Lk 4, 14-30

M

 

Bībeles stunda


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 4, 14-30

14. Bet Jēzus gara spēkā atgriezās Galilejā, un vēsts par Viņu izpaudās visā apgabalā. 15. un Viņš tos mācīja sinagogās, un visi viņu godināja.

16. Un Viņš nonāca Nācaretē, kur bija uzaudzis, un pēc sava paraduma sabata dienā iegāja sinagogā; un viņš piecēlās lai lasītu. 17. un Viņam pasniedza pravieša Isaja grāmatu. un Viņš, grāmatu atverot, atrada vietu, kur bija rakstīts:

18. Kunga gars ir pār mani; tāpēc Viņš mani svaidīja un sūtīja mani sludināt evaņģēliju nabagiem un dziedināt tos, kam satriekta sirds. 19. Cietumniekiem pasludināt atbrīvošanu un akliem redzi, nomāktos palaist brīvībā, pasludināt Kunga žēlastības gadu un atmaksas dienu.

20. Un Viņš aizvēra grāmatu, atdeva to apkalpotājam un apsēdās. un visu acis sinagogā bija vērstas uz Viņu. 21. un Viņš sāka runāt tiem: šodien šie Raksti izpildījušies jūsu ausīs. 22. un visi Viņam piekrita un brīnījās par Viņa žēlastības vārdiem, kas nāca no Viņa mutes, un sacīja: Vai šis nav Jāzepa dēls? 23. un Viņš tiem sacīja: Jūs katrā ziņā man sacīsiet sakāmvārdu: ārst, izdziedini pats sevi! Mēs dzirdējām lielas lietas notiekam Kafarnaumā; dari to arī šeit, savā tēvijā! 24. Bet Viņš teica: Patiesi es jums saku: neviens pravietis netiek atzīts savā tēvijā. 25. Es jums saku patiesību: daudz atraitņu bija Izraēlī Elija laikā, kad debesis bija slēgtas trīs gadus un sešus mēnešus, tā ka visā zemē valdīja liels bads, 26. Bet ne pie vienas no tām netika sūtīts Elijs, kā vien pie sievietes atraitnes Sidonas Sareptā. 27. un daudz spitālīgo bija pravieša Eliseja laikā, bet neviens no viņiem netika šķīstīts kā vien sīrietis Naamans. 28. un visi, to dzirdēdami, kļuva pilni dusmu. 29. un tie cēlās un izmeta Viņu no pilsētas ārā, un noveda Viņu līdz kalna virsotnei, uz kura to pilsēta bija celta, lai Viņu nogrūstu zemē. 30. Bet Viņš, iedams starp tiem, aizgāja.


Jaunais tulkojums:

14. Bet Jēzus gara spēkā atgriezās Galilejā, un vēsts par Viņu izpaudās visā apgabalā. 15. un Viņš tos mācīja sinagogās, un visi viņu godināja.

16. un Viņš nonāca Nācaretē, kur bija uzaudzis, un pēc sava paraduma sabata dienā iegāja sinagogā; un viņš piecēlās lai lasītu. 17. un Viņam pasniedza pravieša Isaja grāmatu. un Viņš, grāmatu atverot, atrada vietu, kur bija rakstīts:

18. Kunga gars ir pār mani; tāpēc Viņš mani svaidīja un sūtīja mani sludināt evaņģēliju nabagiem un dziedināt tos, kam satriekta sirds. 19. Cietumniekiem pasludināt atbrīvošanu un akliem redzi, nomāktos palaist brīvībā, pasludināt Kunga žēlastības gadu un atmaksas dienu.

20. Un Viņš aizvēra grāmatu, atdeva to apkalpotājam un apsēdās. un visu acis sinagogā bija vērstas uz Viņu. 21. un Viņš sāka runāt tiem: šodien šie Raksti izpildījušies jūsu ausīs. 22. un visi Viņam piekrita un brīnījās par Viņa žēlastības vārdiem, kas nāca no Viņa mutes, un sacīja: Vai šis nav Jāzepa dēls? 23. un Viņš tiem sacīja: Jūs katrā ziņā man sacīsiet sakāmvārdu: ārst, izdziedini pats sevi! Mēs dzirdējām lielas lietas notiekam Kafarnaumā; dari to arī šeit, savā tēvijā! 24. Bet Viņš teica: Patiesi es jums saku: neviens pravietis netiek atzīts savā tēvijā. 25. Es jums saku patiesību: daudz atraitņu bija Izraēlī Elija laikā, kad debesis bija slēgtas trīs gadus un sešus mēnešus, tā ka visā zemē valdīja liels bads, 26. Bet ne pie vienas no tām netika sūtīts Elijs, kā vien pie sievietes atraitnes Sidonas Sareptā. 27. un daudz spitālīgo bija pravieša Eliseja laikā, bet neviens no viņiem netika šķīstīts kā vien sīrietis Naamans. 28. un visi, to dzirdēdami, kļuva pilni dusmu. 29. un tie cēlās un izmeta Viņu no pilsētas ārā, un noveda Viņu līdz kalna virsotnei, uz kura to pilsēta bija celta, lai Viņu nogrūstu zemē. 30. Bet Viņš, iedams starp tiem, aizgāja.


Rakstu vieta: Lk 4,14-15 

Paralēlās vietas:

 • Mt 4,13-17
 • Mk 1,14-15
 • J 4,43-46a

Līdzīga tēma: – 

Atsauces:

 • Lk 4,14: Mt 9,26; 4,24; 9,31; 14,1; Mk 1,28.45; Lk 4,37; 7,17; 5,15.
 • Lk 4,15 → sal. ar Mk 1,14 par.: Mt 14,3; Apd 10,37; J 3,22-24; 4,1; Mk 1,9.

Rakstu vieta: Lk 4,16-30

Paralēlās vietas:

 • Mt 15, 53-58
 • Mk 6, 1-6a
 • J 4,43-46a

Līdzīga tēma:

 • J 7,15; 6,42; 4,44

Atsauces:

 • Lk 4,16: Apd 7,20n; 22,3; Lk 2,51; Apd 17,2; 13,14; 16,13.
 • Lk 4,17: Apd 13,15.27; Atkl 5,2.
 • Lk 4,18: Lk 3,22; 4,1; Apd 10,38; Is 58,6; 61,1n.
 • Lk 4,19: Lev (3Moz) 25,10?.
 • Lk 4,20: Apd 6,15; 10,4; 3,4.
 • Lk 4,22 par.: Mk 1,22; 7,27; 10,26; 11,18; Mt 7,28; 19,25; 22,33; Apd 14,3; 20,24.32; Ps 45,3; Lk 2,40; Apd 4,33; 6,8; 7,10; Is 55,11 utt.; Kol 4,6.
 • Lk 4,23: Mt 27,42; Sīr 18,20; Mt 9,12; Lk 10,15; 4,31.40; 7,1.
 • Lk 4,25: 1 Ķēn 17,1; 18,1; Jk 5,17n (sal. Dan 7,25; Atkl 12,14 utt.).
 • Lk 4,26: 1 Ķēn 17,9.
 • Lk 4,27: 2 Ķēn 5,14; 7,3.
 • Lk 4,28: Apd 7,54-60.
 • Lk 4,30: J 7,30; J 8,59 utt.; Lk 22,3.53.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16