Lk 11, 37-54

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 11, 27-32

37. Un kad Viņš tā runāja, kāds farizejs lūdza Viņu pie sevis pusdienot. Un Viņš iegājis novietojās. 38. Bet farizejs, sevī pārdomādams, sacīja, kāpēc gan Viņš pirms ēšanas nemazgājas. 39. Bet Kungs sacīja viņam: Tagad jūs, farizeji, tīrāt biķera un bļodas ārpusi, bet kas jūsu iekšienē, tas ir pilns laupījuma un viltības. 40. Jūs neprātīgie! Vai tad tas, kas radīja ārpusi, neradīja arī to, kas iekšpusē? 41. Patiesi, dodiet dāvanu no tā, kas jums pāri paliek, un, lūk, viss jums būs tīrs.

42. Bet bēdas jums, farizeji! Jūs dodat desmito tiesu no mētrām un rūtām, un visādiem dārza augiem, bet atstājat neievērotu taisnību un Dieva mīlestību. Vienu vajadzēja darīt, bet arī otru neatstāt. 43. Bēdas jums, farizeji! Jums patīk pirmās vietas sinagogās un sveicieni tirgus laukumos.
44. Bēdas jums, jo jūs esat kā neredzami kapi, un ļaudis, to nezinādami, staigā pār tiem.

45. Bet kāds no bauslības pratējiem atbildēja Viņam, sacīdams: Mācītāj, tā runādams, Tu dari arī mums negodu. 46. Un Viņš tam sacīja: Arī jums, bauslības mācītāji, bēdas! Jūs apgrūtināt cilvēkus nastām, ko viņi nespēj nest, bet paši jūs pat ar vienu pirkstu nepieskaraties to saitēm. 47. Bēdas jums, kas ceļat praviešiem pieminekļus, bet jūsu tēvi viņus nogalināja! 48. Patiesi jūs apliecināt, ka jūs piekrītat savu tēvu darbiem, jo tie viņus nogalināja, bet jūs ceļat tiem pieminekļus. 49. Tāpēc arī Dieva gudrība sacīja: Es sūtīšu viņiem praviešus un apustuļus; un no tiem viņi dažus nogalinās un vajās, 50. Lai visu praviešu asinis, kas izlietas no pasaules radīšanas, tiktu pieprasītas no šīs cilts, 51. Sākot ar Ābela asinīm, līdz Zaharija asinīm, kas gāja bojā starp altāri un svētnīcu. Tās, es jums saku, tiks pieprasītas no šīs cilts. 52. Bēdas jums, bauslības mācītāji! Atziņas atslēgu jūs paņēmāt, bet paši jūs iekšā neejat, un tiem, kas grib ieiet, jūs to liedzat.

53. Bet kad Viņš to tiem sacīja, farizeji un bauslības mācītāji sāka Viņam neatlaidīgi uzmākties un daudzrunībā nomākt Viņa runu. 54. Tie uzglūnēja un meklēja satvert Viņu vārdos, lai apsūdzētu Viņu.


Jaunais tulkojums: 

37 Kad Jēzus beidza runāt, kāds farizejs uzaicināja viņu pie sevis uz maltīti; un iegājis viņš apsēdās pie galda. 38 Farizejs brīnījās, redzēdams, ka viņš pirms azaida nemazgājas. 39 Un Kungs tam sacīja: “Tagad jūs, farizeji, šķīstījat kausa un bļodas ārpusi, bet jūsu iekšpuse ir pilna alkatības un ļaunuma. 40 Jūs nejēgas, vai tas, kas radījis ārpusi, nav radījis arī iekšpusi? 41 Labāk izdaliet to, kas iekšpusē, žēlastības dāvanās, un, redzi, viss jūsos būs šķīsts.

42  Vai! jums, farizeji! Jūs atdodat desmito daļu no mētrām un rūtām, un visādiem dārzeņiem, bet neievērojat Dieva tiesu un mīlestību; tas jums bija darāms, bet nevajadzēja atstāt novārtā arī šo. 43 Vai! jums, farizeji! Jums patīk pirmās vietas sinagogās un tikt sveicinātiem uz ielām. 44 Vai! jums! Jūs esat kā apslēpti kapi – ļaudis staigā jums pāri un to nezina.”

45 Kāds likuma zinātājs vērsās pie viņa un teica: “Skolotāj, tā runādams, tu aizvaino arī mūs.” 46 Bet viņš teica: “Vai! jums, likuma zinātāji! Jūs uzkraujat cilvēkiem nepanesamas nastas, bet paši šai nastai nepiedurat ne pirksta. 47 Vai! jums! Jūs praviešiem ceļat pieminekļus, bet jūsu tēvi tos nonāvēja. 48 Tādējādi jūs apliecināt, ka piekrītat savu tēvu darbiem, jo viņi tos nonāvēja, bet jūs ceļat pieminekļus. 49 Tādēļ arī Dieva gudrība ir teikusi: es sūtīšu pie viņiem praviešus un apustuļus, no tiem citus nonāvēs, citus vajās, 50 tā ka visu praviešu asinis, kas izlietas no pasaules iesākuma, tiks atprasītas no šīs paaudzes – 51  no Ābela asinīm līdz Zeharjas asinīm, kas tika nonāvēts starp altāri un svētnīcu. Patiesi es jums saku: tās tiks atprasītas no šīs paaudzes. 52 Vai! jums, likuma zinātāji! Jūs esat piesavinājušies atziņas atslēgas. Paši jūs neesat iegājuši un tos, kas grib ieiet, jūs kavējat.”

53 Kad viņš no turienes aizgāja, rakstu mācītāji un farizeji sāka viņam neganti uzbrukt ar uzbāzīgiem jautājumiem, 54 slepus glūnēdami, lai viņu varētu pieķert kādos vārdos un apsūdzēt. 


Rakstu vieta: Lk 11, 37-38

Paralēlās vietas:

 • Mk 7, 1-5

Līdzīga tēma: 

 • Mt 15, 1-2

Atsauces:

 • Lk  11, 37 par.: Apd 10, 14.28; 11, 18; Atkl 21, 27; Lev 15, 11 (LXX) 

Rakstu vieta: Lk 11, 39-54

Paralēlās vietas:

 • Mt 23, 4.6-7.13.23.25-36

Līdzīga tēma:

 • 2 Hr 24, 20-22
 • Rad 4, 8
 • Zah 1, 1
 • Mt 23, 6 → Mk 12, 38b-39; Lk 20, 46
 • Mt 22, 15 → Mk 12, 13 → Lk 20,20 
 • Mt 3, 7 → Lk 3, 7 
 • J 8, 6

Atsauces:

 • Lk 11,  39-41 par.: 2 Sam 19,25; Mk 7,4; Mt 15,10- ; Mk 7,14- ; Mt 6,20; Lk 12,33; J 9,40; Apd 10,2.4.31.
 • Lk 11,42 par.: Lev 27,30; Sk 18,12; At 12,6; 14,22-23; 26,12-15; Neh 10,37-38; 12,44; 13,5.12; 2 Hr 31,5-12; Mal 3,8.10; Lk 18,12; J 5,42.
 • Lk 11,43 par.: J 5,44; Mt 10,41; 13,17 par.
 • Lk 11,44 par.: Apd 23,3.
 • Lk 11,47 par.: 1 Ķēn 19,10.14; Neh 9,26; Jer 2,30; 26,20-24; Lk 6,23; Mt 5,12.
 • Lk 11,48 par.: 1 Tes 2,16.
 • Lk 11,49: Jer 7,25-26; 25,4; Sak 1,20-21; 8,30; 9,3; Gudr 7,12.21.27; 8,1.4-6.8; 11,1.
 • Lk 11,50-51 par.: Rad 4,1-; 9,5; 42,22; 2 Ķēn 4,11; Ez 9,18; Sk 35,33; 2 Hr 24,20-22; Zah 1,1; Mt 27,25; Atkl 18,24.
 • Lk 11,52 par.: Mt 16,9.


 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16