih 6,6-8.
 • Mk 11,18 par.:: J 12,17-19; Ps 118,25; Mt 21,9.

Rakstu vieta: Mk 11, 18-19

Paralēlās vietas:

 • Mt 26, 1-5;
 • Lk 19, 47-48;
 • J 11, 45-53 

Līdzīga tēma:-

Atsauces:

 • Mk 11,18Mk 14,1Mt 26,4: Mt 12,14; 22,15; 27,1.7; Ps 9,28; 34,20; 51,2; 54,11; Sak 12,20; Jer 5,27.

Rakstu vieta: Mk 11, 27-33 

Paralēlās vietas:

 • Mt 21, 23-27;
 • Lk 20, 1-8;

Līdzīga tēma:

 • Mt 26, 60b-61;
 • Mk 14, 57-58
 • J 2,18-21

Atsauces:

 • Mk 11, 27-28 par.: Mt 7,29; 9,6; 16,1; 28,18; Mk 8,11; Lk 11,16; J 6,30; Mt 27,40.
 • Mt 11,29-30 par.: Mk 10,3; J 3,3nn; 4,7nn; 6,7.32nn; 11,12.24; 14,7nn.22nn; 16,17n; Apd 5,38n.
 • Mk 11,31-32 par.: Mt 11,7-15; J 1,25.33; 1 Kor 3,16n; 6,19; 2 Kor 5,1; 6,16; Kol 2,9; J 12,16.;  Mt 21,46; Lk 22,2; Mk 12,12.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16