Lk 4, 31-37

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 4, 31-37

31. Un Viņš aizgāja uz Galilejas pilsētu Kafarnaumu, un tur Viņš sabatos tos mācīja. 32. Un visi bija pārsteigti par Viņa mācību, jo Viņa vārdi bija vareni.

33. Un sinagogā atradās cilvēks, kas bija nešķīstā gara apsēsts, un viņš kliedza stiprā balsī, 34. Sacīdams: Dod mieru! Kas mums ar Tevi, Jēzu no Nācaretes? Vai Tu esi nācis mūs nomaitāt? Es zinu, Tu esi Dieva Svētais. 35. Un Jēzus norāja to, sacīdams: Paliec klusu un izej no viņa! Un ļaunais gars nogāza to zemē viņu vidū un izgāja no tā, nekā ļauna viņam nenodarījis. 36. Un visus pārņēma bailes; un viņi runāja savā starpā, sacīdami: Kas tas par vārdu, jo Viņš ar varu un spēku pavēl nešķīstajiem gariem, un tie iziet?

37. Un vēsts par Viņu izpaudās visās šī apgabala vietās.


Jaunais tulkojums:

31 Tad viņš aizgāja uz Kapernaumu, pilsētu Galilejā, un sabatā mācīja ļaudis. 32  Tie bija izbrīnījušies par viņa mācību, jo viņa vārdi bija vareni.

33 Tur sinagogā bija kāds vīrs ar nešķīsta dēmona garu, un tas skaļā balsī sāka kliegt: 34 “Laid, kāda tev ar mums daļa, Jēzu, Nācarieti! Vai esi nācis mūs pazudināt? Es zinu, kas tu esi – Dieva Svētais!” 35 Jēzus to apsauca: “Apklusti un izej no viņa!” Dēmons, nogāzis apsēsto zemē ļaužu vidū, izgāja no tā, neko tam nenodarījis. 36 Tad visus pārņēma bailes, un ļaudis cits citam jautāja: “Kas tie par vārdiem, kuru varā un spēkā viņš pavēl nešķīstiem gariem un tie iziet?” 

37 Un valodas par viņu izpaudās visā apgabalā. 


Rakstu vieta: Lk 4,31-32

Paralēlās vietas:

 • Mt 1, 21-22

Līdzīga tēma: – 

Atsauces:

 • Lk 4,31 par.: Mt 8,5; 17,24; Mk 2,1; 9,33; Lk 7,1; J 6,17.24.59.
 • Lk 4,32
  • sal. ar → Mt 1,28: Mt 11,1; 13,53; 19,1; 26,1.
  • un ar  Mk 1,22 par.: Mk 1,27; 6,2; 7,37; 10,26; 11,18; Lk 9,43; Mt 13,54; 19,25; 22,33.

Rakstu vieta: Lk 4,33-37

Paralēlās vietas:

 • Mt 1, 23-28

Līdzīga tēma: –  

Atsauces:

 • Lk 4,33 par.: Lev 1,2; Mk 3,1; 4,26; 5,2; 7,11; 8,36-37; 11,2; 12,1; 13,34; 14,13 u.t.t..; Mk 3,30; 6,7; 7,25; 9,17; Mt 10,1 u.t.t..; Zah 13,2; Mk 3,11; 5,5.7; 9,26; Mt 8,29; Lk 4,41; 8,28.
 • Lk 4,34 par.: Ties 11,12; 2 Sam 16,10; 19,23; 1 Ķēn 17,18; 2 Ķēn 3,13; 9,18n; 2 Hr 35,21; Mk 5,7; Mt 8,29; 27,19; Lk 8,28; J 2,4;
 • Lk 4,34“Dieva Svētais”: Ties 13,7; 16,17; Ps 106,16; J 6,69; 1 J 2,20; 3,8; Apd 3,14; 4,27.30; Atkl 3,7.
 • Lk 4,35 par.: Mk 1,34; 3,12; 9,25; Mt 12,16; 17,18; Lk 4,41; 9,42; Mk 9,26; Lk 9,39.
 • Lk 4,36 par.: Mk 4,41 par: Lk 4,36.
 • Lk 4,37 par.: Mk 1,39; Lk 21,25; Apd 2,2; Ebr 12,19.

Komentāri

 • Var teikt, ka neko nepaveicis Nācaretē, Jēzus nonāca Kafarnaumā. Šī pilsēta atradās Galilejas ezera ziemeļos, ap 5 km no Jordānas upes. Jēzus bieži uzturējās šajā pilsētā savas publiskās kalpošanas laikā. Viņš pats šo vietu uztvēra kā savas mājas (sal.: Mt 4, 13; Mk 2, 1). 
 • Tur, tāpat kā Nācaretē (iespējams, sinagogā), Viņš mācīja cilvēkus sabatā. Šoreiz Viņš pārsteidza nevis ar savu gudrību, bet drīzāk ar savas mācības autoritāti. Pildot skolotāja lomu, Kristus vienlaikus bija arī likumdevējs. Viņa vārds bija pilns autoritātes. 
  • Kalna sprediķis, kas mums zināms no Mateja Evaņģēlija, ir ļoti tipisks šādas mācības piemērs. 
 • Izbrīnam par Jēzus mācību un darbību vērotājos pievienojās šausmu izjūta, kad Jēzus brīnumaini atbrīvoja apsēsto personu, kas atradās sinagogā. Tas norāda, cik liela vara piemīt Dievam un kā tā pārspēj cilvēka saprašanu.
 • Nedrīkst sajaukt dziedināšanas realitāti ar eksorcismiem. Evaņģēlijs skaidri norāda uz Jēzus teiktā un Viņa rīcības atšķirību attiecībā uz slimo un ļauno garu apsēsto cilvēku (dziedināšanas piemēri: Mk 10, 46-52; J 5, 1-9; eksorcismu piemēri: Mk 1, 23-26; Mt 17, 14-18). Ar slimo Jēzus runā un veic dziedināšanu, ar ļauno garu Jēzus nediskutē, bet ar skaidru pavēli liek tam iziet no cilvēka. 
 • Evaņģēlijā, kuru uzrakstījis svētais Lūkass, ir vēl trīs citu eksorcismu apraksti: 8, 26-39; 9, 37-43a; 13, 10-17: 
  • 8, 26-39 → pilnais teksts (jāatver)
   26. Un viņi pārcēlās uz geraziešu apgabalu, kas iepretim Galilejai. 27. Un, kad Viņš izkāpa krastā, Viņu sastapa kāds vīrs, kas jau ilgāku laiku bija ļaunā gara apsēsts. Drēbes viņš nevalkāja un arī mājās nedzīvoja, bet kapenēs. 28. Viņš, ieraudzījis Jēzu, krita Viņa priekšā, un, skaļā balsī kliegdams, sacīja: Kas man ar Tevi, Jēzu, visaugstākā Dieva Dēls? Es Tevi lūdzu, nemoci mani! 29. Un Viņš pavēlēja nešķīstajam garam iziet no šī cilvēka, jo jau ilgu laiku viņš mocīja to. Un viņu saistīja važās un dzelžos, lai sargātu viņu. Bet viņš sarāva važas, un ļaunais gars to dzina tuksnesī. 30. Bet Jēzus viņam jautāja, sacīdams: Kāds ir tavs vārds? Un viņš atbildēja: Leģions, jo daudzi ļaunie gari bija viņā iegājuši. 31. Un tie lūdza Viņu, lai Viņš nepavēl tiem iet bezdibenī. 32. Bet tur bija liels cūku bars, kas ganījās kalnā; un tie lūdza Viņu, lai atļauj ieiet tanīs. Un Viņš tiem atļāva. 33. Tad ļaunie gari, izgājuši no cilvēka, iegāja cūkās; un ganāmais pulks no kraujas strauji metās ezerā un noslīka. 34. Kad gani redzēja notikušo, viņi aizskrēja un izstāstīja par to pilsētā un ciemos. 35. Un viņi izgāja skatīt notikušo, un, atnākuši pie Jēzus, atrada cilvēku, no kura bija izgājuši ļaunie gari, apģērbtu un pilnā prātā sēžam pie Viņa kājām, un tie izbijās. 36. Bet tie, kas redzēja, stāstīja viņiem, kā tas no leģiona izdziedināts. 37. Un viss geraziešu apgabala iedzīvotāju vairākums lūdza Viņu aiziet no tiem, jo viņus bija pārņēmušas lielas bailes. Bet Viņš, iekāpis laivā, atgriezās atpakaļ. 38. Un vīrs, no kura ļaunie gari bija izgājuši, lūdza Viņu, lai atļauj palikt pie Viņa; bet Jēzus atlaida to, sacīdams: 39. Atgriezies savās mājās un stāsti, ko Dievs tev lielu darījis! Un viņš gāja, sludinādams visā pilsētā, ko lielu Jēzus viņam darījis.
  • 9, 37-43 → pilnais teksts (jāatver)
   37. Bet notika nākošajā dienā, kad viņi nokāpa no kalna, ka daudz ļaužu satika viņus. 38. Un, lūk, kāds vīrs ļaudīs kliedza, sacīdams: Mācītāj, lūdzu Tevi, uzlūko manu dēlu, jo viņš man ir vienīgais! 39. Jo, lūk, gars viņu satver; un viņš piepeši kliedz, un tas viņu plosa un grūsta līdz putām, un novārdzinātu vēl negrib atstāt. 40. Un es lūdzu Tavus mācekļus izdzīt to, bet viņi nevarēja. 41. Bet Jēzus atbildēja un sacīja: Ak neticīgā un izvirtusī cilts, cik ilgi es vēl būšu pie jums un cik cietīšu? Ved savu dēlu šurp! 42. Un kad viņš nāca, ļaunais gars svaidīja viņu un grūstīja. 43. Bet Jēzus norāja nešķīsto garu un izdziedināja jaunekli, un atdeva viņu tēvam.
  • 13, 10-17 → pilnais teksts (jāatver)
   10. Un Viņš mācīja sabatos to sinagogā. 11. Un, lūk, sieviete: tai astoņpadsmit gadu bija slimības gars; un viņa bija saliekta un nespēja pat augšup paskatīties. 12. Jēzus, ieraudzījis viņu, pasauca to pie sevis un sacīja tai: Sieviete, tu esi atbrīvota no savas slimības. 13. Un Viņš uzlika tai rokas; un tūdaļ tā uzcēlās un godināja Dievu. 14. Bet sinagogas priekšnieks, saīdzis, ka Jēzus dziedināja sabatā, sāka runāt ļaudīm, sacīdams: Ir sešas dienas, kurās jāstrādā; tanīs nāciet un dziedinieties, bet ne sabatā! 15. Bet Kungs atbildēja viņam, sacīdams: Jūs, liekuļi, vai katrs no jums sabatā neatraisa savu vērsi vai ēzeli no siles un neved dzirdināt? 16. Bet vai nevajadzēja sabatā atraisīt no šīm saitēm šo Ābrahama meitu, kuru sātans bija saistījis, lūk, jau astoņpadsmit gadu? 17. Un kad Viņš to pateica, visi Viņa pretinieki nosarka, bet visa tauta priecājās par visu, ko Viņš vareni darīja.
     
 • Līdzās Jēzus veikto eksorcismu aprakstiem tie vispārēji pieminēti sekojošos pantos: 4, 40-41; 6, 17-19; 7, 21; 13, 32, kā arī Viņa uzrakstītajos Apustuļu darbos – 10, 38.  
 • Domājot par Jēzus dievišķo spēku atbrīvot cilvēku no ļaunā gara ietekmēm (līdz atbrīvošanai no apsēstības), ir vērts ņemt vērā ļoti nozīmīgu fragmentu (11, 14-26), kurā Jēzus skaidro atbrīvošanas būtību un sava spēka izcelsmi, kā arī ļaunā gara uzvedību: 
  • 11, 14-26 → pilnais teksts (jāatver)
   14. Un Viņš izdzina ļauno garu; un tas bija mēms. Un kad ļaunais gars bija izdzīts, mēmais sāka runāt, un ļaudis brīnījās. 15. Bet daži no tiem sacīja: Viņš izdzen velnus ar Belcebula, velnu virsnieka, spēku. 16. Un citi, kārdinādami Viņu, prasīja Viņam zīmi no debesīm. 17. Bet Viņš, redzēdams to domas, sacīja tiem: Ikviena valsts, kas savā iekšienē sašķēlusies, sabrūk, un nams gāžas pāri namam. 18. Bet ja sātanam vairs nav vienības sevī, kā tad pastāvēs viņa valsts? Jo jūs sakāt, ka es izdzenu ļaunos garus ar Belcebulu. 19. Bet ja es izdzenu ļaunos garus ar Belcebulu, ar ko tos izdzen jūsu bērni? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji. 20. Bet ja es ļaunos garus izdzenu ar Dieva pirkstu, tad tiešām pie jums ir atnākusi Dieva valstība. 21. Ja stiprais apbruņojies sargā savu māju, tad viss, kas viņam ir, paliek drošībā. 22. Bet ja stiprāks par viņu atnāk un uzvar to, tad tas paņem visas viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās, un izdala savu laupījumu. 23. Kas nav ar mani, tas ir pret mani; un kas ar mani nesakrāj, tas izšķiež. 24. Kad nešķīstais gars atstāj cilvēku, tad tas staigā pa tuksnešainām vietām, meklēdams mieru, bet, neatradis to, tas saka: Es atgriezīšos savā mājoklī, no kura izgāju. 25. Un atnācis Viņš atrod to ar slotu izslaucītu un izgreznotu. 26. Tad viņš iet un ņem sev līdz septiņus citus garus, kas ļaunāki par to; un tie tur dzīvo; un šī cilvēka pēdējās lietas kļūst ļaunākas nekā pirmās. 
     
 • Veiktajā uzrādās, ka Jēzus vārdam piemīt tas pats spēks, kā pašiem eksorcismiem. 
 • Raksturīga ir diena, kurā Jēzus atbrīvoja cilvēku no ļaunā gara – sabats. Šī ir diena, kurā – saskaņa ar Dieva plānu – tas, kas parasts, cilvēcisks, grēcīgs, tiek atšķirts no tā, kas neparasts, dievišķs, svēts. Var teikt arī citādāk: tikai Dieva svētums atbrīvo no grēka un ļaunā gara. 
 • Forma, ar kuru Jēzus veic atbrīvošanu, ir kategoriska pavēle. Jēzus nediskutē ar ļauno garu. Līdzīgi bija kārdināšanas laikposmā (sal. Lk 4, 1-13). Te slēpjas svarīga katehēze cilvēkam: nedrīkst diskutēt ar ļauno garu un viņa piedāvāto kārdināšanu, jo tas ievedīs grēkā. 
 • Svētā Lūkasa aprakstītā atbrīvošana, ko veic Jēzus, attiecas gan uz vīriešiem, gan sievietēm. Šis fakts skaidri norāda, ka katram cilvēkam ir tiesības lūgt Dieva žēlastību, kas atbrīvo. Tā nav atkarīga no dzimuma. 
 • Velna izteiktajā atskan dziļas kristoloģiskas patiesības: Jēzus Kristus ir cilvēks un Dieva Dēls. Var teikt, ka ļaunais gars skaidri redz, ka “Dieva Vārds iemiesojās” (sal.: J 1 + Kol 2, 9), jo Viņa personā atzīst klātesošo 
  • cilvēka dabu →  Kas mums ar Tevi, Jēzu no Nācaretes? 
  • dievišķo dabu → Es zinu, Tu esi Dieva Svētais. 
 • Svarīgi atcerēties, ka savu atbrīvošanu no ļaunā gara varas Jēzus ir atstājis Baznīcai, bet divējādos līmeņos: 
  1. visiem kristiešiem ir tiesības lūgt no Dieva atbrīvošanas žēlastību attiecībā uz jebkuru cilvēku, vietu, priekšmetu vai dzīvnieku (Mk 16, 17: “Bet tiem, kas ticēs, sekos šīs zīmes: manā vārdā viņi izdzīs ļaunos garus…”) 
  2. bet eksorcismu kā tādu var veikt vienīgi pats bīskaps vai viņa deleģēts priesteris (“Saaicinājis divpadsmit apustuļus, Viņš [Jēzus] deva tiem spēku un varu pār visiem ļaunajiem gariem un slimību ārstēšanai.” (Lk  9, 1 → Mt 10, 1; sal. Apd 19, 12)
 • Par to lasām Katehismā (1673.nr.):
  • Kad Baznīca publiski un ar autoritāti Jēzus Kristus vārdā lūdz, lai kāda persona vai priekšmets tiktu aizsargāts no ļaunā gara apsēstības un atbrīvots no tās, tad to sauc par eksorcismu. Jēzus to praktizēja, un Baznīca no Viņa ir saņēmusi varu un pienākumu veikt eksorcismus. Vienkāršā formā eksorcisms tiek praktizēts Kristības svinēšanā. Svinīgu eksorcismu, ko sauc par “lielo eksorcismu”, nevar veikt neviens cits, kā vienīgi priesteris ar bīskapa atļauju. Eksorcisms jāveic piesardzīgi, stingri ievērojot Baznīcas ieviestās normas. Eksorcisms ir vērsts uz to, lai izdzītu velnus vai atbrīvotu no velnu ietekmes, un tas notiek ar garīgo spēku, ko savai Baznīcai uzticējis Jēzus. To nevajag sajaukt ar slimību – īpaši psihisku slimību – gadījumiem, kas attiecas uz medicīnas jomu. Tātad pirms eksorcisma svinēšanas ir svarīgi pārliecināties, ka situācija ir saistīta ar ļaunā gara klātbūtni, nevis ar kādu slimību.
 • Šis fragments skaidro, ka Jēzus toreiz veikto un Baznīcas šodien īstenoto eksorcismu mērķis nav cilvēka atbrīvošana no ļaunā gara ietekmes vien, bet tā ir spēcīga zīme, kas parāda, ka “pie mums ir atnākusi Dieva valstība” (sal. Lk 11,20). Tādējādi mēs saprotam, ka pēc būtības eksorcismos galvenais varonis nav velns, bet Dievs!  

Mazas norādes pārdomām un lūgšanai

 • Vai man ir pazīstama priestera Gabriela Amortha vai citu eksorcistu liecības par ļaunā gara realitāti un Jēzus Kristus spēku, kas darbojas Baznīcas aizlūgumos par atbrīvošanu vai pašos eksorcismos? 

 • Cik bieži esmu bijis līdzdalībnieks lūgšanās par atbrīvošanu?

 • Kādā  veidā es līdz šim skaidroju atšķirību starp dziedināšanu un atbrīvošanu no ļaunā gara? 

 • Kāpēc šausmu filmas tik izteiksmīgi norāda uz ļaunā gara klātbūtni un viņa darbību cilvēka dzīvē, bet ne tik skaidri parāda Jēzus atbrīvošanas spēku vai Baznīcas kalpošanas (eksorcismu) būtību? 


 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16