Lk 18, 24-30

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 18, 24-30

24. Bet Jēzus, redzēdams viņu noskumušu, sacīja: Cik grūti tiem, kam nauda, ieiet Dieva valstībā!25. Vieglāk kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā.26. Tad tie, kas dzirdēja, sacīja: Un kas tad var kļūt pestīts?27. Viņš tiem sacīja: Kas cilvēkiem nav iespējams, tas iespējams Dievam.28. Bet Pēteris sacīja: Lūk, mēs visu atstājām un sekojām Tev.
29. Viņš tiem teica: Patiesi es jums saku: nav neviena, kas atstājis māju vai vecākus, vai brāļus, vai sievu, vai bērnus Dieva valstības dēļ.30. Un kas nesaņem daudz vairāk jau šinī laikā, bet nākošajā mūžā mūžīgo dzīvi.


Jaunais tulkojums: 

24 Redzot viņu nobēdājušos, Jēzus sacīja: “Cik grūti tiem, kam daudz mantas, ieiet Debesu valstībā. 25 Vieglāk kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā.” 26 Tie, kas to dzirdēja, jautāja: “Kas tad var tikt izglābts?” 27 Viņš sacīja: “Kas nav iespējams cilvēkiem, ir iespējams Dievam.” 28 Bet Pēteris sacīja: “Redzi, mēs esam atstājuši visu un tev sekojām.” 29 Viņš tiem sacīja: “Patiesi es jums saku: nav neviena, kas, Dieva valstības dēļ atstājis māju vai sievu, vai brāļus, vai vecākus, vai bērnus, 30 nesaņemtu daudz vairāk jau šajā laikā un nākamajā laikā – mūžīgo dzīvību.”


Rakstu vieta: Lk 3534534534 5435

Paralēlās vietas:

 • Mt 19,23-30
 • Mk 10,23-31

Līdzīga tēma:

 • Mk 9,35b (nr 166)
 • Mt 10,37; Lk 14,26 (nr 103) 

Atsauces:

 • Mt 19,23n par.: Sīr 31,7; Mt 6,24; 23,24; Lk 16,13.
 • Mk 10,24: Mk 1,27; 10,32; Apd 3,11; 9,6.
 • Mt 19,25 par.: At 28,1-14; Mt 7,28; 13,54; 19,25; 22,33.
 • Mt 19,26 par.: Rad 18,14; 10,13; Īj 42,2; Zah 8,6; Lk 1,37; Mk 14:36; Mk 9,23.
 • Mt 19,27 par.: Mk 1,18.20; Lk 5,11.28 utt.
 • Mt 19,28 par.: J 6,67; 11,8; Rom 8,18; Ebr 4,15; Mt 26,36nn; Mk 14,32nn; Lk 22,39nn; Mt 25,31; 20,21; Atkl 3,21; Dan 7,9n.
 • Mk 10,30: 2 Sam 24,3; 1 Hr 2:1,3; Lk 8,8; Mk 3,35; Rom 16,1;

1 Kor 4,15 utt.


 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16