Mk 10, 13-16

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 10, 13-16

13. Un Viņam atnesa bērniņus, lai Viņš tiem pieskartos, bet mācekļi norāja nesējus. 14. Jēzus, tos redzēdams, saīga un sacīja viņiem: Laidiet bērniņus pie manis nākt un neliedziet viņiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. 15. Patiesi, es jums saku: kas Dieva valstību nepieņem kā bērns, tas tanī neieies. 16. Un Viņš tos apskāva un, uzlicis tiem rokas, tos svētīja. 


Jaunais tulkojums: 

13 Un tie nesa bērniņus pie Jēzus, lai viņš tiem pieskartos. Bet mācekļi tos norāja. 14 Jēzus, to redzēdams, sadusmojās un tiem sacīja: “Laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. 15 Patiesi es jums saku: kas Dieva valstību nesaņems kā bērniņš, tas nekad neieies tajā.” 16 Un viņš tos apkampa, uzlika tiem rokas un tos svētīja.


Paralēlās vietas:

  • Mt 19, 13-15;
  • Lk 18, 15-17

Līdzīga tēma:

  • Mt 18, 2-5;
  • Mk 9, 35-37;
  • Lk 9, 47-48;
  • J 3, 3-5;

Atsauces:

  • Mk 10,13 par.: Mk 5,23; 6,5; 7,32; 8,23.25; 16,18; Lk 4,40; 13,13; Mk 3,10; 5,27 par.; 6,56 par.: 9,38; Lk 9,49.
  • Mk 10,14 par.: Mk 1,41; 10,14; 14,4; 9,38n; Apd 8,36; 10,47; 11,17.
  • Mk 10,15 par.: Mt 19,14; Mk 10,14; Lk 18,16.
  • Mk 10,16 par.: Rad 48,10.14.17n; Sk 27,18.23; At 34,9; Tob 10,14; 11,17; Ps 139,5; Apd 8,17.19; 19,6; Mt 9,18; Mk 6,5; 7,32; 8,23.25; 9,36; Lk 4,40; Apd 9,12.17; 28,8. 

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16