Mk 11, 12-14.20-26

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 11, 12-14. 20-26 

12. Un otrā dienā, kad tie izgāja no Betānijas,Viņš bija izsalcis. 13. Un Viņš, ieraudzījis tālienē vīģes koku, kam bija lapas, gāja, vai tanī ko neatrastu; un Viņš, piegājis pie tā, neatrada nekā, kā tikai lapas, jo vēl nebija vīģu laiks. 14. Un Viņš ierunājās un sacīja tam: Lai ne mūžam neviens no tevis augļus neēd! Un Viņa mācekļi to dzirdēja. (…)

20. Un no rīta, garām iedami, tie redzēja vīģes koku nokaltušu līdz saknēm. 21. Un Pēteris atminējies sacīja Viņam: Mācītāj, lūk, vīģes koks, kuru Tu nolādēji, ir nokaltis. 22. Un Jēzus atbildēja un sacīja viņam: Ticiet Dievam! 23. Patiesi es jums saku: ja kas sacīs šim kalnam: celies un meties jūrā, un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka tas notiks, ko viņš saka, tad tas viņam tā notiks. 24. Tāpēc es jums saku: visu, ko jūs, Dievu lūgdami, lūgsiet, ticiet, ka jūs saņemsiet; un tas jums notiks. 25. Un piedodiet, kad jūs stāvat, Dievu lūgdami, ja jums kas ir pret citu, lai arī jūsu Tēvs, kas ir debesīs, piedotu jums jūsu grēkus. 26. Bet ja jūs nepiedosiet, arī jūsu Tēvs, kas ir debesīs, nepiedos jums jūsu grēkus.


Jaunais tulkojums: 

12 Nākamajā dienā, kad viņi izgāja no Bētanijas, Jēzum gribējās ēst. 13 Ieraudzījis no tālienes salapojušu vīģes koku, viņš gāja pie tā, lai ko atrastu, un, nonācis pie tā, viņš neatrada nekā cita kā vien lapas, jo nebija vīģu laiks. 14 Viņš uzrunāja to, sacīdams: “Lai nemūžam neviens vairs neēd augļus no tevis!” Un viņa mācekļi to dzirdēja. (…)

20 Rīta agrumā garām iedami, tie redzēja vīģes koku nokaltušu līdz pat saknēm. 21 Un Pēteris atcerējies sacīja viņam: “Rabi, redzi, vīģes koks, kuru tu nolādēji, ir nokaltis.” 22 Jēzus viņiem atbildēja: “Ticiet Dievam! 23  Patiesi es jums saku: ja kāds šim kalnam teiks: celies un meties jūrā! – un kas nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks tas, ko viņš saka, tad viņam tas arī notiks. 24 Tādēļ es jums saku: visu, ko jūs lūdzat vai prasāt, ticiet, ka jūs to saņemsiet, un tas jums arī būs. 25  Kad jūs nostājaties, lai Dievu lūgtu, piedodiet, ja jums ir kaut kas pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas ir debesīs, jums piedotu jūsu pārkāpumus. 26 Bet, ja jūs nepiedosiet, arī jūsu Tēvs debesīs jūsu pārkāpumus jums nepiedos.”


Rakstu vieta: Mk 11, 12-14 

Paralēlās vietas:

 •  Mt 21, 18-19

Līdzīga tēma:

 • Lk 13,6-9
 • Jer 8,13
 • Mih 7,1n
 • Rad 3,22  

Atsauces:

 • Mk 11, 13 par.: At 8,8; Sk 13,23; 20,5; 2 Ķēn 18,31 = Is 36,16; 1 Ķēn 4,25; 1 Mak 14,12; Mih 4,4; Zah 3,10; Rad 3,7; Jl 1,12; Ps 105,33; Jer 5,17; Os 2,14; Am 4,9; Is 34,4; Os 9,10.16; Hab 3,17; Is 5,1-7; Jer 24,1-10; Am 8,1-3; Nah 3,12; Is 28,3n; Mk 11,20; 1,15; 12,2; 13,33; 10,30; 4,7n.29; 12,2.

Rakstu vieta: Mk 11, 20-26 

Paralēlās vietas:

 • Mt 21, 19b-22

Līdzīga tēma:

 • Mt 17,20;
 • Mt 5, 23-24
 • Mt 6, 14-15
 • Lk 17,6
 • J 14,13-14
 • J 15,7
 • J 16,23 

Atsauces:

 • Mk 11,23 par.: Zah 14,4; Os 9,16; Am 2,29; Īj 18,16.
 • Mk 11,24 par.: Mt 7,7; 18,19; Lk 11,9-13; Rom 4,20; Jk 1,6; 1 Kor 13,2.
 • Mk 11,25 par.: Mt 6,12; Lk 11,4; Sīr 28,2; Mt 18,21nn; 5,25; Kol 3,13; Mt 6,8; 7,7-11; 18,19.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16