Lk 18, 31-34

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 18, 31-34

31. Bet Jēzus ņēma tos divpadsmit sev līdz un sacīja viņiem: Lūk, mēs ejam uz Jeruzalemi; un viss izpildīsies, ko pravieši rakstījuši par Cilvēka Dēlu.32. Jo Viņu nodos pagāniem un apsmies, un šaustīs, un apspļaudīs,33. Un pēc šaustīšanas Viņu nonāvēs, bet trešajā dienā Viņš celsies augšām.34. Bet no tā viņi neko nesaprata; un šis vārds palika tiem apslēpts; un viņi neaptvēra to, kas tika runāts.


Jaunais tulkojums: 

31 Ņēmis pie sevis tos divpadsmit, viņš tiem sacīja: “Redzi, mēs dodamies uz Jeruzālemi, un piepildīsies viss, ko pravieši rakstījuši par Cilvēka Dēlu. 32 Viņš tiks nodots pagāniem un apsmiets, un mocīts, un apspļaudīts. 33 Un tie šaustīs viņu pātagām un nonāvēs, un trešajā dienā viņš augšāmcelsies.” 34 Viņi no tā neko nesaprata – sacītais viņiem palika apslēpts, un viņi nespēja teikto izprast.


Rakstu vieta: Lk 3534534534 5435

Paralēlās vietas:

  • Mt 20,17-19
  • Mk 10,32-34

Līdzīga tēma:

  • Lk 17,25 (nr 235)
  • Lk 24,6b-7 (nr 352)
  • Lk 24,44-46 (nr 365)
  • Mt 16,21-23; Mk 8,31-33; Lk 9,22 (nr 159)
  • Mt 17,22-23; Mk 9,30-32; Lk 9,43b-45

Atsauces:

  • Mk 10,32: Mk 6,7; 9,35.
  • Mt 20,18 par.: Mk 2,10.28; 8,38; 9,9.12; 10,45; 13,26; 14,21.41.62 par.; Mt 8,20 par.; 11,19 par.; 12,32 par.; 12,40 par.; 24,27.37.39.44 par.; 10,23; 13,37.41; 25,31; 26,2; 16,13.28; 18,11; 19,28; Lk 17,22; 18,8; 19,10; 21,36; 22,48; 6,22; 9,56; 12,8; J 1,51; 4,13n:; 5,27; 6,27.53.62; 8,28; 9,35; 12,23.34; 13,31; Apd 7,56; Mt 9,15; Mk 2,20; Mt 12,40; 17,12; Mk 9,12; Mt 20,22; Mk 10,38; Mt 26,2.24; Mk 14,21; Lk 22,22; Mt 26,45.54; Lk 12,50; 13,32n; 22,15.37; 23.11; 24,26; J 3,14; 11,50n; 12,32n; 16,16nn; Mk 11,27; 14,43.53; 15,1; Mt 27 41; Mk 11,18; 14,1; 15;31; Mt 26; 57; Lk 20,19; Apd 6,12 utt.
  • Mt 20,19 par.: Mt 27,63; Apd 2,23n; 3,15; 4,10; 12,40; 10,40; 1 Kor 15,4; Mt 12,40; Os 6,2; 2 Ķēn 20,5.8.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16