Bībele

M

 

Bībele (Svētie Raksti)


Vārds, kas ir dzīvs un iedarbīgs

(sal. Ebr 4, 12)


Baznīca “neatlaidīgi un īpašā veidā mudina visus Kristum ticīgos ar biežu un regulāru dievišķo Rakstu lasīšanu apgūt ‘Kristus Jēzus [..] pazīšanas visaugstāko vērtību’ (Flp 3, 8) [..]. Taču Svēto Rakstu lasīšanu jāpavada lūgšanai, lai starp Dievu un cilvēku izveidotos cieša saruna, jo ‘lūgšanā mēs vēršamies tieši pie Viņa, Viņu mēs klausāmies, kad lasām dievišķos pravietojumus'”.

sal. KBK 2653

Garīgie tēvi, pārfrāzējot Mateja evaņģēlija 7. nodaļas 7. pantu, īsos vārdos sekojoši apraksta tādas sirds noskaņojumu, kas lūgšanā bagātinājusi sevi ar Dieva Vārdu: “Meklējiet lasīdami, un jūs atradīsiet apcerēdami; klauvējiet lūgdamies, un jums atvērs kontemplācijā.”

KBK 2654

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16