Maijs-jūlijs_2020 – svētdienas un svētku Evaņģēlijs

+M

…ja kādreiz gribētos vēl reiz nolasīt un pārdomāt svētdienas un svētku Evaņģēliju, kas bija 2020.gadā, un ja gribētos pārdomāt zīmējumus, kādus pie tiem piedāvāja Laura Ferdberga MT izdevumā, tad te ir iespēja, sākot ar maija mēnesi.

Lai Dievs jūs visus svētī: +

Pāvils, priesteris


 

Maijs 2020

Jūnijs 2020 

Jūlijs 2020

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, maijs 2020)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Maijs 2020 – dienu saraksts

• 3_05_2020 (LIELDIENU IV SVĒTDIENA)

• 10_05_2020 (LIELDIENU V SVĒTDIENA)

• 17_05_2020 (LIELDIENU VI SVĒTDIENA)

• 21_05_2020 (KUNGA DEBESKĀPŠANA)

• 24_05_2020 (LIELDIENU VII SVĒTDIENA) 

• 31_05_2020 (SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANA)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

LIELDIENU IV SVĒTDIENA

(LABĀ GANA SVĒTDIENA)

(3. V 2020.)

  1. Patiesi, patiesi es jums saku: kas neieiet avju kūtī pa durvīm, bet iekāpj pa citurieni, tas ir zaglis un laupītājs. 2. Bet kas ieiet pa durvīm, tas ir avju gans. 3. Viņam durvju sargs atver, un avis klausa viņa balsi, un viņš sauc savas avis vārdā un izved tās. 4. Un viņš, izlaidis savas avis, iet tām pa priekšu; un avis seko viņam, jo pazīst tā balsi. 5. Svešam tās neseko, bet bēg no tā, tāpēc ka nepazīst svešinieka balsi. 6. Šo līdzību Jēzus tiem sacīja, bet viņi nesaprata, ko Viņš tiem runāja. 7. Tad Jēzus atkal viņiem sacīja: Patiesi, patiesi es jums saku: Es esmu durvis avīm. 8. Visi, kas bija nākuši, bija zagļi un laupītāji; un avis viņus neklausīja. 9. Es esmu durvis. Ja kāds caur mani ieiet, tas tiks pestīts; un viņš ieies un izies, un atradīs ganības. 10. Zaglis nāk, lai zagtu, slepkavotu un iznīcinātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un lai tā būtu pārpilnībā.   

(J 10,1-10)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• J 10,1: Mih 2,12.
• J 10,3: Ps 95,7; 100,3; Sak 27,23.; Is 43,1; 3 J 15; Mk 13,34-36; Lk 12,35-38.
• J 10,4: J 10,27.
• J 10,6: J 16,25.29; 2 P 2,22.
• J 10,7: Ps 118,20; J 14,6; Mk 12,10 par.; Mk 11,9 par.; Apd 4,11; 1 P 2,4.7.
• J 10,8: Jer 23,1-2.
• J 10,9: Sk 27,17; At 28,6; 1 Sam 29,6; 2 Sam 3,25 u.t.t.; 1 Hr 4,40; Ez 34,14.

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 3.05.2020.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

LIELDIENU V SVĒTDIENA

(10. V 2020.)

  1 Lai jūsu sirdis nebīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! 2 Mana Tēva namā daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, Es jums pateiktu. Es eju jums sataisīt vietu. 3 Un, kad es aiziešu un jums vietu sataisīšu, es atkal atnākšu un paņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs tur būtu, kur es esmu. 4 Un, kur es eju, jūs zināt,un ceļu zināt. 5 Toms sacīja Viņam : Kungs mēs nezinām, kurp Tu ej, un kā mēs varam ceļu zināt? 6 Jēzus viņam sacīja: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens nenāk pie Tēva, kā vien caur Mani. 7 Ja jūs Mani pazītu, jūs pazītu arī manu Tēvu. Bet no šī brīža jūs Viņu pazīsiet un esat Viņu redzējuši. 8 Filips sacīja Viņam: Kungs, rādi mums Tēvu un mums pietiek. 9 Jēzus sacīja viņam: Es esmu tik ilgi pie jums, bet jūs neesat mani pazinuši? Filip, kas mani redz, redz arī Tēvu! Kā tu saki: rādi mums Tēvu? 10 Vai jūs neticat, ka es Tēvā, un Tēvs manī? Vārdus, kurus es jums runāju, es nerunāju no sevis, bet Tēvs, kas manī atrodas, Viņš dara darbus. 11 Vai jūs neticiet, ka es Tēvā un Tēvs manī? 12 Ja nē, tad ticiet pašu darbu dēļ! Patiesi, patiesi es jums saku: kas uz mani tic, tas darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es aizeju pie Tēva. 

(J 14,1-12)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• J 14,1: J 14,27; 11,23.3; 12,27; 13,21; Rom 4,18; 2 Hr 20,17.20; Ps 55,5; Is 8,12.
• J 14,2: Mk 5,36, J 14.23; 12,26; Ebr 12,22; Atkl 21,9-22,5; 2 Kor 5,1.
• J 14,3: Atkl 12,6; 1 Hr 15,1; Mk 13,24-27; J 21,22-23; 1 J 2,28; J 12,26; 17,24; 1 Tes 4,17.
• J 14,5: J 13,36.
• J 14,6: J 3,16; 11,25.
• J 14,7: Mt 11,27; J 8,19; 15,21; 16,3.
• J 14,8: Izc 33,18-23; J 1,18;
• J 14,9: Mt 17,17; Mk 9,19; Lk: 9,41; J 12,45.
• J 14,10: J 14,20; 17,21; 10,30.38; Ebr 1,1.
• J 14,12: J 5,20.43; 10,25.37-38; 15,16; 16,23; 14,26, Kol 3,17; Ef 5,20.

 

Pārdomām 

• Vai “tēva māja” kā Debess Tēvijas ikona mani uzrunā un iepriecina, vai tomēr vairāk asociējas ar nepatīkamām atmiņām (un gaida iekšējo dziedināšanu)?

•  Kura no Jēzus sludinātajām patiesībām manai sirdij ir tik skaidra, ka es varu uz to norādīt pārējiem cilvēkiem kā uz Patiesību, un esmu spējīgs apstiprināt to ar savas dzīves piemēriem, tādējādi pierādot, ka tā ir kļuvusi par manu personīgo Ceļu uz Dzīvi (Dievā)?

•  Cik reizes dzīvē mani ir pārņēmušas stipras ilgas pēc sastapšanas ar Dievu Viņa mājās Debesīs? Kādos apstākļos esmu to piedzīvojis?

•  Vai es varu apliecināt, ka kādam cilvēkam esmu kļuvis par “ceļu”? Vai tas ir kāds no ticīgajiem vai neticīgajiem?

•  Ko es mēdzu teikt/komentēt cilvēkiem, kuri saka, ka pie Dieva ved daudz ceļu?

• Dažādu reliģiju un konfesiju kontekstā ko es varētu komentēt / skaidrot cilvēkiem, kuri saka, ka Dievs ir viens?

• Kuru no lūgšanām, dziesmām un svētgleznām es lietoju visbiežāk kā savu mīļāko “ceļamaizi” svētceļojumā uz Debesu Tēviju?

• Cik bieži es sastopos ar savu biktstēvu (palīgu ceļā uz Debesīm), lai ar viņa palīdzību dziļāk izprastu savas dzīves ceļu un punktu, kurā es aktuāli atrodos?

 

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 10.05.2020.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

LIELDIENU VI SVĒTDIENA

(17. V 2020.)

  15 Ja jūs mani mīlat, izpildiet Manus baušļus! 16 Un es lūgšu Tēvu, un Viņš dos jums citu Iepriecinātāju, lai Tas paliktu pie jums mūžīgi, 17 Patiesības Garu, ko pasaule nevar saņemt, tāpēc ka tā neredz Viņu un nepazīst Viņu; bet jūs Viņu pazīstiet, jo Viņš paliks pie jums un jūsos mājos. 18 Es neatstāšu jūs bāreņos, es nākšu pie jums. 19 Vēl neilgi, un pasaule mani vairs neredzēs. Bet jūs redzēsiet mani, jo Es dzīvoju, un jūs dzīvosiet. 20 Tanī dienā jūs atzīsiet, ka es savā Tēvā un jūs manī, un es jūsos. 21 Kam ir mani baušļi un viņš tos pilda, tas mani mīl. Bet, kas mani mīl, to mīlēs mans Tēvs; un es mīlēšu viņu un sevi atklāšu tam. 

(J 14,15-21)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• J 14,15: J 15,10; 8,31-32.51; 12,47-49; 17,6; 1 J 5,1-; Gudr 6,18.
• J 14,16: J 7,39; 1 J 2,1.27; 5,6.
• J 14,19: Is 26,20; Hab 2,3-4; Ebr 10,27-28; J 7,33; 12,35; 13,33; 16,16-.
• J 14,20: J 16,23.26; 14,10; 17,21-, 6,56.
• J 14,21: J 3,16; 16,27.

 

Pārdomām 

• Kura no Dieva baušļiem pildīšanu es uzskatu (savā dzīvē) par visgrūtāko? Bet attiecībā uz Baznīcas baušļiem – kuru?
• Ko no tā, ko es zinu par Svēto Garu, es varētu mācīt citiem (prāta līmenis), bet ko es varu liecināt par Viņa klātbūtni un tās izpausmēm manā dzīvē (sirds līmenis)?
• No kurienes līdz šim es visvairāk uzzināju par Svēto Garu – no Apustuļu darbu grāmatas, no Evaņģēlijiem, no katehisma vai kādām konkrētām grāmatām? Bet kas no manas pieredzes visvairāk palīdzēja ar Viņu sastapties?
• Vai es pazīstu no galvas himnu “Nāc, Svētais Gars”, ar kuru Baznīca piesauc otro (pēc Jēzus Kristus) Iepriecinātāju un Atdzīvinātāju?

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 17.05.2020.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

KUNGA DEBESKĀPŠANA

(21. V 2020.)

  16 Bet vienpadsmit mācekļi aizgāja Galilejā, uz to kalnu, kur Jēzus bija viņiem pavēlējis. 17 Un tie, Viņu ieraudzījuši, pielūdza Viņu, bet daži šaubījās. 18 Un Jēzus piegāja un runāja viņiem, sacīdams: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. 19 Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, 20 Mācīdami tās pildīt visu, ko Es jums esmu pavēlējis, un, lūk, Es esmu ar jums līdz pasaules galam. 

(Mt  28,16-20)

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 21.05.2020.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

LIELDIENU VII SVĒTDIENA 

(24. V 2020.)

  11. Tā runāja Jēzus un, acis pret debesīm pacēlis, sacīja: Tēvs, stunda ir pienākusi, pagodini savu Dēlu, lai Dēls pagodina Tevi! 2. Tā kā Tu esi devis Viņam varu pār ikkatru miesu, lai visiem, ko Tu Viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. 3. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, lai viņi atzīst Tevi, vienīgo un patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko Tu esi sūtījis. 4. Es Tevi pagodināju virs zemes, pabeidzu darbu, ko Tu man uzdevi darīt. 5. Bet tagad Tu, Tēvs, pagodini mani pie sevis paša ar to godu, kāds man bija pie Tevis, pirms pasaule kļuva. 6. Es Tavu vārdu atklāju cilvēkiem, ko Tu man no pasaules devi. Viņi bija Tavi, un Tu devi tos man, un viņi turēja Tavus vārdus. 7. Tagad viņi atzina, ka viss, ko Tu man devi, no Tevis ir, 8. Jo vārdus, ko Tu man devi, es devu viņiem; un viņi tos pieņēma un patiesi atzina, ka es esmu izgājis no Tevis, un ticēja, ka Tu mani esi sūtījis. 9. Es lūdzu par viņiem. Es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko Tu man devi, jo viņi ir Tavi. 10. Un viss mans ir Tavs, un Tavs ir mans, un es pagodinājos viņos. 11. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un es eju pie Tevis.  

(J 17, 1-11a)

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 24.05.2020.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANA

(VASARSVĒTKI)

(31. V 2020.)

  19. Kad tanī pat pirmajā nedēļas dienā, vakaram iestājoties, aiz bailēm no jūdiem durvis, kur mācekļi bija sapulcējušies, bija aizslēgtas, Jēzus atnāca un nostājās viņu vidū, un sacīja tiem: Miers jums! 20. Un Viņš, to pateicis, tiem rādīja rokas un sānus. Tad mācekļi, redzēdami Kungu, kļuva līksmi. 21. Tad Viņš atkal tiem sacīja: Miers jums! Kā mans Tēvs sūtījis mani, tā es jūs sūtu. 22. To pateicis, Viņš dvesa un sacīja tiem: Saņemiet Svēto Garu! 23. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti, kam tos aizturēsiet, tiem tie būs aizturēti. 

(J 20,19-23) 

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 31.05.2020.)

⇑  atpakaļ  ⇑

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, jūnijs 2020)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Jūnijs 2020 – dienu saraksts

• 1_06_2020 (V. J. Marijas – Baznīcas Mātes svētki)

• 4_06_2020 (MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS, AUGSTĀ UN MŪŽĪGĀ PRIESTERA SVĒTKI)

• 7_06_2020 (V. TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI)

• 11_06_2020 (MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS VISSVĒTĀS MIESAS UN ASIŅU LIELI SVĒTKI)

• 14_06_2020 (XI SVĒTDIENA)

• 19_06_2020 (JĒZUS SIRDS SVĒTKI)

• 21_06_2020 (XII SVĒTDIENA)

• 24_06_2020 (SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA PIEDZIMŠANAS SVĒTKI)

• 28_06_2020 (XIII SVĒTDIENA)

• 29_06_2020 (SV. APUSTUĻU PĒTERA UN PĀVILA SVĒTKI)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

V. J. Marijas – Baznīcas Mātes svētki

(1. VI 2020.)

  25. Bet pie Jēzus krusta stāvēja Viņa māte un Viņa mātes māsa Marija, Kleofasa sieva, un Marija Magdalēna. 26. Tad Jēzus, redzēdams māti un mācekli, ko Viņš mīlēja, stāvam, sacīja savai mātei: Sieviet, lūk, tavs dēls! 27. Pēc tam Viņš sacīja māceklim: Lūk, tava māte! Un no tās stundas māceklis ņēma viņu pie sevis. 28. Pēc tam Jēzus, zinādams, ka viss padarīts, lai piepildītos Raksti, sacīja: Slāpstu! 29. Tur bija nolikts trauks, pilns etiķa. Tad kareivji etiķī piesūcināja sūkli, uzsprauda izapa stiebrā un pacēla pie Viņa mutes. 30. Kad Jēzus etiķi bija baudījs, Viņš sacīja: Ir izpildīts! Un Viņš, galvu noliecis, atdeva garu. 31. Bet tā kā bija sagatavošanās diena, tad jūdi, lai miesas sabatā nepaliktu krustā, jo tā bija lielā sabata diena, lūdza Pilātu, lai viņu stilbkauli tiktu salauzti un tos noņemtu. 32. Tad atnāca kareivji un pirmajam un otrajam, kas kopā ar Viņu bija piesisti krustā, salauza stilbkaulus. 33. Bet kad viņi nogāja pie Jēzus un redzēja, ka Viņš jau miris, tie nelauza Viņa stilbkaulus, 34. Bet viens no kareivjiem ar šķēpu atvēra Viņa sānus, un tūdaļ iztecēja asinis un ūdens.

(J  19,25-34)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS, AUGSTĀ UN MŪŽĪGĀ PRIESTERA SVĒTKI

(4. VI 2020.)

  Tad Jēzus kopā ar saviem mācekļiem nonāca vietā, ko sauca Getzemene, un sacīja: „Sēdieties tepat, kamēr es paiešu tālāk un pielūgšu Dievu.” Viņš ņēma līdzi Pēteri un abus Zebedeja dēlus. Tad viņš sāka bēdāties un baiļoties. Viņš tiem sacīja: „Mana dvēsele ir satriekta līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet ar mani nomodā!” Un, nedaudz tālāk pagājis, viņš krita uz sava vaiga un lūdza: „Mans Tēvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķeris iet man garām! Tomēr ne kā es gribu, bet kā tu.” Tad viņš nāca pie saviem mācekļiem un atrada tos guļam, un sacīja Pēterim: „Tā jūs nespējāt pat vienu stundu būt ar mani nomodā?” Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā! Gars ir apņēmīgs, bet miesa vāja.” Vēl otrreiz viņš aizgāja un lūdza: „Mans Tēvs! Ja šis biķeris man nevar iet garām, lai man tas nebūtu jādzer, tad lai notiek tavs prāts.”

(Mt 26, 36 – 42)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS LIELI SVĒTKI

(7. VI 2020.)

  16. Jo Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas uz Viņu tic, nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvību. 17. Jo Dievs nesūtīja savu Dēlu pasaulē, lai Viņš pasauli tiesātu, bet lai pasaule tiktu caur Viņu pestīta. 18. Kas uz Viņu tic, tas netiek tiesāts, bet, kas netic, tas tāpēc notiesāts, ka netic Dieva vienpiedzimušā Dēla vārdam. 

(J 3,16-18).

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• J  3,15-16: 2 Kor 5,21; Gal 3,13; Rom 5,8; 8,32; 1 J 4,9.
• J 3,17: J 8,15; 12,47; J 5,25; 8,16; Lk 19,10; Mk 16,16.
• J 3,18: J 5,24.

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 7.06.2020.)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS VISSVĒTĀS MIESAS UN ASIŅU LIELI SVĒTKI

(11. VI 2020.)

  51. Es esmu dzīvā maize, kas no debesīm nākusi. 52. Ja kas ēdīs no.šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi; un maize, ko es jums došu, ir mana Miesa pasaulei par dzīvību. 53. Tad jūdi strīdējās savā starpā, sacīdami: kā Viņš mums var dot ēst savu miesu? 54. Bet Jēzus tiem sacīja: Patiesi, patiesi es jums saku: ja jūs Cilvēka Dēla Miesu neēdīsiet un Viņa Asinis nedzersiet, tad jūsos nebūs dzīvības. 55. Kas manu Miesu ēd un manas Asinis dzer, tam ir mūžīgā dzīvība; un es viņu uzmodināšu pastarā dienā; 56. Jo mana Miesa ir patiess ēdiens, un manas Asinis ir patiess dzēriens. 57. Kas manu Miesu bauda un manas Asinis dzer, tas paliek manī un es viņā. 58. Kā mani sūtījis dzīvais Tēvs un es dzīvoju Tēva labad, tā tie, kas mani bauda, dzīvos manis labad.

(J 6,51-58)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

Skaties paralēlos tekstus: Mt 26,26-29; Mk 14,22-25; Lk 22,15-20; 1 Kor 11,23-26.
Piezīmes labākai teksta saprašanai var ņemt no sv. Marka Evaņģēlija.
• Mk 14,22 par.:
Mt 14,19; Lk 24,30; Mt 14,9; 15,36; 1 Kor 10,16; Izc 12,21.27.
Mk 14,23-24 par.: Izc 24,8; Zah 9,11; Jer 31,31nn; Is 53,12; Ebr 9,20; Lev 17,11; Ebr 9,15-22; 10,29.
Mk 14,25 par.: Sk 6,4; 30,2-17; Mk 15,23 par.; Is 32,12; Hab 3,17; Mt 8,11; 22,1nn; Lk 14,16nn; 22,29n; Atkl 19,9.

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 11.06.2020.)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XI SVĒTDIENA

(14. VI 2020.)

    9,36. Bet, redzot ļaudis, Viņam kļuva to žēl, jo viņi bija apspiesti kā avis, kam nav gana. 37. Tad Viņš sacīja saviem mācekļiem: Pļauja gan liela, bet strādnieku maz. 38. Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujā!

    10, 1. Un Viņš, pieaicinājis savus divpadsmit mācekļus, deva tiem varu izdzīt ļaunos garus un dziedināt katru slimību un katru vājību. 2. Bet divpadsmit apustuļu vārdi ir sekojoši: pirmais ir Sīmanis, saukts Pēteris, un viņa brālis Andrejs; 3. Jēkabs, Zebedeja dēls, un viņa brālis Jānis; Filips un Bērtulis, Toms un muitnieks Matejs. Jēkabs, Alfeja dēls, un Tadejs. 4. Sīmanis Kanānietis un Jūdass Iskariots, kas Viņu nodeva. 5. Jēzus sūtīja šos divpadsmit un pavēlēja viņiem, sacīdams: Ceļu uz pagāniem nestaigājiet un samariešu pilsētās neieejiet, 6. Bet drīzāk ejiet pie Izraēļa nama pazudušajām avīm! 7. Ejiet un sludiniet, sacīdami: Debesvalstība ir tuvu klāt. 8. Dziediniet slimos, uzmodiniet mirušos, spitālīgos dariet tīrus, izdzeniet ļaunos garus! Bez maksas esat saņēmuši, bez maksas dodiet! 

(Mt 9,36 – 10,8)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• Mt 9,36 par.: Mt 15,32; Mk 8,2; 9,22; Mt 20,34; Mk 1,41; Lk 7,13; Mk 5,35; Lk 7,6; 8,49; Sk 27,17; Ez 34,5.23; 1 Ķēn 22,17; 1 Hr 18,16; Judt 11,13; Is 53,6; Jer 50,6; Zah 10,2; 13,7; Mt 10,6; 15,24; 18,12; 26,31; Mk 14,27; 1 P 2,25; Ebr 13,20; Mt 2,6; Mih 5,1; Ez 34,23; 37,24.
• Mt 9,37-38 par.: Mih 4,11-13; Is 63,1-6; Jer 25,30-31; Jl 3,13; Is 27,12-13; Mt 20,1; 13,39; Atkl 14,5; Lk 13,27; 2 Kor 11,13; Flp 3,2; 2 Tim 2,15; Jk 5,4; Apd 19,25.
• Mt 10,1 par.:
1 Ķēn 4,7; Sk 13,2-16; Mk 3,27; 6,7 u.t.t.; Apd 2,39; 13,2; 16,10; Mt 19,28; Lk 22,30; J 6,70 u.t.t.; Ga 2,8-9; Ap 21,14; Mt 10,5.16; Lk 10,1.3; Mt 4,23; 9,35; 17,19-20; Lk 10,17; Apd 19,15.
• Mt 10,2 par.: Mk 1,16-.29; 13,3; 5,37; 9,2; 14,33 par.; Mt 16,18 par.; Ga 1,18; 2,9.11.14; 1 Kor 1,12; 3,22; 9,5; 15,5; J 1,40.44; 6,8; 12,22; Mk 9,38; Lk 9,54.
• Mt 10,3 par.: J 1,43-; 6,5.7; 12,21-22; 14,8-9; Apd 8,5.13.26-40; 21,8; Mk 2,14?; Mt 9,9?; J 11,16; 14,5; 20,24-; 21,2; Mk 15,40?; 16,1? par.
• Mt 10,4 par.: J 14,22; Mt 26,14.25.47; 27,3; Mk 14,10.43; Lk 6,16; 22,3.47.48; J 6,71; 12,4; 13,2.26.29; 14,22; 18,2-3.5; Apd 1,16.25.
• Mt 10,5: 2 Ķēn 17,24; Sīr 50,27n; J 4,9; Lk 9,52.
• Mt 10,6: Mt 9,36; 1 Ķēn 22,7; Jer 50,6.
• Mt 10,7 par.: Mt 3,2; 4,17; Is 55,1.
• Mt 10,8 par.: Mk 16,17n; Apd 3,6; 5,16; 8,7; 9,34.40; 14,9n; 28,8n; Jk 5,16; 2 Ķēn 5,16; Apd 20,33; 2 Kor 11,7.

 

Pārdomām  

• Kā es saprotu: vai apustuļu misija un tās izpildīšana bija līdzīga Jēzus misijai, vai tomēr atšķīrās? Ko es teiktu par savu misiju – salīdzinājumā ar Jēzus un apustuļu misiju (it sevišķi sekojošā Dieva Vārda gaismā → Mk 16,15-18)?
• Vai man ir saprotams noteikums, kas skan piektajā pantā? Vai šīsdienas evaņģelizācijas misijai ir līdzīgi ierobežojumi? Vai mana sirds norāda uz kādām personām vai grupām, kurus es pats gribētu “laist garām”? Ja jā, tad kāda iemesla dēļ?
• Kuras no norādēm īstenošanās (panti 7.-8.) es biju jau liecinieks, bet kuras līdzdalībnieks? Ja līdz šim es nebiju tā liecinieks vai dalībnieks, vai es ceru to piedzīvot? Ja biju – vai es ceru to vēl piedzīvot ?
• Divi tūkstoši gadi atpakaļ bija teikts, ka “Debesvalstība ir tuvu klāt”. Vai tagad tā ir vēl tuvāk vai tomēr tālāk? Gribot atbildēt uz šo jautājumu: “Kam tuvāk vai tālāk no kā ir šodien Debesvalstība?”, es vairāk domātu par sevi pašu, manu ģimeni, vai drīzāk par citiem cilvēkiem, par manu pilsētu, novadu, Latviju vai vispār – par pasauli?
• Ar kādiem savas dzīves labumiem (materiālajiem, nemateriālajiem) es labprāt dalos bez maksas? Par kuriem mana sirds tomēr vēlas saņemt kādu atalgojumu? Kāda man ir pieredze ar nemateriālo atalgojumu?

 

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 14.06.2020.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

VISSVĒTĀS JĒZUS SIRDS LIELI SVĒTKI

(19. VI 2020.)

  25. Tanī laikā Jēzus atbildēdams sacīja: Es godinu Tevi, Tēvs, debess un zemes Kungs, ka Tu noslēpi to mācītiem un gudriem, bet atklāji to mazajiem. 26. Jā, Tēvs, jo tas Tev tā labpatika. 27. Mans Tēvs man visu atdevis. Un neviens nepazīst Dēlu kā tikai Tēvs; un neviens nepazīst Tēvu kā tikai Dēls, un kam Dēls grib to atklāt. 28. Nāciet pie manis visi, kas pūlaties un esat apgrūtināti! Es jūs atspirdzināšu. 29. Ņemiet manu jūgu uz sevis un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi; un jūs atradīsiet mieru savām dvēselēm. 30. Jo mans jūgs ir tīkams, un mana nasta viegla.

(Mt 11,25-30)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• Mt 11,25 par.: Sīr 51,1; Tob 8,7; Ps 9,2; 135,26; Is 42,5; Tob 7,18; Apd 17,24; Is 29,14; Lk 9,45; 18,34; 19,42; 1 Kor 1,19.26-; 2,6-; Ps 8,3; Sīr 3,19-; Gudr 10,21; Mt 5,3; 21,16; 1 Kor 1,21.
• Mt 11,26 par.: Lk 2,14; Rom 10,1; Ef 1,5.9; Flp 1,15; 2,13; 2 Tes 1,11.
• Mt 11,27 par.: Dan 7,14; Mt 24,36 par; 28,18; Mk 2,10 par.; 1 Kor 15,27; Ef 1,20-; Atkl 12,10; Mt 16,17; Gal 1,15-16; J 10,14-15; Mt 11,19; Sīr 1,6-9; Gudr 8,4; 9,9-11.17-18.
• Mt 11,28: Izc 33,14; Jer 31,25; Sīr 6,23-31; 24,19; 24,19; 40,1; 51,23-; Sak 8,1-21.32-36; 9,4-6; Mt 23,4; Lk 11,46; Lk 6,35; Apd 15,10.
• Mt 11,29: 1 Ķēn 12,4; Ps 2,3; Jer 5,5; 26,6; Sof 3,2; Sīr 51,26; 2 Kor 6,14; Gal 5,1; Kol 1,7; Sk 12,3; Mt 5,5; 21,5; 2 Kor 10,1; Jk 3,13; Jer 6,16; Is 28,12; Sīr 6,28; 51,27; Apd 15,10; Ebr 4,3-10; Atkl 14,13.
• Mt 11,30: Sīr 24,20; Lk 6,35; Apd 15,10; 1 P 2,3; 1 J 5,3.

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 19.06.2020.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XII SVĒTDIENA

(21. VI 2020.)

  26. Tomēr nebīstieties no viņiem, jo nekas nav noslēpts, kas neatklāsies, un nekas nav slepens, kas nekļūs zināms. 27. Ko es jums saku tumsā, par to jūs runājiet gaismā; un ko jūs dzirdat ausī, to sludiniet no jumtiem! 28. Nebīstieties no tā, kas nokauj miesu, bet dvēseli nespēj nonāvēt! Bet vairāk bīstieties no tā, kas spēj dvēseli un miesu pazudināt ellē! 29. Vai divus zvirbuļus nepērk par vienu grasi? Bet neviens no tiem nekrīt bez jūsu Tēva (ziņas). 30. Pat mati uz jūsu galvas visi saskaitīti. 31. Nebīstieties, jo jūs esat labāki nekā daudzi zvirbuļi! 32. Katru, kas mani atzīst cilvēku priekšā, es atzīšu sava Tēva priekšā, kas ir debesīs. 33. Bet kas mani noliegs cilvēku priekšā, to es noliegšu sava Tēva priekšā, kas ir debesīs.

(Mt 10,26-33)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

Paralēlās vietas: Lk 12,02-09
Līdzīga tēma: Lk 12,23-24; Mk 4,22; Lk 8,17; Mk 8,38; Lk 9,26; Mt 6,26
Atsauces
• Mt 10,26
par.: Jer 1,8; Mk 4,22; Lk 12,3.5; J 18,20; Rom 2,16; 1 Kor 4,5.
• Mt 10,27 par.: 2 Ķēn 6,12. • Mt 10,28 par.: Is 8,12; Ez 3,9; 1 P 3,14; Atkl 2,10; J 15,15; Izc 33,11; Lk 6,47; Apd 9,16; 20,35; At 32,39; 1 Ķēn 2,6; Gudr 16,13; 2 Mak 6,30; Ebr 10,31; Jk 4,12; Atkl 14,7; Mt 5,29-30, 18,9 par.
• Mt 10,29 par.: Am 3,5; Mt 6,26.
• Mt 10,30 par.: 1 Sam 14,45; 2 Sam 14,11; 1 Ķēn 1,52; Lk 21,18; Apd 27,34.
• Mt 10,31 par.: Mt 12,12.
• Mt 10,32 par.: Rad 12,3; 1 Sam 2,30; 1 J 4,2-3.15.
• Mt 10,33 par.: 1 J 2,23. 

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 21.06.2020.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA PIEDZIMŠANAS SVĒTKI

(24. VI 2020.)

 

    57. Bet Elizabetei pienāca laiks dzemdēt; un viņa dzemdēja dēlu, 58. Un viņas kaimiņi un radi, izdzirduši, ka Kungs viņai parādījis savu žēlastību, priecājās līdz ar viņu. 59. Un notika, ka astotajā dienā tie sanāca bērniņu apgraizīt un sauca to viņa tēva vārdā: Zaharijs. 60. Un viņa māte atbildēja un sacīja: Nekādā ziņā, bet viņš sauksies Jānis. 61. Un tie sacīja viņai: Taču nav neviena tavos rados, kas sauktos šinī vārdā. 62. Bet tie māja viņa tēvam, kā tas vēlētos viņu saukt. 63. Un viņš pieprasīja galdiņu un rakstīja: Viņa vārds ir Jānis. Un visi brīnījās. 64. Un te atdarījās viņa mute un mēle; un viņš runāja, godinādams Dievu. 65. Un bailes pārņēma visus viņu kaimiņus; un visas šīs ziņas izpaudās visā Jūdejas kalnājā. 66. Un visi, kas to dzirdēja, paturēja to savā sirdī, sacīdami: Kā jums šķiet, kas būs šis bērns, jo Dieva roka ir ar viņu? 80. Un bērns auga, un stiprinājās garā, un palika tuksnesī līdz tai dienai, kad viņam bija jāstājās Izraēļa priekšā. 

(Lk 1, 57-66.80)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• Lk 1,57: Ps 102,14; Os 10,12; Māc 3,2; Lk 2,6n; Rad 25,24.
• Lk 1,58:
1 Sam 12,24; Rad 19,19; 21,6; Ps 126,2n; Lk 1,14; 15,6.9.
• Lk 1,59:
Lk 2,21; Lev 12,3; Rad 17,10.12; 21,3n; Gal 5,3; Ezr 2,61; Neh 7,63; Flp 3,5.
• Lk 1,60:
Lk 1,13.
• Lk 1,64:
Dan 10,16.
• Lk 1,65:
Lk 1,12.29; 5,26; 7,16; 8,37; Apd 2,43; 5,5; 19,7; Lk 6,11; Rad 24,66.
• Lk 1,66:
Lk 2,19.21; Apd 5,32; 1 Sam 21,12; Lk 9,44; 21,14; Is 31,3; 66,14; 41,20; 1 Hr 4,10; Apd 11,21; 13,11.
• Lk 1,80:
Ties 13,24n; 1 Sam 2,26;3,19n; Rad 21,8.20; Lk 2,40.52.

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 24.06.2020.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XIII SVĒTDIENA

(28. VI 2020.)

    37. Kas mīl tēvu vai māti vairāk nekā mani, nav manis cienīgs; un kas mīl dēlu vai meitu vairāk nekā mani, nav manis cienīgs. 38. Kas neņem savu krustu un neseko man, nav manis cienīgs. 39. Kas savu dzīvību iegūst, pazaudē to; bet kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, atradīs to. 40. Kas jūs uzņem, tas uzņem mani; un kas mani uzņem, tas uzņem to, kas mani sūtījis. 41. Kas uzņem pravieti pravieša vārdā, saņems pravieša algu; un kas uzņem taisnīgo taisnīgā vārdā, saņems taisnīgā algu. 42. Un kas dos dzert vienam no šiem mazajiem kaut glāzi auksta ūdens mācekļa vārdā, patiesi es jums saku: viņš savu algu nezaudēs.

(Mt 10,37-42)

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

Svēto Rakstu vieta: Mt 10,37-39
Paralēlās vietas: Lk 14,25-27
Līdzīga tēma: Mt 19,29; Mk 10,29-30; Łk 18,29-30 Mt 16,24-25; Mk 8,34-35; Łk 9,23-24
Atsauces:
• Mt 10,37 par.: At 33,9-10; 32,29; 1 Kor 7,29.
• Mt 10,38 par.: Ps 22,17; Mt 16,21-; Gal 6,14; 1 P 2,21; J 19,17.
• Mt 10,39 par.: Apd 7,19; 1 Tim 6,13.
      •
Svēto Rakstu vieta: Mt 10,40-42
Paralēlās vietas: Mk 9,41 – Łk 10,16 – J 13,20
Līdzīga tēma: Mt 18,5; Mk 9,37; Łk 9,48a
Atsauces:
• Mt 10,40 par.: 2 Kor 2,10; Gal 4,14; 3 J 8; Mt 18,5; J 12,44.48; 15,23; 1 Tes 4,8; 1 J 2,23.
• Mt 10,41 par.: Mt 23,29.34; Rad 30,30; 1 Ķēn 17,9-24; 18,4; 2 Ķēn 4,8-37.
• Mt 10,42 par.: Is 58,7-8; Mt 18,6.10.14; 25,35-40; Jk 1,27; 2,15-16; Atkl 3,15-16; Rom 8,9; 1 Kor 1,12; 3,23; 2 Kor 10,7; Rom 8,9; Mt 5,12; 6,1-2; 1 Kor 3,8- u.t.t. 

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 28.06.2020.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

SV. APUSTUĻU PĒTERA UN PĀVILA SVĒTKI

(29. VI 2020.)

    13. Bet Jēzus nonāca Filipa Cesarijas robežās un jautāja saviem mācekļiem, sacīdams: Par ko ļaudis uzskata Cilvēka Dēlu? 14. Bet viņi atbildēja: Vieni par Jāni Kristītāju, citi par Eliju, bet citi par Jeremiju vai vienu no praviešiem. 15. Jēzus viņiem sacīja: Bet par ko jūs mani uzskatāt? 16. Sīmanis Pēteris atbildēja un sacīja Viņam: Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls. 17. Bet Jēzus atbildēja un sacīja viņam: Svētīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asins tev to neatklāja, bet mans Tēvs, kas debesīs. 18. Un es tev saku: Tu esi Pēteris, un uz šīs klints es celšu savu Baznīcu, un elles vārti to neuzvarēs. 19. Un es tev došu debesvalstības atslēgas. Un ko tu saistīsi virs zemes, tas būs saistīts arī debesīs; un ko tu atraisīsi virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. 

(Mt 16, 13-19)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• Paralēlās vietas: Mt 16,13 -20; Lk 9,18-21; J 6,67-71;
• Atsauces:
• Mt 16,13 par.: Lk 6,12; Mt 10,23; 13,41; 14,13.
• Mt 16,14 par.: Mal 3,1; 4,5n; 2 Mak 15,13-16; Mt 11,14; Mk 6,15; Mt 17,10; 14,2; 21,11.46; Lk 7,16.39; 24,19; J 1,25.
• Mt 16,16a par.: Mk 10,28; 11,20n; Mt 4,8; 10,2.
• Mt 16,16b par.: 1 Sam 7,4-16; Ps 2,6-8.12; At 5,26; Ps 42,2; 84,2; Mt 14,33; 1,1; 9,27; 12,23; 15,22; J 4,29; 7,26nn.41; 9,22; Mt 26,63; J 6,57; 11,27; 20,31; Apd 14,15; Rom 9,26 (Os 2,1); 1 Tim 3,15; 4,10 utt.:2 Mak 1,33; 15,4.
• Mt 16,17: Gal 1,16; Ef 6,12.
• Mt 16,18 par.: 2 Ķēn 6,19; Is 51,1n; 1 Kor 3,9.22; 9,5; 15.5; Gal 1,18; 2,9.11.14; Mt 4,18; 10,2; Mk 3,16; Lk 6,14; Apd 10,5; 1 P 2,4-8; Ef 2,20; 1 Kor 3,11; Gal 2,9; Īj 38,17; Is 38,10; Gudr 16,13; Ps 9,14; 107,16; 118, 19-26; Jer 1,19.
• Mt 16,19 par.: Is 22,22: Īj 12,14; Atkl 1,18; 3,7; Mt 18,18; J 20,23.

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 29.06.2020.)

⇑  atpakaļ  ⇑

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, jūnijs 2020)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, jūlijs 2020)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Jūlijs 2020 – dienu saraksts

• 5_07_2020 (PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XIV SVĒTDIENA)

• 12_07_2020 (PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XV SVĒTDIENA)

• 19_07_2020 (PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XVI SVĒTDIENA)

• 26_07_2020 (RĪGAS METROPOLIJAS DIEVNAMU IESVĒTĪŠANAS GADADIENA)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA
XIV SVĒTDIENA

(5. VII 2020.)

    25. Tanī laikā Jēzus atbildēdams sacīja: Es godinu Tevi, Tēvs, debess un zemes Kungs, ka Tu noslēpi to mācītiem un gudriem, bet atklāji to mazajiem. 26. Jā, Tēvs, jo tas Tev tā labpatika. 27. Mans Tēvs man visu atdevis. Un neviens nepazīst Dēlu kā tikai Tēvs; un neviens nepazīst Tēvu kā tikai Dēls, un kam Dēls grib to atklāt. 28. Nāciet pie manis visi, kas pūlaties un esat apgrūtināti! Es jūs atspirdzināšu. 29. Ņemiet manu jūgu uz sevis un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi; un jūs atradīsiet mieru savām dvēselēm. 30. Jo mans jūgs ir tīkams, un mana nasta viegla.

(Mt 11,25-30)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• Atsauces:
• Mt 11,25 par.: Sīr 51,1; Tob 8,7; Ps 9,2; 135,26; Is 42,5; Tob 7,18; Apd 17,24; Is 29,14; Lk 9,45; 18,34; 19,42; 1 Kor 1,19.26-; 2,6-; Ps 8,3; Sīr 3,19-; Gudr 10,21; Mt 5,3; 21,16; 1 Kor 1,21.
• Mt 11,26 par.: Lk 2,14; Rom 10,1; Ef 1,5.9; Flp 1,15; 2,13; 2 Tes 1,11.
• Mt 11,27 par.: Dan 7,14; Mt 24,36 par; 28,18; Mk 2,10 par.; 1 Kor 15,27; Ef 1,20-; Atkl 12,10; Mt 16,17; Gal 1,15-16; J 10,14-15; Mt 11,19; Sīr 1,6-9; Gudr 8,4; 9,9-11.17-18.
• Mt 11,28: Izc 33,14; Jer 31,25; Sīr 6,23-31; 24,19; 24,19; 40,1; 51,23-; Sak 8,1-21.32-36; 9,4-6; Mt 23,4; Lk 11,46; Lk 6,35; Apd 15,10.
• Mt 11,29: 1 Ķēn 12,4; Ps 2,3; Jer 5,5; 26,6; Sof 3,2; Sīr 51,26; 2 Kor 6,14; Gal 5,1; Kol 1,7; Sk 12,3; Mt 5,5; 21,5; 2 Kor 10,1; Jk 3,13; Jer 6,16; Is 28,12; Sīr 6,28; 51,27; Apd 15,10; Ebr 4,3-10; Atkl 14,13.
• Mt 11,30: Sīr 24,20; Lk 6,35; Apd 15,10; 1 P 2,3; 1 J 5,3.

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 5.07.2020.)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA
XV SVĒTDIENA

(12. VII 2020.)

    1. Tanī dienā Jēzus izgāja no mājas un apsēdās jūrmalā. 2. Un daudz ļaužu sapulcējās ap Viņu. Tāpēc Viņš iekāpa laivā un apsēdās. Visi ļaudis stāvēja krastā. 3. Un Viņš daudz runāja tiem līdzībās, sacīdams: Lūk, sējējs izgāja sēt. 4. Viņam sējot, cita nokrita ceļmalā, un debess putni nāca un to apēda. 5. Cita krita akmenājā, kur nebija daudz zemes, un tūliņ uzdīga, jo tā nebija dziļi zemē. 6. Kad uzlēca saule, tā novīta un nokalta, jo tai nebija saknes. 7. Bet cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga un to nomāca. 8. Bet cita krita labā zemē un nesa augļus: cita simtkārtīgus, cita sešdesmitkārtīgus, cita trīsdesmitkārtīgus. 9. Kam ausis dzirdēšanai, lai dzird! 10. Un Viņa mācekļi piegājuši sacīja Viņam: Kāpēc Tu tiem runā līdzībās? 11. Viņš atbildēja un sacīja tiem: Jums dots saprast debesvalstības noslēpumus, bet viņiem nav dots. 12. Jo kam ir, tam tiks dots, lai būtu pārpilnībā, bet kam nav, no tā tiks atņemts arī tas, kas viņam ir. 13. Tāpēc es runāju viņiem līdzībās, jo tie redzēdami neredz, dzirdēdami nedzird un arī nesaprot. 14. Un izpildīsies viņos Isaja pravietojums, kas saka: ar dzirdi jūs dzirdēsiet, bet nesapratīsiet; skatīdamies redzēsiet, bet nesaredzēsiet. 15. Jo šīs tautas sirds ir nocietināta, un ar ausīm viņi grūti dzird, un savas acis viņi aizver, lai acīm neredzētu un ar ausīm nedzirdētu, un sirdī nesaprastu un neatgrieztos, lai es viņus izdziedinātu.
16. Svētīgas ir jūsu acis, jo tās redz, un jūsu ausis, jo tās dzird. 17. Patiesi es jums saku: daudzi pravieši un taisnīgie vēlējās redzēt, ko jūs redzat, bet nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdat, un nedzirdēja. 18. Tad nu klausieties līdzību par sējēju! 19. Pie ikviena, kas vārdu par valstību dzird, bet to nesaprot, nāk ļaunais un izrauj to, kas bija iesēts viņa sirdī. Šis ir tas, kas ceļmalā bija iesēts. 20. Bet iesētais akmenājā ir tas, kas vārdu dzird un tūliņ to priekā pieņem. 21. Bet tanī nav saknes, tas nav pastāvīgs. Tiklīdz sākas bēdas un vajāšanas vārda dēļ, viņš tūdaļ ieļaunojas. 22. Bet starp ērkšķiem sētais ir tas, kas vārdu dzird, bet šīs pasaules rūpes un bagātības viltība nomāc vārdu; un viņš nenes augļus. 23. Bet labā zemē sētais ir tas, kas vārdu dzird un to saprot, un nes augļus: cits simtkārtīgus, cits sešdesmitkārtīgus, bet cits trīsdesmitkārtīgus.  

(Mt 13,1-23)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)  

• Svēto Rakstu vieta: Mt 13, 1-9
• Paralēlās vietas: Mk 4, 1-9; (Mk 2,13); Lk 8, 4-8
• Līdzīga tēma
• Atsauces:
• Mt 13,1 par.: Mt 5,1; 15,29; 24,3; Mk 2,13.
• Mt 13,2 par.: Mt 13,36; Mk 1,14-15; 4,10 u.t.t..; 3,9; 6,34; J 6,22.
• Mt 13,3 par.: Ties 9,7; Is 28,23; Ez 20,47; Mk 1,38; 2,13.17; 1 Ķēn 5,12; Sak 1,1; Sīr 47,17; Māc 12,9; Mt 13,34- par.; Ebr 9,9; 11,19.
• Mt 13,5 par.: Mt 13,20 par.
• Mt 13,6: Jon 4,7.10; Jk 1,11; 1 P 1,24-25; J 15,6; Ps 1,3; Jer 17,8.
• Mt 13,7 par.: Rad 3,18; Īj 31,40; Is 32,13; Os 10,8; Ebr 6,8.
• Mt 13,8 par.: Rad 26,12; Is 5,10.
• Mt 13,9 par.: Jer 5,21; Ez 12,2; Is 6,9; Mt 11,15; 13,43; 25,29; Mk 4,23; 7,16; Lk 12,21; 13,9; 14,35; 21,4; Atkl 2,7.11.17 u.t.t.
     •
• Svēto Rakstu vieta:
Mt 13, 10-17
• Paralēlās vietas:
Mk 4,10-12; Lk 8, 9-10; J 12,37-40
• Līdzīga tēma: –
• Atsauces:
• Mt 13,10
par.: Mt 13,34 par.; Mk 4,34 u.t.t.; Lk 8,11.
• Mt 13,11 par.: Mt 11,25 par.; 16,1; 1 Kor 2,10; Dan 2,25-.47; Gudr 2,22; 1 Kor 5,12-13; Kol 4,5; 1 Tes 4,12; 1 Tim 3,7; Apd 5,13; 1 Tes 4,13; 5,6; Ez 17,2; Hab 2,6; Ps 49,5; Sak 1,6; Sīr 41,11.
• Mt 13,12 par.: Mt 25,29; Lk 19,26.
• Mt 13,13 par.: = Mt 13,14.
• Mt 13,14-15 par.: Is 6,9n; At 29,3; Jer 5,21; Ez 12,2; Mt 11,4 par.; 11,25 par.; Lk 19,42; J 6,36.40; 8,43; 9,40; 15,24; Apd 13,40n (Hab 1,5); Apd 28,26n; 1 Kor 14,21-22 (Is 28,11).
• Mt 13,16 par.: Mt 11,25 par.; Sak 20,12; Is 52,10; Mt 5,3-11; 11,6; 16,17; Lk 2,30; 1 J 1,1-.
• Mt 13,17 par.: Is 52,15; Mt 13,17; J 8,56; Ebr 11,13; 1 P 1,10-; 1 J 1,1-
     •
• Svēto Rakstu vieta:
Mt 13, 18-23
• Paralēlās vietas:
Mk 4,13-20; Lk 8, 11-15 
• Līdzīga tēma: –
• Atsauces:
• Mt  13,18
par.: Mt 13,3-9 par.; 1 Kor 9,11 u.t.t.
• Mt 13,19 par.: Mt 13,14 par.; Rom 1,16; 1 Kor 1,21 u.t.t.; 1 Tes 2,18; 3,5; 2 Kor 11,3.
• Mt 13,20 par.: Mt 13,5 par.; Apd 8,14; 11,1; 17,11; 1 Tes 1,6; 2,13; 2 Kor 11,4; 2 Tim 1,8-9; Jk 1,21.
• Mt 13,21 par.: 1 Tim 4,1; 2 Tim 4,3; Rom 8,35; 2 Kor 4,8n; Ebr 11,25; 1 Tes 3,7; 2 Tes 1,4.
• Mt 13,22 par.: Mt 6,19-34; 19,23 par.; Lk 12,22-33; Lk 14,18-20; 21,34; 1 Tim 6,9; Tit 3,14; 2 P 1,8; 2,13; 2 Tes 2,10; Ebr 3,13; Tit 3,3; Jk 4,1.3; 2 P 2,13.
• Mt 13,23 par.: Mt 3,8 par.; 12,33 par.; Lk 13,9; J 15,2.4-5.8.16; Rom 7,4-5; Kol 1,6.10.

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 12.07.2020.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA
XVI SVĒTDIENA

(19. VII 2020.)

    24. Citu līdzību Viņš teica tiem, sacīdams: Debesvalstība pielīdzināma cilvēkam, kas labu sēklu iesēja savā tīrumā. 25. Bet kamēr ļaudis gulēja, atnāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli starp kviešiem, un aizgāja. 26. Bet kad labība uzauga un deva augļus, tad parādījās arī nezāle. 27. Tad pienāca nama tēva kalpi un sacīja viņam: Kungs, vai tu neiesēji labu sēklu savā tīrumā? No kurienes tad radās nezāle? 28. Viņš tiem sacīja: Cilvēks, ienaidnieks, to padarīja. Bet kalpi sacīja viņam: Ja vēlies, mēs iesim un to izravēsim. 29. Bet viņš sacīja: Nē, lai jūs, ravējot nezāli, kopā ar to neizrautu arī kviešus. 30. Ļaujiet abiem augt līdz pļaujas laikam! Un pļaujas laikā es teikšu pļāvējiem: savāciet vispirms nezāli un sasieniet to kūlīšos sadedzināšanai, bet kviešus sakraujiet manā šķūnī. 31. Vēl citu līdzību Viņš tiem stāstīja, sacīdams: Debesvalstība pielīdzināma sinepju graudam, ko cilvēks paņēma un iesēja savā tīrumā. 32. Šī gan ir mazākā no visām sēklām, bet kad tā izaug, tā lielāka par visiem dārza stādiem un kļūst koks, tā ka debess putni nāk un dzīvo tā zaros. 33. Citu līdzību Viņš tiem sacīja: Debesvalstība pielīdzināma raugam, ko sieviete ņem un iejauc trijos mēros miltu, iekams viss sarūgst. 34. Šo visu Jēzus runāja ļaudīm līdzībās; un bez līdzībām Viņš tiem nerunāja nekā, 35. Lai piepildītos, ko pravietis priekšsludinājis, sacīdams: Es atdarīšu savu muti līdzībās, atklāšu to, kas no pasaules radīšanas bija apslēpts. 36. Tad Viņš, atlaidis ļaudis, iegāja namā, un Viņa mācekļi piegāja pie Viņa un sacīja: Izskaidro mums līdzību par nezāli tīrumā! 37. Viņš atbildēja un sacīja tiem: Cilvēka Dēls ir tas, kas sēj labo sēklu. 38. Bet tīrums ir pasaule, un labā sēkla – valstības bērni, bet nezāle ir ļaunā bērni. 39. Bet ienaidnieks, kas to sējis, ir sātans. Pļauja ir pasaules gals, bet pļāvēji ir eņģeļi. 40. Kā nezāles savāc un ugunī sadedzina, tā tas notiks arī pasaules beigās. 41. Cilvēka Dēls izsūtīs savus eņģeļus, un tie salasīs Viņa valstībā visus apgrēcības un netaisnības darītājus 42. Un iemetīs tos uguns krāsnī. Tur būs raudāšana un zobu griešana. 43. Tad taisnīgie spīdēs kā saule sava Tēva valstībā. Kam ausis dzirdēšanai, lai dzird!

(Mt 13,24-43)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)  

• Svēto Rakstu vieta: Mt 13,24-30
• Paralēlās vietas:
• Līdzīga tēma: Mt 13,36-43
• Atsauces:
• Mt 13,24: Izc 19,7; 21,1; At 4,44.; Mk 13,31.33; Mt 13,3-.; 22,2 u.t.t. .; Mk 4,26-.
• Mt 13,25: Mk 4,27.
• Mt 13,27-28: Est 7,6; Lev 21,9; Ties 6,8; Mt 10,25; 24,43; 13,45.52; 18,23; 20,1 u.tt.
• Mt 13,29: Mt 15,13; J 15,2; Apd 5,38; Judt 12.
• Mt 13,30: Mk 4,29; J 4,35; Atkl 14,15; Mt 6,30; Lk 12,18; Mt 3,12 par.; 6,26.
     •
Svēto Rakstu vieta: Mt 13, 31-32
Paralēlās vietas: Mk 4, 30-32; Lk 13, 18-19
Līdzīga tēma:­
Atsauces:
• Mt 13,31 par.: Mt 13,24; Is 40,18; Lk 7,31; Mt 17,20; Lk 17,6; J18,1.26; 19,41.
• Mt 13,32 par.: Mk 5.7; Ps 104,12; Dan 4,9.18; Ez 17,23; 31,6.
     •
•  Svēto Rakstu vieta: Mt 13,33
•  Paralēlās vietas: Lk 13,20-21
•  Līdzīga tēma:­-
•  Atsauces:
• Mt 13,33 par.: Mt 13,24.31; Izc 12,15.19-20; Lev 23,17; Mt 5,13-14; 16,6 par.; 16,11-12; Lk 12,1; 1 Kor 5,6-; Gal 5,9; Rad 18,6.
     •
Svēto Rakstu vieta: Mt 13,34-35
Paralēlās vietas: Mk 4,33-34
Līdzīga tēma: ­-
Atsauces:
• Mt 13,34 par.: Mt 13,10-.; Mk 2,2; J 6,60; 16,12; 1 Kor 3,1; Mt 13,18-.; 13,36-; Lk 12,41; 2 P 1,20.
• Mt 13,35 par.: 2 Hr 29,30; Ps 78,2; Mt 11,25; Lk 10,21; Rom 9,23; 11,33; 1 Kor 2,7; Kol 1,26; Mt 25,34; Lk 11,50; J 17,24.
     •
Svēto Rakstu vieta: Mt 13,36-43
Paralēlās vietas: –
Līdzīga tēma:­ Mt 13,24-30
Atsauces:
• Mt 13,36: Mt 9,28; 13,1; 18,31.
• Mt 13,37: 1 J 3,9.
• Mt 13,38: 1 Kor 3,9; Mt 8,12; 18,17; J 8,41.44; Apd 13,10; 1 J 3,8.10; J 17,12 u.t.t.
• Mt 13,39: Mt 13,49; 24,3.14; 28,19-20; Ebr 9,26; Dan 12,13.
• Mt 13,40: Mt 3,10 par.; 7,19; J 15,6.
• Mt 13,41: Mt 16,27-28; 24,31; Sīr 27,23; Sof 1,2-; Mt 7,23; 16,23; 25,31-46; 1 Kor 6,9-10; Mt 7,23 u.t.t.; 1 J 3,4; Mt 16,28; 20,21.
• Mt 13,42: Dan 3,6; Mt 5,22; 18,8-9; 13,50; 8,12; 22,13; 24,51; 25,30; Lk 13,28; Ps 112,10.
Mt 13,43: Ties 5,31; 2 Sam 23,3-4; Dan 12,3; Sīr 50,7; Mt 17,2 par.; 11,15; 13,9 par.; 25,29; Mk 4,23; 7,16; Lk 12,21; 13,9; 14,35; 21,4; 1 Kor 15,24; Atkl 2,7.11.17 u.t.t.

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 19.07.2020.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

RĪGAS METROPOLIJAS DIEVNAMU IESVĒTĪŠANAS GADADIENA – svētki

(26. VII 2020.)

    1. Un Viņš, iegājis Jērikā, gāja tai cauri. 2. Un, lūk, kāds cilvēks, vārdā Zahejs, kas bija muitnieku priekšnieks un bagāts, 3. Meklēja Jēzu redzēt, kas Viņš ir, un nevarēja ļaužu dēļ, jo bija mazs augumā. 4. Un tas, paskrējis uz priekšu, uzkāpa vīģes kokā, lai Viņu redzētu, jo tur Viņam bija jāiet garām. 5. Un kad Jēzus atnāca tai vietā, Viņš, uz augšu paskatījies, ieraudzīja to un sacīja viņam: Zahej, kāp steigšus zemē, jo šodien man jāpaliek tavā namā! 6. Un tas steigšus nokāpa un uzņēma Viņu ar prieku. 7. To redzot, visi kurnēja, sacīdami, ka Viņš apmeties pie grēcīga cilvēka. 8. Bet Zahejs piecēlies sacīja Kungam: Lūk, Kungs, pusi no savas mantas es atdodu nabagiem; un es atdošu četrkārtīgi, ja es kādam to būtu nokrāpis. 9. Jēzus sacīja viņam: Šodien šim namam notikusi pestīšana, jo arī šis ir Ābrahama dēls. 10. Jo Cilvēka Dēls nācis meklēt un pestīt to, kas bija zudis.  

(Lk 19, 1 – 10; lekcionārijs VI, nr. 23, 311.lpp.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 26.07.2020.)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, jūlijs 2020)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑