Mk 10, 32-45

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 10, 32-45

32. Bet viņi bija ceļā, iedami uz Jeruzalemi; un Jēzus gāja viņiem pa priekšu; un tie, iztrūkušies un baidīdamies, sekoja. Un Viņš atkal, pieaicinājis tos divpadsmit, sāka tiem runāt par to, kas Viņam notiks. Jo, lūk, mēs ejam uz Jeruzalemi, un Cilvēka Dēls tiks nodots augstajiem priesteriem un rakstu mācītājiem, un vecākajiem; un tie Viņu notiesās nāvē un nodos pagāniem; 34. Un tie Viņu izsmies un apspļaudīs Viņu, un šaustīs Viņu, un nonāvēs Viņu, un trešajā dienā Viņš augšāmcelsies.

35. Un Zebedeja dēli, Jēkabs un Jānis, piegājuši pie Viņa, sacīja: Mācītāj, mēs vēlamies, lai Tu mums darītu, ko vien mēs lūgsim! 36. Bet Viņš tiem sacīja: Ko jūs vēlaties, lai es jums darītu? 37. Tie sacīja: Dod mums, lai mēs Tavā godībā sēdētu viens tavā labajā, otrs Tavā kreisajā pusē! 38. Bet Jēzus viņiem sacīja: Jūs nezināt, ko lūdzat. Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeru, un tapt kristīti kristībā, kurā es tieku kristīts? 39. Bet tie Viņam sacīja: Mēs varam! Bet Jēzus viņiem sacīja: Biķeri, kuru es dzeru, jūs gan dzersiet un tapsiet kristīti kristībā, kurā es topu kristīts, 40. Bet sēdēt pie manas labās vai kreisās rokas man nepiederas dot jums, bet kuriem tas ir sataisīts.

41. Kad tie desmit to dzirdēja, tie ņēma to Jēkabam un Jānim ļaunā. 42. Bet Jēzus tos pieaicināja un sacīja viņiem: Jūs zināt, ka tie, kas tiek uzskatīti par tautu valdniekiem, valda pār tām; un viņu valdnieki izmanto varu pār tām. 43. Bet tā lai nav jūsu starpā, bet kas grib tapt lielāks, lai ir jūsu sulainis! 44. Bet kas no jums grib būt pirmais, lai ir visu kalps! 45. Jo arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai Viņš kalpotu un dotu savu dzīvību daudzo atpestīšanai. 


Jaunais tulkojums: 

32 Viņi bija ceļā, iedami augšup uz Jeruzālemi. Jēzus gāja viņiem pa priekšu, un tie bija apjukuši un baiļodamies viņam sekoja. Viņš atkal ņēma pie sevis tos divpadsmit un sāka viņiem stāstīt, kas ar viņu notiks: 33 “Redzi, mēs ejam uz Jeruzālemi, un Cilvēka Dēlu nodos virspriesteriem un rakstu mācītājiem, un tie viņu notiesās uz nāvi un nodos viņu pagāniem. 34 Un tie viņu apsmies un apspļaudīs, tad šaustīs un nonāvēs viņu, un pēc trim dienām viņš augšāmcelsies.” 

35 Jēkabs un Jānis, Zebedeja dēli, piegāja pie viņa un sacīja: “Skolotāj, mēs gribam, lai tu darītu, ko mēs tev lūgsim!” 36 Viņš tiem jautāja: “Ko jūs gribat, lai es jums daru?” 37 Un tie sacīja: “Dod mums, ka mēs varētu sēdēt tavā godībā, viens pie tavas labās rokas un otrs – pie kreisās.” 38  Bet Jēzus tiem sacīja: “Jūs nesaprotat, ko jūs lūdzat. Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeru, vai tikt kristīti tajā kristībā, kurā es tieku kristīts?” 39 Un tie viņam sacīja: “Mēs varam.” Bet Jēzus tiem teica: “To biķeri, ko es dzeru, jūs dzersiet, un jūs kristīs tajā kristībā, kurā es tieku kristīts, 40 bet sēdēt pie manas labās vai kreisās rokas – to dot nav manā ziņā; tur sēdēs tie, kam tas sagatavots.” 

41 Un, kad tie desmit to dzirdēja, tie saskaitās uz Jēkabu un Jāni. 42  Un, viņus pieaicinājis, Jēzus tiem sacīja: “Jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, tās apspiež, un viņu varenie ir varmācīgi pret tām. 43  Bet tā lai nav starp jums. Kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu kalps. 44 Un, kas jūsu vidū grib būt pirmais, tas lai ir visu vergs. 45 Jo arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem.”


Rakstu vieta: Mk 10, 32-34  

Paralēlās vietas:

 • Mt 20, 17-19;
 • Lk 18, 31-34

Līdzīga tēma:

 • Mt 16, 21-23; Mk 8, 31-33; Lk 9, 22;
 • Mt 17, 22-23;  Mk 9, 30-32; Lk 9, 43b-45;
 • Lk 17, 25; Lk 24, 6b-7; Lk 24, 44-46

 Atsauces:

 • Mk 10,32: Mk 6,7; 9,35.
 • Mk 10,33 par.: Mk 2,10.28; 8,38; 9,9.12; 10,45; 13,26; 14,21.41.62 par. Mt 8,20 par.; 11,19 par.; 12,32 par.; 12,40 par.; 24,27.37.39.44 par.; 10,23; 13,37.41; 25,31; 26,2; 16,13.28; 18,11; 19,28; Lk 17,22; 18,8; 19,10; 21,36; 22,48; 6,22; 9,56; 12,8; J 1,51; 4,13n; 5,27; 6,27.53.62; 8,28; 9,35; 12,23.34; 13,31; 13,31; Apd 7,56; Mt 9,15; Mk 2,20; Mt 12,40; 17,12; Mk 9,12; Mt 20,22; Mk 10,38; Mt 26,2.24; Mk 14,21; Lk 22,22; Mt 26,45.54; Lk 12,50; 13,32n; 22,15.37; 23,11; 24,26; J 3,14; 11,50n; 12,32n; 16,16nn; Mk 11,27; 14,43.53; 15,1; Mt 27 41; Mk 11,18; 14,1; 15,31; Mt 26; 57; Lk 20,19; Apd 6,12 utt.
 • Mk 10,34 par.: Mt 27,63; Apd 2,23n; 3,15; 4,10; 12,40; 10,40; 1 Kor 15,4; Mt 12,40; Os 6,2; 2 Ķēn 20,5.8

Rakstu vieta: Mk 10, 35-40 

Paralēlās vietas:

 • Mt 20, 20-23;

Līdzīga tēma:

 • J 13,4-5.12-17; J 12,26
 • Mt 23,11; Mk 9,35-37; Lk 9,48
 • 1 Tim 2,5-6

Atsauces:

 • Mk 10,35 par.: Mk 15,40; Mt 27,56; J 19,25; Mt 4,21; 10,2; 17,1; 26,37.
 • Mk 10,36-37 par.: Mt 19,28; 25,31.33nn; 41; Mk 10,37; Mt 13,41; 16,28; Rom 8,17; 2 Sam 16,6; 2 Hr 3,17; Ps 110,1.
 • Mk 10,38 par.: Mk 14,36; Mt 26,39; Lk 22,42; J 18,11; Is 51,17,22; Rdz 4,21; Ps 11,6; 75,9; Ez 23,32n; Ps 42,7; 69,2n; Is 43,2.
 • Mk 10,39 par.: Apd 4,3; 5,33.40; 12,2.

Rakstu vieta: Mk 10, 41-45 

Paralēlās vietas:

 • Mt 20, 24-28;
 • Lk 22, 24-27

Līdzīga tēma: –

Atsauces:

 • Mk 10,41 par.: Lk 9,46.
 • Mk 10,42 par.: 1 Sam 8,5nn; Dan 13,5; Ps 9,26.31 (LXX); Lk 22,25-27; J 12,13; 14,30; 16,11; 1 Kor 2,6; Atkl 1,5; 1 P 5,3.
 • Mk 10,45 par.: Is 53,10nn; Dan 7,14; Flp 2,7; Ps 49,8; Sīr 29,15; 1 Mak 2,50; 6,44; 2 Mak 7,37; J 12,26; Tit 2,14; 1 P 1,18; Ps 130,8; Izc 21,30; Lev 19,20; 25,24.51; Sk 3,46nn; 35,51; Is 45,13 utt; 1 Tim 2,6; Lk 1,68; 2,38; Ebr 9,12; 2 Kor 5,15 utt.; 1 Kor 9,19; 2 Kor 4,5; Gal 5,13; Rom 12,10; Flp 2,3.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16