Lk 1, 46-56

M

 

Bībeles stunda


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 1, 46-56

46. Un Marija sacīja: Augsti slavē Kungu mana dvēsele. 47. Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā, 48. Jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones pazemību; lūk, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes, 49. Jo Varenais lielas lietas manī darījis; un svēts ir Viņa vārds. 50. Un Viņa žēlsirdība paliek paaudžu paaudzēs tiem, kas Viņa bīstas. 51. Viņš parādīja varu ar savu elkoni, izklīdinādams lepnos savā sirdsprātā. 52. Viņš varenos gāza no troņiem un paaugstināja pazemīgos. 53. Izsalkušos viņš pildīja labumiem un bagātos atstāja tukšā. 54. Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli, atminējies savu žēlsirdību, 55. Kā Viņš runājis mūsu tēviem, Ābrahamam un viņa pēctečiem mūžīgi. 56. Bet Marija palika pie viņas kādus trīs mēnešus un tad atgriezās savās mājās.


Jaunais tulkojums: 

46 Un Marija sacīja: “Mana dvēsele augstu teic Kungu, 47 un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju, 48 jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību. Redzi, no šā laika visas paaudzes mani teiks svētīgu. 49 Jo Varenais lielas lietas man ir darījis, un svēts ir viņa vārds. 50 Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm pie tiem, kas viņa bīstas. 51 Varenus darbus viņš darījis ar savu labo roku un izklīdinājis sirdsprātā lepnos. 52 Viņš nogāzis varenos no troņiem un paaugstinājis pazemīgos. 53 Izsalkušos viņš piepildījis ar labumiem, un bagātos viņš aizraidījis tukšā. 54 Viņš gādājis par savu kalpu Israēlu un pieminējis savu žēlsirdību, 55  kā viņš solījis mūsu tēviem, Ābrahāmam un viņa pēcnācējiem uz mūžiem.”


Paralēlās vietas:

Līdzīga tēma: –   

Atsauces:

 • Lk  1, 46-55: 1 Sam 1,1-10.
 • Lk 1,46: Ps 40,16; 77,2n; Lk 1,58; Apd 5,13; 10,46; 19,17.
 • Lk 1,47: Hab 3,18 (Is 61,10); 1 Sam 2,1; Ps 34,9; 24,5; 25,5; Sīr 51,1; 1 Tim 1,1; 2,3; 4,10; Tit 1,3; 2,10; 3,4.
 • Lk 1,48: 1 Sam 1,11 (Ps 113;5n); At 26,7; Ps 30,7; Judt 6,19; Rad 29,32; 1 Sam 9,16; 2 Sam 16,12; 2 Ķēn 14,26; Ps 9,14; 25,18; Lk 1,38.53; Lk 5,10; Apd 18,6; Lk 1,45; 11,27; MaI 3,12; Rad 30,13.
 • Lk 1,49: Apd 2,11; At 10,21; Ps 70,19; 126,2n; 121,4; Sof 3,17 utt.; Ps 111,9.
 • Lk 1,50: Ps 102,13.17; 89,2; Lk 1,58.72.78.
 • Lk 1,51: Ps 89,11 (2 Sam 22,28); 118,15; 18,28; Jer 32,17; Rad 11,4.8.
 • Lk 1,52: Ez 21,31 (Ps 147,6; Īj 12,19; 5,11; 1 Sam 2,7); Sīr 10,14; Lk 1,48; sal.: Jk 4,6; 1 P 5,5 (Sak 3,34).
 • Lk 1,53: Ps 106,9 (Ps 21,26; 103,28; 1 Sam 2,5); Rad 31,42; Īj 22,9; Jer 5,27.
 • Lk 1,54: Is 41,8n; 42,1-4 utt.; Ps 98,3.
 • Lk 1,55: Izc 2,24; 32,13; At 9,27; Ps 104,8-11.42; Mih 7,20; 2 Sam 22,51 (Rad 17,7; 18,18; 22,17).

Komentāri

 • Šī himna ir kā trīskārtīga pateicība: a) par īpašu Marijas apdāvināšanu un pagodināšanu (45-50); b) par Dieva labvēlību un žēlsirdību attiecībā uz savu tautu (51-54); c) par Dieva uzticību solījumiem, kas tika doti senčiem (ticības tēviem).
 • Himna ir it kā noausta no Vecās Derības tekstiem (skatiet piezīmes Evaņģēlija tekstam).
 • Te atskan liels prieks, uz ko Mariju aicināja eņģelis sludināšanas laikā. Tagad Viņa apzinās, kas noticis, un tas atskan vārdos: “Jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones pazemību…” , un ar to pauž savu sirds prieku. Pēc noskaņas un satura Marijas dziesma atgādina Annas skaisto dziedājumu, kas skanēja tad, kad piedzima pravietis Samuēls (sal. 1 Sam 2, 1-10).
 • Šī lūgšana ir kā kāpšanas kalnā auglis: Marija saņem žēlastības; tad deg Dievišķajā Ugunī; dalās tajā ar Elizabeti; viņa savukārt slavē Dievu un Mariju; Marija atbild ar vēl lielāku pielūgsmi. Tādēļ himnas būtību var labi attēlot citādāk – ar ugunskura ikonu: it kā kāds pie degoša ugunskura pieliktu klāt  pagales – un deg vēl lielāka uguns.
 • Jaunavas lūgšanā parādās pravietojums par Viņas turpmāko kultu Baznīcas dzīvē, tas notiks saskaņā ar paša Dieva lēmumu. Viņš bija lēmis Viņu tā apdāvināt: “No šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes, jo Varenais lielas lietas manī darījis; un svēts ir Viņa vārds.”
 • Himnā vislielākā uzmanība veltīta Dieva žēlsirdībai. Tā izpaudās vairākos notikumos un Izraēļa vēstures posmos, bet žēlsirdību var attiecināt arī uz vispārēju Dieva nostāju attiecībā uz cilvēkiem. Var teikt, ka tā drīz atklāsies Jēzus publiskajā kalpošanā (sal., piemēram: Mt 9,13; 12,7; Lk 10,37).
 • Ir vērts pamanīt, ka Marijas dziesmā Dieva darbi ir apdziedāti, izmantojot 7 darbības vārdus. Bībeles simbolikā skaitli 7 parasti saista ar pilnību un to, kas dievišķs.
 • Apdziedot Dieva īpatnības, Marija akcentē trīs, kas ir tik raksturīgas Vecās Derības pieredzei un tajā paustajai dievbijībai: Dievs ir varens, svēts un žēlsirdīgs.

Mazas norādes pārdomām un lūgšanai

 • Kuras no Dieva darbībām, kas tiek apdziedātas  Jaunavas Marijas himnā, esmu piedzīvojis savā dzīvē un varu par to šodien pateikties lūgšanā? Kādu Dieva intervenci savā vai savas ģimenes dzīvē es  centīšos izlūgt šodien, Dieva Vārda pamudināts?
 • Kā es reaģēju uz cilvēkiem, kuri ir spējīgi publiski izteikt savas lūgšanas, pielūgsmi vai skaļi dziedāt, pielūdzot Dievu? Vai arī manī darbojas šādas Dieva dāvanas? Vai mana sirds jūt vajadzību slavēt (arī publiski)?
 • Ar kādu mūziku vai dziesmām, manuprāt, būtu jāslavē Dievs Baznīcā? Vai varu tās piedāvāt un izpildīt draudzes lūgšanu grupā?
 • Vai esmu saņēmis pamudinājumu sacerēt slavas dziesmu? Vai esmu bijis paklausīgs šādai iedvesmai? Vai lūdzos un lūgšos par šādas dāvanas saņemšanu sev un citiem ticīgajiem (manā draudzē)?
 • Kāda ir manas sirds pārliecība: lai taptu šāda dziesma, himna, ir vajadzīga nopietna teoloģiska izglītība vai pietiek ar vienkāršu, pat neizglītotu sirdi?

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16