Lk 7, 36-50

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 7, 36-50

36. Bet kāds no farizejiem lūdza Viņu, lai Viņš pie tā ēstu. Viņš, iegājis farizeja namā, novietojās pie galda. 37. Un, lūk, tanī pilsētā viena sieviete, kas bija grēciniece, uzzinājusi, ka Viņš piedalās mielastā farizeja namā, atnesa alabastra traukā svaidāmo eļlu; 38. Un tā, nostājusies aiz Viņa pie Viņa kājām, sāka asarām slacināt Viņa kājas un susināt tās ar saviem galvas matiem, un skūpstīja Viņa kājas, un svaidīja tās ar eļlu.

39. Bet farizejs, kas Viņu bija aicinājis, domāja sevī, sacīdams: Ja Tas būtu pravietis, tad gan zinātu, kas un kāda ir šī sieviete, kas Viņam pieskaras, jo tā ir grēciniece. 40. Un Jēzus atbildēja un sacīja viņam: Sīman, man tev kas sakāms. Bet viņš teica: Mācītāj, saki! 41. Kādam naudas aizdevējam bija divi parādnieki: viens bija parādā pieci simti denāriju un otrs – piecdesmit. 42. Tā kā šiem nebija no kā atdot, viņš atlaida abiem. Kurš no tiem viņu vairāk mīl? 43. Sīmanis sacīja, atbildēdams: Domāju, ka tas, kam vairāk atlaida. Bet Viņš tam sacīja: Tu pareizi esi spriedis.

44. Un Viņš, pagriezies pret sievieti, sacīja Sīmanim: Vai tu redzi šo sievieti? Es ienācu tavā namā, un tu nedevi ūdeni manām kājām; bet šī asarām slacināja manas kājas un saviem matiem tās susināja. 45. Tu mani neskūpstīji, bet šī, tikko es ienācu, nepārstāj skūpstīt manas kājas. 46. Tu nesvaidīji ar eļlu manu galvu, bet viņa ar svaidāmo eļlu svaidīja manas kājas. 47. Tāpēc es tev saku: viņai daudzie grēki tiek piedoti, jo viņa ļoti mīlējusi; bet kam mazāk piedod, tas mīl mazāk. 48. Un Viņš sacīja tai: Tavi grēki tev tiek piedoti! 49. Un tie, kas ar Viņu atradās pie galda, sāka sevī runāt: Kas Viņš tāds, kas pat grēkus piedod? 50. Bet Viņš sacīja sievietei: Tava ticība tevi glābusi, ej mierā!


Jaunais tulkojums: 

36 Kāds farizejs lūdza viņu, lai viņš pie tā ēstu; un, farizeja namā iegājis, viņš apsēdās. 37  Un, redzi, tajā pilsētā kāda sieviete, kas bija grēciniece, uzzinājusi, ka viņš ir farizeja namā, atnesa alabastra trauciņu ar smaržīgu svaidāmo eļļu 38 un nostājās aiz Jēzus, krita pie viņa kājām un raudādama sāka ar savām asarām slacīt viņa kājas un ar saviem matiem tās žāvēt, un skūpstīja viņa kājas un iezieda ar svaidāmo eļļu.

39 Farizejs, kas viņu bija aicinājis, to redzēdams, pie sevis noteica: “Ja šis būtu pravietis, tad pazītu gan, kas un kāda ir šī sieviete, kas viņam pieskaras, jo tā ir grēciniece.” 40 Un Jēzus, vērsies pie viņa, sacīja: “Sīmani, man tev kas sakāms.” Un tas sacīja: “Saki, Skolotāj!” – 41 “Kādam naudas aizdevējam bija divi parādnieki, viens tam bija parādā pieci simti denāriju un otrs – piecdesmit. 42 Kad neviens no tiem nespēja parādu atdot, viņš abiem to atlaida. Kurš no tiem viņu vairāk mīlēs?” 43 Sīmanis atbildēja: “Es domāju – tas, kam tika vairāk atlaists.” Jēzus sacīja: “Tu pareizi spried.”

44 Un, pagriezies pret sievieti, viņš Sīmanim teica: “Vai redzi šo sievieti? Es ienācu tavā namā, tu man kāju mazgāšanai ūdeni nedevi, bet viņa manas kājas ar asarām slacīja un ar matiem tās susināja. 45 Tu mani nenoskūpstīji, bet viņa, kopš te esmu ienācis, nemitējas skūpstīt manas kājas. 46 Manu galvu ar eļļu tu neesi svaidījis, bet viņa ar smaržīgo eļļu svaidīja manas kājas. 47 Es tev saku, viņas daudzie grēki ir piedoti, jo viņā ir daudz mīlestības. Bet, kam maz piedod, tas maz mīl.” 48 Un viņš tai teica: “Tavi grēki tev ir piedoti.” 49 Un tie, kas bija pie galda, savā starpā runāja: “Kas viņš tāds, ka pat grēkus piedod?” 50 Bet sievietei viņš sacīja: “Tava ticība tevi ir izglābusi. Ej ar mieru!”


Paralēlās vietas:

 • Mt 26, 6-13;
 • Mk 14, 3-9;
 • J 12, 1-8

Līdzīga tēma:

 • Lk 10, 38-42;
 • 17, 19;
 • 8, 48;
 • 18, 42

Atsauces:

 • Lk 7,36 par.: Mt 21,17; Lk 11,37; 14,1; Mk 1,40 par.; Lk 17,12.
 • Lk 7,37 par.: Dz 1,12; 4,13n; Ps 23,5.
 • Lk 7,39: Mt 16,14 par.; 21,11.46; Mk 6,15; Lk 7,16; 24,19; J 4,19; Lk 22,64; Apd 5,9; 1 Kor 14,24n.
 • Lk 7,41: Mt 18,23nn; 25,14nn; Lk 16,1nn; 19,12nn.
 • Lk 7,42: Lev 25,8-17.
 • Lk 7,43: Lk 10,28; 20,21.
 • Lk 7,44b: Rad 18,4; 19,2; 24,32; 43,24; 1 Sam 25,41; J 13,5nn; 1 Tim 5,10.
 • Lk 7,45: 2 Sam 15,5 utt.; Mt 26,48 par.; Apd 20,37; 1 Kor 16,20; 2 Kor 13,12; 1 Tes 5,26; 1 P 5,14.
 • Lk 7,46: Ps 133,2; 23,5;
 • Lk 7,48: Mt 9,2; Mk 2,5; Lk 5,20.
 • Lk 7,49: Lk 5,21; J 5,12; Mk 2,6n.
 • Lk 7,50: 1 Sam 1,17.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16