Lk 12, 49-59

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 12, 49-59

49. Es atnācu uguni mest uz zemi, un mana vēlēšanās ir, lai tā iedegtos. 50. Bet man jākristās kristībā: un kā es ilgojos, kamēr tas notiks! 51. Jūs domājat, ka es esmu nācis mieru nest virs zemes? Es jums saku nē, bet šķelšanos! 52. Jo no šī laika pieci vienā namā sašķelsies: trīs pret diviem un divi pret trim. 53. Sašķelsies tēvs pret dēlu un dēls pret savu tēvu, māte pret meitu un meita pret māti. Vīramāte pret savu vedeklu un vedekla pret savu vīramāti.

54. Bet ļaudīm Viņš sacīja: Kad jūs redzat rietumos paceļamies mākoni, jūs tūliņ sakāt: būs lietus; un tā arī notiek. 55. Un kad pūš dienvidu vējš, jūs sakāt: būs karstums; un tā notiek. 56. Jūs, liekuļi, par debess un zemes izskatu jūs protat spriest, bet kāpēc jūs nespriežat par šo laikmetu?

57. Un kāpēc jūs nespriežat paši no sevis, kas taisnīgi? 58. Bet ja tu ej ar savu pretinieku pie priekšnieka, pūlies jau ceļā no tā atbrīvoties, lai viņš tevi neaizvestu pie tiesneša un tiesnesis nenodotu tevi tiesas izpildītājam, un tiesas izpildītājs neiemestu tevi cietumā! 59. Es tev saku: no turienes tu neiziesi, kamēr nebūsi samaksājis pēdējo grasi.


Jaunais tulkojums: 

49 Uguni es esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlos, ka tā jau degtu! 50 Bet ir kristība, kurā man jātop kristītam, un cik es esmu sasaistīts, kamēr tā piepildīsies. 51 Jums šķiet, ka esmu ieradies nest mieru uz zemes? Nebūt ne, es jums saku, bet gan šķelšanos! 52 No šā laika pieci vienā namā sašķelsies: trīs pret diviem un divi pret trim. 53 Tēvs stāsies pret dēlu un dēls pret tēvu, māte pret meitu un meita pret māti, vīramāte pret vedeklu un vedekla pret vīramāti.”

54 Un viņš sacīja ļaužu pūlim: “Kad jūs rietumos redzat paceļamies mākoni, jūs tūlīt sakāt: lietus tuvojas, – un tā notiek. 55 Kad pūš dienvidvējš, jūs sakāt: būs karstums, – un tā notiek. 56 Liekuļi! Zemes un debess izskatu jūs protat pazīt, bet kādēļ jūs nepazīstat šo laiku?

57 Kādēļ jūs paši no sevis neizšķirat, kas ir taisnīgi? 58 Kad tu ar savu pretinieku ej pie pārvaldnieka, centies vēl ceļā ar to izlīgt, lai viņš tevi nevelk pie tiesneša un lai tiesnesis nenodod tevi uzraugam un uzraugs tevi neiemet cietumā. 59 Es tev saku: tu no turienes neiziesi, līdz nebūsi nomaksājis pēdējo grasi.”


Rakstu vieta: Lk 12, 49-53

Paralēlās vietas:

 • Mt 10,34-36

Līdzīga tēma:

 • Mk 10,38

Atsauces:

 • Lk 12, 51 par.: Mt 5,17; 5,9; 10,13 itd.; J 14,27; 6,33; Mih 7,12.
 • Lk 12, 53 par.: Mih 7,6; Mk 13,12 par.; Rad 11,31; Rut 1,6.


Rakstu vieta: Lk 12, 54-56

Paralēlās vietas:

 • Mt 16,2-3

Līdzīga tēma: – 

Atsauces:

 • Lk 12,54: 1 Ķēn 18,44.
 • Lk 12,55: Ez 27,35; Atkl 3,20.
 • Lk 12,56 par.: Lk 14,19.


Rakstu vieta: Lk 12, 57-59

Paralēlās vietas:

 • Mt 5,21-26

Līdzīga tēma:

 • Mk 11,25  

Atsauces:

 • Lk 12,57: Apd 4,19.
 • Lk 12,59 par.: Mt 18,30.


 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16