2021_01_03 – sprediķis (xPSK)

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no otrās svētdiena pēc Jēzus Kristus dzimšanas svētkiem (no 3.01.2021.) Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Sīr 24, 1-2.12-16
 • Psalms 147
 • Ef 1, 3-6.15-18
 • J 1, 1-18

Galvenās domas / atslēgas vārdi

 • Sv. Jāņa Evaņģēlijs – slavenais no mācības par DIEVU -VĀRDU
  • Cik Viņam bija dziļš sirds skatiens uz Jēzus dzīves notikumiem!
  • Būtu vērts pajautāt, vai es pamanīju lielo atšķirību starp to, kā par Jēzus un Viņa dzīves notikumiem stāsta citi Evaņģēlisti un cik dziļi to dara Viņš
  • Vai man ir vēlme šajā gada lasītu sv. Jāņa uzrakstīto Evaņģēliju un lūgties ar to?
 • Domājot par vārdu un Vārdu – būtu vērts sākumā padomāt par dialogu starp cilvēkiem
  • nepieciešamas ir klusums
  • vajadzīga ir (sirds) uzmanība
  • tad varēs saprast un atbildēt (un darboties)
 • Dieva Vārds – varenās patiesības par to (→ J 1):
  • Viss ir radies caur Viņu (Viņš ir sākums)
  • Viņš bija un ir visa dzīvība (Viņā ir visa turpinājums)
  • Visiem, kas Viņu uzņēma, Viņš deva tiesības kļūt par Dieva bērniem (Viņā varam sasniegt Debesu Tēvs mājas)
 • Lai mēs savā dzīvē atrastu Vārda klātbūtnes augļus:
  • lasīt Svētos Rakstus + meklēt tam komentārus (skaties “Bībeles stundai”)
  • palikt klusā lūgšanā ar Dieva Vārdu (sal. sv. Jana no ⴕ teiktais: “Dievs klusumā izteica savu vienīgo Vārdu, tad klusumā dvēselei būtu jāklausās To!”)
  • meklēt kopienu, kurā var lasīt, dzirdēt, kopā lūgties un dalīties ar Dzīvo Vārdu (šo punktu apstiprina fakts, ka Vārds atnāca pie [ģimenes] kopienas)
  • sastapties ar Vārdu, kas pieejams Baznīcā sakramentos
 • Kādi būs visa tā augļi – norāda sv. Pāvils (→ Ef 1):
   • Kristū Dievs Tēvs ir devis ikvienu garīgo svētību Debesu lietās
   • darbojas ar Savu žēlastību, lai mēs būtu svēti un nevainojami mīlestībā
   • un lai mūsos tiktu pagodināta Viņa slavas pilnā žēlastība
   • un lai to redzot, pārējie nepārstātu slavēt Dieva Viņa žēlastības darbos

   

  Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

  Pāvils, priesteris 


  DOD MAN DZERT…  J 4,7