2021_05_23 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANAS lieliem svētkiem (23. V 2021.). Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Apd 2, 1-11 
 • Psalms 104 (103)
 • 1 Kor 12, 3b-7.12-13
  • jeb Gal 5, 16-25
 • J 15, 26-27; 16, 12-15
  • jeb J 20, 19-23
Mazs komentārs caur dzejoli
pr. Pāvils Kamola
Evaņģēlijs dzejas lāsē…
Lasa: Inese Elsiņa

Mest sirdi Vējā

 

Maska cilvēka nepilnībai,
labai gribai nespēka lokā
ir mest vārdus vējam.

Bet varenā Mīlestība
iemeta Vārdu Svētajā Vējā,
lai sirds uzkāptu Kalnā.

Nāciet, atstāsim šo ieleju,
un pēc mūsu “ego” bērēm
iziesim pa augšistabas logu!

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 23.05.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējums Ineses Sliņķes zīmējums

Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi 
 1. Kolekte (pirmā lūgšana Euharistijas laikā) → īpaša norāde uz šīs dienas būtību 
  1. Visvarenais, mūžīgais Dievs (…) izlej, lūdzam, pa visu plašo pasauli Svētā Gara dāvanas,
  2. lai arī šodien Tavu ticīgo sirdīs atbalsotos tas,
  3. ko Tava žēlastība bija panākusi Evaņģēlija sludināšanas pirmajās dienās 
 2. Kas notika Evaņģēlija sludināšanas pirmajās dienās? → divu kāju ikona: PATIESĪBA UN MĪLESTĪBA 
  1. tika sadzirdēts un pieņemts galvenais vēstījums par Jēzu Kristu (Apd 2, 36.41): 
   • “Tāpēc lai viss Izraēļa nams visnoteiktāk zina, ka Dievs padarīja Viņu par Kungu un Kristu, šo Jēzu, ko jūs sitāt krustā. (…) Kas viņa vārdus pieņēma, tie kristījās; un tanī dienā pievienojās ap trīs tūkstoši dvēseļu.” 
  2. cik tas ir vajadzīgi, lai mūsdienās visi dzird patiesību par Jēzu un Patiesību, kuru Viņš apstiprināja ar savu dzīvi un nāvi
   • mūsdienas nopietni jautājumi par: dzīves vērtību, ticības vietu  sabiedrības dzīvē, sv. Pētera un pāvestu lomu vai vispār reliģiju un konfesiju būtību, Jēzus klātbūtni Euharistijā, ģimenes būtību un īsto mīlestību starp vīrieti un sievieti, atbildību par pausto medijos patiesību
  3. Vairāk par Svētā Gara nepieciešamību, lai cilvēks varētu sadzirdēt Patiesību: 
   • J 16, 12. Man vēl daudz kas jums sakāms, bet to jūs tagad nespējat aptvert. 13. Bet kad atnāks Viņš, Patiesības Gars, tad jums mācīs visu patiesību, jo Viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, vēstījot jums nākotni.
   • KBK 37:
    • Tomēr konkrētajos vēsturiskajos apstākļos, kuros cilvēks atrodas, viņam nākas sastapties ar grūtībām iepazīt Dievu ar sava prāta gaismu vien.
    • “Kaut arī cilvēka prāts, vienkārši sakot, ar saviem dabiskajiem spēkiem un savu dabisko gaismu tiešām var patiesi un droši pazīt Dievu kā Būtni, ar kuru iespējamas savstarpējas personiskas attiecības un kura ar savu apredzību sargā pasauli un to pārvalda, kā arī dabisko likumu, ko Radītājs ir ielicis mūsu dvēselēs, tomēr prāts sastopas ar daudziem šķēršļiem, kas traucē cilvēkam efektīvi un auglīgi izmantot šo savu dabisko spēju. Jo patiesības, kas attiecas uz Dievu un uz cilvēku attiecībām ar Dievu, pārsniedz ar jutekļiem uztveramo lietu kārtību; kad šīs patiesības ir jāīsteno darbos un saskaņā ar tām ir jāveido dzīve, tās prasa pašuzupurēšanos un pašaizliedzību. Bet, meklējot tādas patiesības, cilvēka prāts ir pakļauts grūtībām, kuras rada jutekļi un iztēle, kā arī ļaunas tieksmes, kas ir pirmgrēka sekas. Tāpēc cilvēki šajās lietās viegli sevi pārliecina, ka nav patiess vai arī vismaz apšaubāms ir viss, ko viņi negrib atzīt par patiesu.”
   • KBK 38:
    • Tāpēc ir nepieciešams, lai Dieva Atklāsme apgaismotu cilvēku ne tikai tajās lietās, kas pārspēj viņa sapratni, bet arī par “reliģiskām un morāliskām patiesībām, kas pašas par sevi nav prātam nepieejamas”, un lai “situācijā, kurā šobrīd atrodas cilvēce, visi tās varētu pazīt bez grūtībām, pilnīgi droši un bez maldu piejaukuma”.
  4. Mīlestības spēks pārveidoja apustuļus 
   • 1 J 4, 8 …Dievs ir mīlestība. (…) 16b Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. (…) 18. Mīlestībā nav baiļu, bet pilnīga mīlestība aizdzen bailes, jo bailes rada mokas; kas bīstas, tas nav pilnīgs mīlestībā.
   • J 20, 18. Tad Marija Magdalēna aizgāja un paziņoja mācekļiem: Es redzēju Kungu, un to Viņš man pateica. 19. Kad tanī pat pirmajā nedēļas dienā, vakaram iestājoties, aiz bailēm no jūdiem durvis, kur mācekļi bija sapulcējušies, bija aizslēgtas, Jēzus atnāca un nostājās viņu vidū, un sacīja tiem: Miers jums! 20. Un Viņš, to pateicis, tiem rādīja rokas un sānus. Tad mācekļi, redzēdami Kungu, kļuva līksmi. 21. Tad Viņš atkal tiem sacīja: Miers jums! Kā mans Tēvs sūtījis mani, tā es jūs sūtu.
   • Apd 2, 1. Kad Vasarsvētku diena bija pienākusi, visi viņi bija kopā tanī pat vietā. (…) 4. Un visi tika Svētā Gara piepildīti un iesāka runāt dažādās valodās, kā Svētais Gars deva viņiem izrunāt. (…) 14. Bet Pēteris, nostājies ar tiem vienpadsmit, paceltā balsī sacīja viņiem: Jūdejas vīri un visi, kas dzīvojat Jeruzalemē, lai tas jums zināms, un savām ausīm uzmaniet manus vārdus… 
 3. “Pielikums”: Kristība Svētajā Garā → neaprakstāma mīlestība pieredze 

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7